Piątek ostatnim dniem na złożenie oryginałów świadectw do szkół ponadpodstawowych

2021-07-29 15:19 aktualizacja: 2021-07-29, 16:46
 PAP/Wojciech Pacewicz
PAP/Wojciech Pacewicz
W piątek o godz. 15.00 upływa absolwentom szkół podstawowych czas na potwierdzenie woli uczenia się w szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali. Aby to zrobić, muszą złożyć w szkole oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W ubiegłym tygodniu szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. W poniedziałek ogłoszą listy przyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej musi przygotować wniosek, na którym określa listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie.

Wniosek należało złożyć w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego trzeba uzupełnić go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.

W tym roku termin na złożenie wniosku uczniowie mieli od 17 maja do 21 czerwca 2021 r., w tym tylko do 31 maja można było składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Od 1 do 14 czerwca były w tych szkołach przeprowadzone sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznych.

Druga tura składania dokumentów do szkół rozpoczęła się 25 czerwca, gdy zakończył się rok szkolny 2020/2021 i uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Tydzień później – 2 lipca – poznali swoje indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty, a 9 lipca otrzymali zaświadczenia o wynikach.

Druga tura trwała do 14 lipca. To był czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym o zmianie przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których uczeń chce kandydować.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostały 22 lipca.

Co decyduje o zakwalifikowaniu?

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Do 30 lipca do godziny 15.00 kandydat, który został zakwalifikowany, ma czas na potwierdzenie woli przyjęcia do konkretnej szkoły. Polega ono na przedłożeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Trzeba to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy złożyć także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz w przypadku nauczania w niektórych zawodach odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni ma poinformować o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września.

Nieprzedłożenie do 24 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie jednoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy zostaną ogłoszone 2 sierpnia 

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia. 16 sierpnia szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniających. Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. 23 sierpnia szkoły publikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół są ogłaszane przez kuratorów oświaty. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

io/