Badania wskazują, że niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek stanowi obciążenie fizyczne i psychiczne, a 41% ankietowanych pacjentów odczuwa izolację społeczną

2020-09-24, 16:56 aktualizacja : 2020-09-24, 17:06
- Ponad połowa ankietowanych pacjentów uważa, że ich codzienne życie jest zdominowane przez chorobę.

- Eksperci wzywają do podnoszenia świadomości i poprawy standardów opieki.

ADDLESTONE, Anglia, 24 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Astellas Pharma Europe Ltd. ogłosiła dzisiaj wyniki europejskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 200 nefrologów i 203 pacjentów cierpiących na niedokrwistość (anemię) w przewlekłej chorobie nerek (PChN), które wskazują, jak duże obciążenie dla zdrowia psychofizycznego pacjentów stanowi ta choroba. Ponad połowa ankietowanych pacjentów twierdzi, że ich codzienne życie jest zdominowane przez chorobę (57%), a 41% czuje się izolowana społecznie ze względu na nią. Eksperci uważają, że pracownicy służby zdrowia powinni mieć większą świadomość obciążeń zdrowotnych powodowanych przez niedokrwistość w PChN i w większym stopniu koncentrować się na poprawie jakości życia pacjentów w codziennej praktyce. 

Niedokrwistość jest częstą komplikacją PChN, która dotyka co piątego pacjenta z tą chorobą.[1] Jej objawy, takie jak brak energii, skłonność do szybkiego męczenia się i płytki oddech [2], mogą niekorzystnie oddziaływać na życie zawodowe i prywatne pacjentów. Wyniki badania wskazują, że objawy te wpływają na codzienne życie 83% ankietowanych pacjentów i przekładają się na średnio ponad osiem dni nieobecności w pracy w miesiącu. Niemal połowa ankietowanych pacjentów (44%) musiała zrezygnować z pracy z powodu choroby. Poza sferą zawodową, ponad dwie trzecie ankietowanych pacjentów (67%) zgłaszało, że wymaga pomocy przy zajęciach domowych. Te wyniki stanowią kolejne potwierdzenie daleko idącego wpływu niedokrwistości w przebiegu PChN na jakość życia pacjentów. Zapoznaj się z infografiką z badania, aby poznać więcej informacji uzyskanych od pacjentów i nefrologów na temat diagnozy, radzenia sobie z chorobą i obciążeń związanych z niedokrwistością w PChN.

Spółka Astellas powołała Panel Ekspercki złożony z pięciu niezależnych specjalistów, którzy dokonali oceny wyników badania z własnej perspektywy. W Panelu znalazło się dwóch czołowych profesorów nefrologii (z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii), specjalistka pielęgniarstwa nefrologicznego (z Wielkiej Brytanii), prezes europejskiego towarzystwa pielęgniarek nefrologicznych i prezes krajowej organizacji praw pacjentów (Hiszpania). Szczegółowy przegląd wyników ankiety oraz wnioski Panelu Eksperckiego można znaleźć w pełnym raporcie z badania. Kluczowe obserwacje i działania zidentyfikowane przez Panel Ekspercki w zakresie kontrolowania choroby w przyszłości przedstawiają się następująco:

„Istnieje wyraźna potrzeba, aby lepiej zrozumieć, które aspekty choroby mają wpływ na jakość życia pacjenta”. Jennifer Ann Williams, specjalistka pielęgniarstwa nefrologicznego, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, Wielka Brytania. 

„Fakt, że pacjenci doświadczają izolacji społecznej w wyniku choroby, nie jest zaskakujący. Kiedy czujesz zmęczenie, nie masz ochoty wychodzić z domu ani spotykać się ze znajomymi, nic ci się nie chce”. Daniel Gallego, prezes Krajowej Federacji Towarzystw na Rzecz Zwalczania Chorób Nerek (ALCER) w Hiszpanii.

„Ważne, aby analizując wpływ niedokrwistości na życie codzienne pacjenta, brać pod uwagę jego indywidualne cechy”. Profesor José Portolés Pérez, nefrolog, Szpital Uniwersytecki Puerta de Hierro de Majadahonda, Hiszpania.

Wszystkie informacje pozyskane od pacjentów, nefrologów i ekspertów wskazują na potrzebę podnoszenia świadomości nefrologów na temat obciążenia psychofizycznego pacjentów w związku z niedokrwistością w PChN, jak również większej koncentracji na jakości życia pacjentów w życiu z chorobą.

„We wszystkich działaniach Astellas kierujemy się dążeniem do tego, by kształtować lepszą przyszłość. Wiemy, że najlepszą odpowiedzią na dotąd niezaspokojone potrzeby jest współpraca z innymi. To badanie stanowi tylko jedną z wielu inicjatyw, nad którymi pracujemy wraz ze stowarzyszeniami pacjentów i organizacjami zawodowymi, a których celem jest tworzenie wartościowych rozwiązań dla osób z przewlekłą chorobą nerek, ich opiekunów i pracowników służby zdrowia zajmujących się leczeniem tej choroby”. Gino Ciotti, dyrektor ds. medycznych, Dział spraw medycznych, Nefrologia, Astellas.

