Polska Agencja Prasowa S.A. jest Jednoosobową Spółką Akcyjną Skarbu Państwa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 67663.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.703 520,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 5.270.352 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) i został w pełni opłacony.