Programy pomocowe dla firm w związku ze wzrostem cen energii i gazu. Jest decyzja rządu

2022-09-20 17:10 aktualizacja: 2022-09-20, 21:31
Będą programy pomocowe dla firm w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Będą programy pomocowe dla firm w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu Fot. PAP/Darek Delmanowicz
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący programów pomocowych dla firm, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu. Na pomoc dla firm energochłonnych, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu, rząd przeznaczy łącznie 17,4 mld zł do 2024 r.

Chodzi o projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, który "wprowadza możliwość udzielenia wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców w oparciu o programy rządowe".

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, m.in. analiza danych w zakresie kształtowania się przyszłych cen energii elektrycznej i gazu w Polsce, prowadzi "do konieczności przyjęcia podstaw prawnych, umożliwiających Radzie Ministrów przyjmowanie programów pomocowych dla określonych grup przedsiębiorców w oparciu o bieżącą analizę sytuacji gospodarczej".

Wskazano, że istotą rozwiązań ujętych w projekcie, za którego przygotowanie odpowiada resort rozwoju i technologii, jest "umożliwienie Radzie Ministrów przyjmowania programów pomocowych dla przedsiębiorstw, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego". Dodano, że kluczowe jest zapewnienie odpowiednich środków wsparcia dostosowanych do warunków rynkowych. "Z tego też względu Rada Ministrów powinna mieć możliwość elastycznego opracowania i implementacji mechanizmów łagodzących szoki gospodarcze spowodowane sytuacją na rynku energii" - oceniono.

Jak stwierdzono, część polskich firm np. z branż ceramicznej czy hutniczej już dziś zmuszona jest wstrzymywać produkcję swoich wyrobów. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw działających w tych branżach, często będących znaczącym zatrudniającym na lokalnym rynku pracy, stanowi to zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy - oceniono.

W opinii projektodawcy "konieczne jest wprowadzenie regulacji w formie odrębnej ustawy z uwagi na złożony charakter wprowadzanego systemu wsparcia przedsiębiorstw". Zwrócono uwagę, że ustawa określa ramy dla programów wsparcia przedsiębiorców w oparciu o uchwałę rządu.

Jak wyjaśniono, rząd w przypadku opracowania programu wskaże operatora, który będzie odpowiedzialny za jego realizację w oparciu o zawartą umowę.

Proponowane przepisy, jak zaznaczono, wprowadzają zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, dzięki którym "Dysponent Funduszu Rekompensat Pośrednich kosztów Emisji za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie niniejszego programu rządowego".

Możliwe ma być też przekazanie nadwyżki środków po wypłacie rekompensat z funduszu na program łagodzący wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. "W ustawie prawo ochrony środowiska wprowadza się rozwiązania umożliwiające bycie operatorem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - wskazano. Podkreślono, że do czasu notyfikacji programu pomocowego pomoc publiczna nie będzie wypłacana.

Gwałtowny wzrost cen energii i gazu

Przypomniano, że od połowy 2021 r. postępuje gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych. "Jego źródłem początkowo była konfrontacyjna polityka handlowa Rosji, a następnie agresja tego kraju na Ukrainę oraz zdecydowana reakcja Polski i Unii Europejskiej w postaci embarg i ograniczeń importu, a także środki odwetowe zastosowane przez Rosję" - stwierdzono. Dodano, że spowodowało to ograniczenie importu paliw kopalnych i gazu do państw europejskich, co z kolei przełożyło się na wzrost ich cen oraz cen energii elektrycznej na europejskim rynku. "Polska nie jest wyjątkiem i również w naszym kraju ceny energii elektrycznej oraz gazu znacząco wzrosły względem tych z roku 2021" - wskazano.

Jak podano, na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu w lipcu br. wyniosła 824,4 zł/MWh i była o 380 proc. wyższa niż rok wcześniej. "Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu 1125,94 zł/MWh, czyli o 198 proc. więcej niż rok wcześniej" - dodano.

17,4 mld zł do 2024 r. na łagodzenie skutków wzrostu cen energii dla firm energochłonnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje, że na pomoc dla firm energochłonnych, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu, rząd przeznaczy łącznie 17,4 mld zł do 2024 r. - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd będzie chciał udzielić przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024 o łącznej wartości 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. w ramach wsparcia przewidziano ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł - podała KPRM.

Jak wskazała Kancelaria, projekt ustawy określa zasady udzielania takiej pomocy. Wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów. 


autorka: Longina Grzegórską-Szpyt

mar/