Sejmowa komisja energii wprowadziła poprawki do projektu w sprawie bezpieczeństwa gazowego

2022-07-20 15:33 aktualizacja: 2022-07-21, 15:22
Minister klimatu wskazała, że w projekcie zawarto też zmiany dotyczące tzw. obliga giełdowego. Fot. PAP/Leszek Szymański
Minister klimatu wskazała, że w projekcie zawarto też zmiany dotyczące tzw. obliga giełdowego. Fot. PAP/Leszek Szymański
Sejmowa komisja energii wprowadziła w środę kilka poprawek do projektu ws. bezpieczeństwa gazowego zgłoszonych przez klub PiS. Projekt przewiduje m.in. przedłużenie do końca 2027 r. taryf na sprzedaż gazu odbiorcom domowym i instytucjom pożytku publicznego.

Zgodnie z projektem do końca 2027 r. przedłużony ma zostać obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. Proponowane przepisy mają też wydłużyć z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego.

Podczas posiedzenia Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Moskwa podkreśliła, że wydłużenie do 50 dni okresu, kiedy zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny być dostarczone do systemu gazowego, umożliwi operatorowi systemu magazynowania elastyczne zarządzanie tymi pojemnościami i zwiększy możliwości magazynowania w Polsce.

Minister klimatu wskazała, że w projekcie zawarto też zmiany dotyczące tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę. "Na dzisiaj obligo wynosi 55 proc. Nie zmieniamy w tej ustawie tego udziału ani w górę, ani w dół, zmieniamy jedynie sposób zarządzania tym obligiem. Regulacja daje ministrowi ds. energii na mocy rozporządzenia możliwość zmniejszenia poziomu obliga giełdowego, co pomoże nam elastycznie reagować, gdyby taka konieczność na rynku się pojawiła, np. gdyby pojawiły się na giełdzie podmioty, które w naszym uznaniu prowadziłyby jakieś działania spekulacyjne, zawyżałyby ceny” – tłumaczyła.

Moskwa poinformowała też, że w projekcie zaproponowano wprowadzenie obowiązku uwzględniania planów działań zapobiegawczych przy opracowywaniu planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne i obowiązku przygotowania planu rozwoju przez operatora systemu magazynowania. "Pozwoli nam to mieć jeszcze większą kontrolę i wpływ na całą politykę magazynowania, rozbudowę, modernizację i utrzymywanie magazynów" - zaznaczyła.

Podczas posiedzenia posłowie opozycji pytali m.in. o zabezpieczenie dostaw za pośrednictwem Baltic Pipe i czy Polsce może zabraknąć gazu. Wyrażali obawy, że proponowana ustawa de facto zniesie obligo giełdowe. Apelowali też o rozszerzenie listy podmiotów objętych ochroną taryfową o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku, gdy ciepło na potrzeby gospodarstwa domowego jest dostarczane przez przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące kotłownie gazowe. Sławomir Neumann (KO) zapowiedział, że jego klub złoży poprawkę w tej sprawie w drugim czytaniu.

Moskwa podkreśliła, że PGNiG informuje o każdym zawieranym kontrakcie w zakresie, w jakim pozwala na to tajemnica handlowa.

Zapewniła, że nie ma planów ani konieczności ograniczenia dostaw gazu do odbiorców, jednocześnie apelując, by opozycja nie straszyła taką możliwością. Poinformowała też, że rozszerzenie listy podmiotów chronionych o te spółdzielnie i wspólnoty, które obecnie nie są na liście ujęte, nie zostało w projekcie uwzględnione, gdyż na dziś ta propozycja nie jest zgodna z zasadami pomocy publicznej. "Mamy wypracowane rozwiązanie, które komunikujemy na poziomie KE, będziemy je wdrażać, pomoże nam to zabezpieczyć tę grupę i jednocześnie nie stworzy ryzyka pomocy publicznej" - zapewniła Moskwa.

Komisja przyjęła kilka poprawek zgłoszonych przez klub PiS. Jedna z nich ma uregulować kwestię ponoszenia kosztów związanych z dostosowaniem lub wymianą urządzeń do odbioru gazu wysokometanowego w przypadku całkowitego lub częściowego przestawienia systemu gazu zaazotowanego na system gazu wysokometanowego. Kolejna ma doprecyzować ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Projekt zakłada zawieszenie obliga giełdowego w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub możliwość zmiany poziomu obliga w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii. Przewidziano też możliwość ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

W projekcie zdefiniowano bezpieczeństwo gazowe państwa. Określa się je jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Projekt zakłada też usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Zgodnie z uzasadnieniem, obecnie funkcjonujące wyłączenie w tym zakresie, tj. brak konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, stanowi duże zagrożenie pozostawienia części obrotu poza kontrolą organu regulacji.(PAP)

gn/