Kidawa-Błońska: w czwartek Sejm zajmie się projektem o państwowej komisji ds. pedofilii

2019-07-17 10:06 aktualizacja: 2019-07-17, 14:42
Małgorzata Kidawa-Błońska. Fot. PAP/Rafał Guz
Małgorzata Kidawa-Błońska. Fot. PAP/Rafał Guz
W czwartek Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu projektem ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 - poinformowała w środę PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Projekt wpłynął do Sejmu we wtorek wieczorem; wcześniej został przyjęty przez Radę Ministrów. O tym, że Sejm zajmie się projektem poinformował też na początku obrad marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W piśmie do marszałka premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.

"W projekcie ustawy powołującym komisję zawarto preambułę, w której m.in. wyrażono przekonanie, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci – mimo upływu lat – nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu – dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych" – czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Celem działania komisji będzie m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii.

Do zadań komisji będzie też należeć – jak podano – identyfikowanie zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych. Będą to zaniedbania i zaniechania: organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem oraz leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych. Zadaniem komisji będzie również prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Jeden z artykułów projektu ustawy głosi, że Komisja w swojej działalności jest organem niezależnym od innych organów władzy państwowej i będzie się składać z 7 członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów, a także po jednym członku powołanym przez: prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

"Członkami komisji powinny zostać osoby o najwyższym stopniu wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniu zawodowym. Dlatego też wśród podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków komisji wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów, Naczelną Izbę Lekarską, Krajową Izbę Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej 2 lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej" – czytamy w komunikacie.

Przewodniczącego komisji wybierać będzie – spośród członków komisji – Sejm zwykłą większością głosów. Kadencja komisji trwać będzie 7 lat. W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich.

W uzasadnieniu napisano, że projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 (...) "stanowi kolejny mechanizm walki państwa z istniejącym problemem przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwili popełnienia czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie ukończyli lat 15". "Właśnie ta grupa podmiotów wymaga szczególnej ochrony, gdyż szkody wyrządzone dzieciom mają najczęściej charakter nieodwracalny, a ze skutkami doznanej traumy osoby te borykają się przez całe życie. Wiele z tych czynów popełnionych w przeszłości nie zostało należycie wyjaśnionych" - czytamy.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.

O zamiarze powołania komisji ds. badania przypadków pedofilii poinformował 21 maja premier Mateusz Morawiecki. Jak wtedy zaznaczył, będzie ona zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, a także środowiskami artystycznymi i nauczycielskimi. Szef rządu zapowiedział, że do udziału w jej pracach zostanie zaproszona także opozycja. (PAP)

autor: Anna Tustanowska

amt/ pś/