Rimini Street mianuje Gerarda Brossarda na stanowisko dyrektora operacyjnego

2020-07-13, 16:38 aktualizacja : 2020-07-13, 16:45
Doświadczony kierownik z branży IT wnosi bogatą historię sukcesów w dziedzinie zarządzania i przywództwa w globalnej działalności, realizacji sprzedaży, wzrostu przychodów i zarządzaniu liniami produktowymi.

LAS VEGAS -- (BUSINESS WIRE) -- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj mianowanie Gerarda Brossarda na nowo utworzone stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora operacyjnego (COO). Brossard odpowiada za światową działalność w terenie oraz światową sprzedaż i wyniki oferowanych usług wsparcia i zarządzania aplikacjami dla produktów Oracle i SAP. Nowy dyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Rimini Street, Sethowi A. Ravinowi.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20200713005192/en/

Nowy dyrektor operacyjny wnosi sprawdzone umiejętności, co umożliwi szybszy rozwój spółki

Przed dołączeniem do Rimini Street, Brossard zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego i kierownika generalnego Grupy Global Solutions and Services (globalne rozwiązania i usługi) w Rackspace, gdzie był odpowiedzialny za wynik finansowy wszystkich produktów, rozwiązań i usług. Poprzednio był wicedyrektorem wykonawczym i dyrektorem zarządzającym działu przedsiębiorstw i średnich firm w Earthlink, gdzie był odpowiedzialny za wynik finansowy jednostki biznesowej o wartości 400 mln dolarów. Wcześniej spędził 24 lata pracując w firmie Hewlett-Packard, gdzie zajmował szereg kierowniczych stanowisk we Francji i USA. Przed opuszczeniem HP był kierownikiem działu strategii, planowania i działalności w wartym 3 mld dolarów dziale oprogramowania HP, a także kierownikiem zarządzającym i dyrektorem generalnym działu oprogramowania zarządzającego i rozwiązań dla bogatych treści multimedialnych.

„Rynek na usługi wsparcia dotyczące wysokiej klasy oprogramowania dla przedsiębiorstw, którym towarzyszą istotne oszczędności i znaczący zwrot z inwestycji cechuje duża dynamika wzrostu. Rimini Street jest światowym liderem tej branży. Firma ma ponad 80% udziału w rynku wsparcia dla zewnętrznego oprogramowania dla przedsiębiorstw, z kwartału na kwartał odnotowuje solidne wyniki w zakresie realizacji i rozwoju, posiada zdrowy bilans z rekordową ilością gotówki na koniec kwartału w ostatnim kwartale podatkowym i jest na najlepszej drodze do szybkiego wzrostu przychodów w 2020 r. Spółka jest w dobrej sytuacji, aby zdyskontować swój sukces – powiedział Brossard. - Możliwość pracy w Rimini Street w obecnym okresie przyspieszonego wzrostu to zbyt wielka szansa, aby móc jej nie przyjąć. Cieszę się, że stanę się częścią silnego i doświadczonego zespołu kierowniczego Spółki w następnej fazie jej rozwoju. Nie mogę się doczekać szansy sprawienia, aby większa liczba licencjobiorców oprogramowania dla przedsiębiorstw zrozumiała i poznała wartość najwyższej jakości modelu wsparcia oferowanego przez Rimini Street”.

„Gerard wnosi na nowe stanowisko dyrektora operacyjnego Rimini Street bogatą historię sukcesów w dziedzinie zarządzania i przywództwa w globalnej działalności, realizacji sprzedaży, wzrostu przychodów i zarządzania liniami produktowymi. Jego zmysł biznesowy i strategiczne zdolności przywódcze przyczynią się do sprawniejszej realizacji naszych planów inwestycyjno-rozwojowych, w miarę, jak wkraczamy w nową fazę rozwoju Spółki – powiedział Ravin. - Jak dotąd z usług Rimini Street skorzystało niemal 3 400 licencjobiorców oprogramowania dla przedsiębiorstw firmy Oracle, SAP i innych. Cieszymy się z możliwości wspólnej pracy z Gerardem na rzecz przedłużenia tej silnej dynamiki rozwoju towarzyszącej coraz większej liczbie organizacji, które zaczynają rozumieć korzyści biznesowe płynące z korzystania z nagradzanych usług wsparcia Rimini Street”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 2 100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. nieznany czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 maja 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200713005192/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin 

Rimini Street, Inc. 

tel. +1 925 523-8414 

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.