NBP: system finansowy jest stabilny, a ryzyko systemowe umiarkowane

2019-12-03 19:51 aktualizacja: 2019-12-03, 19:51
System finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a ryzyko systemowe kształtuje się na umiarkowanym poziomie - ocenił Narodowy Bank Polski w Raporcie o stabilności systemu finansowego na grudzień tego roku.

Według NBP, tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane, a struktura finansowania banków jest bezpieczna. "Polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny na szoki dzięki zgromadzonym kapitałom i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia wymogi kapitałowe oraz normy płynności krótko- i długoterminowej" - napisano w podsumowaniu raportu.

Raport zwraca jednak uwagę na trudną sytuację finansową niektórych instytucji kredytowych, co może pośrednio oddziaływać na pozostałe banki, głównie w razie potrzeby uzupełnienia funduszy gwarantowania depozytów lub przymusowej restrukturyzacji. NBP wskazuje tu w szczególności sektor bankowości spółdzielczej, który - w jego ocenie - powinien nadal się konsolidować.

Ryzyko dla sytemu finansowego wiąże się także - według banku centralnego - z niepewnością co do skali wpływu rozstrzygnięć sądów dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych (m.in. w następstwie wyroku TSUE) na banki szczególnie zaangażowane w udzielanie tych kredytów i sektor bankowy jako całość. Raport wskazuje, że banki i audytorzy powinni wypracować spójne podejście do tworzenia odpisów i rezerw związanych z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

Kolejny problem może wiązać się z niską rentownością części (głównie średnich i mniejszych) banków, utrudniającą im podnoszenie kapitału, utrzymanie odporności na szoki i rozwój. Raport ocenia, iż w związku tym pożądane jest umożliwienie bankom zasilania kapitałów regulacyjnych instrumentami dłużnymi.

Według NBP ryzyko dla stabilności systemu finansowego stwarza także rosnący udział wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich terminach zapadalności, mogących w warunkach słabszej koniunktury być źródłem wyższego ryzyka kredytowego niż pozostała część portfela banków oraz rosnąca wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych w warunkach niskich stóp procentowych i zwiększonej dynamiki cen na rynku nieruchomości. Autorzy raportu wskazują, że banki powinny prowadzić "ostrożną" politykę kredytową i stale monitorować ryzyko.

Raport zauważa również zwiększoną rolę sektora rządowego jako właściciela dużej części sektora finansowego (w tym przede wszystkim bankowego) i jednocześnie jego nadzorcy i dłużnika (poprzez portfel obligacji skarbowych). Aby zapobiec związanemu z tym ryzyku, NBP rekomenduje "reintegrację nadzoru nad rynkiem finansowym ze strukturami NBP".

Jako możliwe źródło problemów wskazano także konieczność dostosowania systemu stawek referencyjnych WIBOR/WIBID do wymogów obowiązującego w UE rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego (BMR). (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ skr/

TEMATY: