Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych – 2019

2019-07-04, 13:34 aktualizacja : 2019-07-04, 13:36
3 lipca 2019 r. Związek Banków Polskich i CBM INDICATOR opublikowali kolejną edycję badania „Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych - 2019”, zrealizowanego w drugim kwartale 2019 r. wśród 1210 polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Coroczne badanie monitoruje stan satysfakcji klientów MMŚP z usług bankowych, w tym na tle innych źródeł finansowania. Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców działającej przy Związku Banków Polskich.

ZBP i CBM Indicator opublikowali raport podczas konferencji „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu Ocena stanu obecnego i perspektywy na przyszłość”, która odbyła się z udziałem rynku, regulatorów oraz krajowych i międzynarodowych instytucji wspierających dostęp do kredytu 3 lipca br. w Warszawie.

Podstawowym zewnętrznym źródłem finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji w mikro, małych i średnich firmach jest nadal kredyt bankowy. Z badania „Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych 2019” wynika, że prawie połowa średnich firm i ponad jedna trzecia mikro i małych przedsiębiorstw aktualnie korzysta z kredytów bankowych. Choć liczba respondentów deklarujących w 2019 roku kredyt bankowy, jako źródło finansowania dotychczasowej działalności w porównaniu z rokiem 2018, nieznacznie spadła, to potencjał rynku kredytowego dla segmentu przedsiębiorstw w Polsce w dalszym ciągu pozostaje wysoki, podobnie jak możliwości w zakresie finansowania z wykorzystaniem środków UE.

„Finansowanie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości jest dla banków ważne, ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że powinien być to pewien element szerszej oferty towarzyszącej życiu i rozwojowi przedsiębiorcy. Mikro przekształcają się w małe przedsiębiorstwa, małe przekształcają się w średnie, a średnie potem wychodzą na rynki zagraniczne. Zdarzają się także problemy szczególne, w których mogą pomóc banki, jak np. kwestia sukcesji, czy restrukturyzacji firmy. Banki coraz częściej muszą stawać się więc kompleksowymi, zaufanymi doradcami przedsiębiorcy, nie ograniczając się tylko do udzielenia samego kredytu” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Kredyt w banku wymieniany jest nadal, jako najbardziej powszechne, zewnętrzne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw przez 46% średnich firm (roczne obroty w przedziale 3,6 mln – 30 mln zł) oraz 37% mikro i małych przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln zł), chociaż należy odnotować i jest to spadek, w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, gdy wyniki te wynosiły odpowiednio 53% dla firm średnich oraz 43% dla firm z sektora mikro i małych. Nadal większość przedsiębiorstw obu segmentów – 87% dla średnich firm i 88% dla mikro i małych - w finansowaniu swojej działalności w dalszym ciągu preferuje wykorzystanie środków własnych – wynika z badania. 

„Podsumowując dane z raportu, można powiedzieć, że jest pozytywny obraz nastrojów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w wielu aspektach. Ponad połowa mikro i małych przedsiębiorstw przewiduje dobrą lub bardzo dobrą koniunkturę na swoje produkty i usługi w najbliższych dwóch latach, prawie dwie trzecie małych i trzy czwarte średnich przedsiębiorstw deklaruje zamiary inwestycyjne. Przedsiębiorcy pozytywnie wypowiadają się o dostępności kredytów, zwłaszcza Ci średni, jednak cały czas głównym źródłem finansowania działalności firm są środki własne” – komentuje prof. Jan Garlicki, dyrektor generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, autor badań.

Nadal dominuje popyt na finansowanie krótkoterminowe i obrotowe. Zgodnie z wynikami badania w 2019 roku prawie 40% średnich oraz jedna trzecia (33%) mikro i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów w rachunku bieżącym lub z salda debetowego. Dość często wykorzystywane są karty kredytowe odpowiednio przez 21% średnich oraz 20% mikro i małych firm. Dodatkowo blisko co piąta średnia firma oraz co dziesiąta mikro i mała firma korzysta z nieodnawialnego kredytu obrotowego, a z pożyczki bankowej co piętnaste przedsiębiorstwo z sektora MMŚP. Z kredytów inwestycyjnych aktualnie korzysta tylko, co czwarta średnia firma oraz co ósme mikro i małe przedsiębiorstwo. W stosunku do sytuacji sprzed roku zauważalny jest także spadek odsetka przedsiębiorców deklarujących sięganie do zróżnicowanych instrumentów kredytowych.

Z roku na rok przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają dostępność kredytów bankowych – 71% średnich firm i 65% mikro i małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego, a w 2018 roku było to odpowiednio 62% i 53%, a więc zauważalny jest znaczny wzrost dostępności kredytów w ocenie przedsiębiorców. Jedynie kilka procent firm dostrzega trudności w dostępie do tego źródła finansowania. W czasie ostatnich trzech lat 8% małych i średnich firm ubiegała się o kredyt bankowy i otrzymała odmowę kredytowania.

Jako inne znaczące źródła finansowania mikro, małych i średnich firm wymienić należy także: leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych.

W porównaniu do zeszłego roku zauważalny jest kilkuprocentowy wzrost optymizmu w sektorze MŚP. Ponad połowa mikro i małych oraz średnich przedsiębiorców przewiduje dobrą lub bardzo dobrą koniunkturę na swoje produkty i usług w latach 2019-2020. W porównaniu do zeszłego roku zauważalny jest kilkuprocentowy wzrost optymizmu. Prawie dwie trzecie mikro i małych oraz trzy czwarte średnich firm deklaruje zamierzenia inwestycyjne w latach 2019-2020.

Sektor MŚP jest stale rosnącą na znaczeniu grupą klientów banków, o czym świadczy nie tylko dynamicznie rozwijająca się na rynku oferta bankowych produktów i usług dla polskich przedsiębiorstw. Do 30 kwietnia 2019 r. banki udzieliły firmom łącznie ponad 349 mld zł kredytów, w tym prawie 186 mld dla MŚP. 

KONTAKT: 

Związek Banków Polskich:

Łukasz Bogusz

tel. 22/696 64 95

e-mail: programy@zbp.pl 

-

CBM INDICATOR: 

Wojciech Terlikowski

tel. 22/454 64 32

e-mail: WTerlikowski@indicator.pl

Źródło informacji: Związek Banków Polskich
 

Źródło informacji: Związek Banków Polskich