Spółka: Mińska 65 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Mińska 65, 03 - 828 Warszawa
KRS 0000550221

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 3. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 5. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 6. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 7. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 8. Działalność związana z organizacją, targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 9. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 10. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 12. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 13. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 15. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 17. Wykonywania pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 18. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
 19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 20. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 21. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 22. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 23. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
 24. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 25. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 26. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
 27. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z).