Rimini Street ogłasza globalną dostępność usług zarządzania aplikacjami dla baz danych i aplikacji Oracle

2019-11-08, 14:27 aktualizacja : 2019-11-08, 14:32
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i nagradzane usługi wsparcia zapewniają licencjobiorcom Oracle jedyne w swoim rodzaju rozwiązania, które upraszczają operacje IT, uwalniają zasoby w celu ukierunkowania na innowacje i pomagają osiągnąć lepsze wyniki działalności biznesowej.

LAS VEGAS -- (BUSINESS WIRE) -- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj globalną dostępność usług zarządzania aplikacjami dla Oracle (Application Management Services (AMS) for Oracle), obejmujących system Oracle Database, Middleware (oprogramowanie pośredniczące) i szeroki zakres aplikacji Oracle, w tym E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft i Siebel.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji znajduje się na stronie: https://www.businesswire.com/news/home/20191107006085/en/.

Oprócz wykorzystania nagradzanych usług wsparcia dla Oracle oferowanych przez Rimini Street, które zastępują drogie i bardziej zawodne roczne wsparcie dostawcy oprogramowania bardziej kompleksową i spełniającą wymogi ofertą oprogramowania, klienci mogą obecnie powierzyć spółce Rimini Street zarządzanie ich systemami Oracle wraz ze zintegrowaną usługą zarządzania aplikacjami i usługą wsparcia oferowaną przez jednego zaufanego dostawcę. Ponieważ jest to usługa zintegrowana, Rimini Street może dostarczyć klientom lepszy model, lepszy personel i lepsze wyniki z wyższym poziomem satysfakcji i znacznymi oszczędnościami czasu, nakładu pracy i pieniędzy.

Usługi AMS dla Oracle obejmują administrację systemem, wsparcie operacyjne, monitorowanie stanu systemu i wsparcie w usprawnieniu jego działania.

Tradycyjne modele AMS, które się nie sprawdzają

Według analityków wartość globalnego rynku usług zarządzania aplikacjami wynosi około 82 miliardów USD, przy czym przewidywany jest wzrost o ponad 5% rocznie. W odniesieniu do rynku perspektywicznego tradycyjne modele wsparcia AMS mają pewne mankamenty i oceniane są jako „złe”. Niekorzystna ocena spowodowana jest niską wydajnością modelu wsparcia przez wielu dostawców oprogramowania, jak również złożonym monitorowaniem problemów i wolnym tempem ich rozwiązywania przez osoby, które nie mają niezbędnej wiedzy w zakresie oprogramowania ani doświadczenia pozwalającego na sprostanie wyzwaniom i osiąganie lepszych wyników.

Ponadto modele AMS stają się coraz bardziej złożone, z rozbieżnymi poziomami zarządzania aplikacjami i wsparcia oferowanymi przez różnych dostawców, co często powoduje, że wewnętrzne zespoły IT koncentrują się na przekazywaniu zgłoszeń o błędach, zamiast realizować cele przynoszące wartość.

Lepszy model usługi, lepsi ludzie, wyniki i wyższa wartość

Zintegrowany model usług zarządzania aplikacjami i wsparcia zapewnia klientom bezproblemowe korzystanie z usług, zarządzanych przez zespół specjalistów składający się z doświadczonych i sprawdzonych inżynierów i zespół obsługi zlecenia składający się z kierownika ds. obsługi zlecenia, doświadczonego konsultanta technicznego i kierownika ds. obsługi klienta.

„Według Contellation na rynku usług zarządzania aplikacjami jest ogromna luka jeżeli chodzi o zadowolenie klientów. Walka pomiędzy ceną a wartością i pomiędzy procesem a lepszymi wynikami doprowadziła do załamania tego rynku” - powiedział R „Ray” Wang, dyrektor generalny Constellation Research, Inc. - „Klienci szukają partnerów, którzy mogą zapewnić im wysokiej jakości usługi AMS dla Oracle, wypełniając duże zapotrzebowanie rynkowe na niezawodne, specjalistyczne podejście do usług zarządzania aplikacjami ze zintegrowanymi rozwiązaniami, które pomogą klientom zoptymalizować ich działania w zakresie IT”.

„Uważamy, że Rimini Street znajduje się na dobrej pozycji do transformacji tego rozległego rynku jako podmiot świadczący powiązane usługi wsparcia oprogramowania, w taki sam sposób, jak zmieniliśmy rynek wsparcia aplikacji. Nasza zintegrowana usługa zarządzania i wsparcia jest jedyną w swoim rodzaju i wartościową konkurencyjną ofertą dla licencjobiorców Oracle, zapewniającą im możliwości, których potrzebują z zastosowaniem modelu zwiększającego oszczędności, satysfakcję i zapewniającego wyższą wartość i lepsze wyniki - powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. - Korzystając z naszych zintegrowanych usług zarządzania aplikacjami i usługami wsparcia, licencjobiorcy Oracle na całym świecie pozwalają Rimini Street na zarządzanie i wsparcie ich baz danych i oprogramowania Oracle, jednocześnie koncentrując się na ich wewnętrznych zasobach, dostępnym czasie i budżecie przeznaczonym na wprowadzenie zmian w firmie, ukierunkowanych na wytworzenie przewagi konkurencyjnej i przyspieszenie rozwoju”.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 1900 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych (w tym toczące się postępowania apelacyjne w sprawie stałego zakazu); dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; ostateczne kwoty i termin zwrotu środków przez Oracle w związku z postępowaniem sądowym, w którym stroną jest spółka; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozywających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 8 sierpnia 2019 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2019 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.
 
Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191107006085/en/

Materiały multimedialne

Fotografia: „Rimini Street ogłasza globalną dostępność usług zarządzania aplikacjami dla baz danych i aplikacji Oracle” (grafika: Business Wire)

Logo

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.