Polska Agencja Prasowa S.A. jest Jednoosobową Spółką Akcyjną Skarbu Państwa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 67663.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.695.520,00, (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 3.057.686 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) i został w pełni opłacony.