Kreatywny i innowacyjny przedsiębiorca w woj. kujawsko-pomorskim

2019-12-02, 15:35 aktualizacja : 2019-12-02, 15:36
W ostatnich tygodniach uruchomiono atrakcyjne instrumenty wsparcia biznesu, dostępne także dla przedsiębiorców z regionu kujawsko-pomorskiego. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym firmy mikro, jak i duże przedsiębiorstwa. O szerokiej gamie wsparcia w ramach nowych instrumentów opowiedzieli 28.11.2019 w Toruniu przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Enterprise Europe Network oraz instytucji partnerskich.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE wraz z Enterprise Europe Network oraz instytucjami otoczenia biznesu organizuje kampanie informacyjną nt. nowych źródeł wsparcia biznesu. Realizowana będzie poprzez cykl 16 bezpłatnych konferencji na terenie całej Polski oraz portal internetowy i dyżury eksperckie KPK. Pierwsza, inauguracyjna konferencja odbyła się w Lublinie. Po spotkaniu w Toruniu (28 listopada) planowane są kolejne edycje w Łodzi (5 grudnia) i w Szczecinie (11 grudnia). „Spotkania mają na celu poinformowanie polskich przedsiębiorców o najnowszych instrumentach finansowych dedykowanych sektorom innowacyjnym i kreatywnym oraz o instrumentach wsparcia dostępu do finansowania zewnętrznego, co jest szczególnie istotne wobec sygnalizowanych utrudnień na komercyjnym rynku kredytowym” – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Współorganizatorem spotkania i akcji informacyjnej w regionie kujawsko-pomorskim jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. „Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego coraz częściej sięgają po mniej znane instrumenty wsparcia w ramach unijnych programów ramowych. Realizują m.in. projekty proinnowacyjne, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera rozwój i internacjonalizację przedsiębiorstw, między innymi w ramach działającego w jej strukturach ośrodkowi Enterprise Europe Network” – powiedział Michał Korolko, prezes Zarządu TARR.

Kampania informacyjna „Kreatywny i innowacyjny przedsiębiorca” objęta została szeregiem patronatów, w tym Komisji Europejskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Zdaniem wicepremiera, „przedsięwzięcia biznesowe oparte na innowacyjnych projektach w sferze własności intelektualnej wiążą najczęściej się z wysokim ryzykiem biznesowym. Dlatego szczególnie istotne jest to, aby skutecznie docierać z informacjami o dostępnych instrumentach wsparcia do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów”.

Według GUS w Polsce aktywnych funkcjonuje ponad 100 tys. przedsiębiorstw działających w sektorach kreatywnych i kultury, co stanowi 5% wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych. Zdecydowana większość (około 70%) przedsiębiorstw kreatywnych to przedsiębiorstwa mikro, tj. zatrudniające do 9 osób. Jak większość przedsiębiorców, również i przedsiębiorcy kreatywni potrzebują środków finansowych na rozwój biznesu. Jednak szereg czynników utrudnia im bardziej niż przedsiębiorcom z sektorów „tradycyjnych” dostęp do finansowania zwrotnego, np. kredytu lub leasingu. Powodem odmowy finansowania przez bank może być np. brak wymaganego zabezpieczenia, brak wkładu własnego w inwestycji, bądź nietypowy rodzaj prowadzonej działalności i realizowanych projektów.

Z podobnymi problemami borykają się przedsiębiorcy innowacyjni, prowadzący działalność badawczo-rozwojową, współpracujący z jednostkami naukowymi bądź wdrażający u siebie nowatorskie rozwiązania. Instytucje finansowe mogą wiązać tego typu projekty z podwyższonym poziomem ryzyka, czego efektem mogą być trudności w pozyskaniu finansowania na zasadach rynkowych.

Rozwiązaniem na w/w bolączki mogą być tzw. unijne instrumenty finansowe, wdrażane w ramach szeregu programów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 (np. COSME, Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa). W ich wdrażaniu uczestniczą liczne instytucje finansowe – banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Dzięki wsparciu UE, instytucje te oferują finansowanie zwrotne na preferencyjnych warunkach – np. bez konieczności przedstawiania przez przedsiębiorców zabezpieczenia rzeczowego, przy obniżonym wkładzie własnym, bądź też na realizację nietypowych, bardziej ryzykownych projektów.

W ostatnich tygodniach polskie instytucje finansowe uruchomiły nowe instrumenty finansowe wspierane przez sektor publiczny, tj. Komisję Europejską oraz polski rząd w postaci Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE działającego przy ZBP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. W efekcie na rynku pojawiła się oferta bardzo atrakcyjnego preferencyjnego finansowania dla biznesu. Instrumenty te przeznaczone są przede wszystkim dla przedsiębiorców tzw. sektorów rozwojowych – kreatywnych i innowacji, należących do najcenniejszych grup gospodarczych z racji wytwarzanej wartości dodanej dla gospodarki.

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości również aktywnie wspiera przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim. Oferta PARP obejmuje zarówno wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i projekty miękkie, szkoleniowe, konsultacyjne i poprawiające jakość kadr w przedsiębiorstwach” – powiedział Adam Banaszak, zastępca prezesa PARP.

Szczegółowych informacji nt. oferty preferencyjnego finansowania udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE na lata 2014-2020, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, oraz wspiera wdrożenie w Polsce Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju. Dane kontaktowe: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl, programy@kpkUE.gov.pl

„Przedsiębiorcy woj. kujawsko-pomorskiego stanowią ok. 10% liczby beneficjentów unijnych instrumentów finansowych w Polsce. Ponad 1,5 tys. firm skorzystało z tego rodzaju wsparcia, pozyskując prawie 300 mln zł preferencyjnego finansowania. Trafiło do nich już ponad 5% całości udzielonego finansowania. To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę wyniki regionu w ujęciu makro. To także dowód na realnie dostępne wsparcie. Zachęcamy kujawsko-pomorskich przedsiębiorców do szybkiego kontaktu z operatorami wsparcia (bankami), zanim środki te zostaną wyczerpane” – podsumował dyrektor Arkadiusz Lewicki.

KONTAKT: 

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor KPK

e-mail: Arkadiusz.Lewicki@zbp.pl

tel. 693 459 595

Źródło informacji: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej