Spółka: Mińska 65 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Mińska 65, 03 - 828 Warszawa
KRS 0000550221

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 3. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 5. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 6. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 7. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 8. Działalność związana z organizacją, targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 9. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 10. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 12. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 13. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 15. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 17. Wykonywania pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 18. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
 19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 20. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 21. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 22. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 23. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
 24. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 25. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 26. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
 27. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z).

Spółka: Infostrefa Spółka Akcyjna w likwidacji
Adres: ul. Bracka 6/8, 00 - 502 Warszawa
KRS 0000349434

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 2. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 4. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 5. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 20.Z),
 6. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 7. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 8. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 9. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 10. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 11.Z),
 12. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 13. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
 14. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 15. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 16. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 19. Reklama (PKD 73.1),
 20. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 21. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 22. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biurakredytowe (PKD 82.91.Z),
 23. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
 24. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 25. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 26. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
 27. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 09.Z).