Więcej informacji na temat niedokrwistości w przebiegu PChN: www.astellas.com/eu/therapy-areas/nephrology

Więcej niż PChN: nieznane fakty na temat niedokrwistości

Od stycznia do lutego 2020 r., Research Partnership, spółka zajmująca się badaniem rynku, przeprowadziła ankietę w imieniu Astellas Europe Limited, której celem było poznanie opinii pacjentów i nefrologów na temat PChN i niedokrwistości w przebiegu tej choroby. 

Uczestnicy byli rekrutowani poprzez panele internetowe i kwalifikowani do badania, gdy należeli do jednej z następujących grup:

• Pacjent o zdiagnozowanej niedokrwistości w przebiegu PChN. 

• Nefrolog praktykujący od co najmniej 2 lat, prowadzący co najmniej ośmiu pacjentów w zakresie leczenia niedokrwistości w PChN od stadium 3+.

Uczestnicy wzięli udział w 25-minutowym badaniu ilościowym.

Więcej informacji na temat badania: www.astellas.com/eu/media-centre/media-resources.
 
PChN i niedokrwistość 

PChN charakteryzuje się postępującym pogarszaniem się czynności nerek, którego przyczyną jest uszkodzenie tych narządów w związku z takimi chorobami, jak nadciśnienie, cukrzyca, czy stany zapalne wywołane przez czynniki immunologiczne.[3] Na PChN choruje co dziesiąta osoba na świecie.[4] W Europie dotyczy to aż jednej ósmej populacji [4]. Co więcej, według danych z Wielkiej Brytanii, co piąty pacjent z PChN cierpi na niedokrwistość; w przypadku najostrzejszej postaci PChN (stadium 5) odsetek ten wzrasta do 50%.[1] Przewiduje się, że do 2040 r. PChN stanie się piątą najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci na całym świecie.[5] Choroba stanowi kluczowy światowy problem zdrowotny o ogromnej i wciąż rosnącej skali i wymaga podjęcia zdecydowanych działań.

Niedokrwistość stanowi najczęstszą komplikację PChN. [6] Jej występowanie wynika z coraz słabszej zdolności nerek do produkcji erytropoetyny i reakcji na tlen oraz zwiększonego wydzielania hepcydyny i niedoboru żelaza spowodowanego przewlekłym stanem zapalnym. Wiąże się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością wśród pacjentów dializowanych i niedializowanych. W miarę postępowania choroby nerek anemia występuje częściej i jej objawy są ostrzejsze. [7] Niedokrwistość w PChN podnosi ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, pogarsza przebieg choroby nerek i może niekorzystnie wpływać na jakość życia pacjentów. [8-10]

Astellas 

Astellas Pharma Inc., to firma farmaceutyczna prowadząca działalność w ponad 70 krajach na całym świecie. Promujemy podejście oparte na obszarach tematycznych zaprojektowane w taki sposób, aby poszukiwać możliwości ciągłego tworzenia nowych leków na choroby wiążące się z nierozwiązanymi dotąd problemami, w szczególności w dziedzinie biologii i metod terapeutycznych. Nie skupiamy się wyłącznie na lekach i receptach (Rx). Tworzymy także rozwiązania typu Rx+® , które łączą naszą wiedzę i doświadczenie z najnowocześniejszą technologią w różnych obszarach obsługiwanych przez naszych zewnętrznych partnerów. Dzięki tym staraniom Astellas jest liderem zmian w służbie zdrowia, który wykorzystuje innowacje naukowe, aby oferować wartościowe rozwiązania dla pacjentów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej https://www.astellas.com/eu. 

Uwagi ostrzegawcze Astellas 

Zawarte w niniejszej informacji prasowej wypowiedzi dotyczące obecnych planów, szacunków, strategii i opinii oraz inne wypowiedzi niepowołujące się na zaistniałe już wydarzenia stanowią wypowiedzi prognozujące dotyczące przyszłych wyników Astellas. Wypowiedzi te opierają się na bieżących założeniach i przekonaniach zarządu opartych na informacjach obecnie dostępnych zarządowi i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka i niepewności. Z powodu występowania szeregu czynników faktyczne wyniki mogą istotnie odbiegać od tych wymienionych w wypowiedziach prognozujących. Obejmują one m.in.: (i) zmiany ogólnych warunków gospodarczych oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących rynków farmaceutycznych, (ii) zmiany kursów walut, (iii) opóźnienia we wprowadzaniu nowych produktów, (iv) brak możliwości skutecznego wprowadzenia na rynek istniejących lub nowych produktów przez Astellas, (v) brak możliwości kontynuowania przez Astellas skutecznych badań i tworzenia produktów akceptowanych przez konsumentów na silnie konkurencyjnych rynkach oraz (vi) naruszenia praw własności intelektualnej Astellas przez osoby trzecie.

Informacje o produktach farmaceutycznych (w tym produktach obecnie opracowywanych) zawarte w niniejszej informacji prasowej nie mają na celu ich reklamy ani nie stanowią porad medycznych.

Źródła 

[1] Dmitrieva O, de Lusignan S, Macdougall IC i in. Association of anaemia in primary care patients with chronic kidney disease: cross sectional study of quality improvement in chronic kidney disease (QICKD) trial data (Powiązanie niedokrwistości u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z przewlekłą chorobą nerek: badanie przeglądowe danych z badania poprawy jakości w przewlekłej chorobie nerek (QICKD)). BMC Nephrol 2013;14:24.

[2] National Kidney Foundation (Krajowa Fundacja Nefrologiczna). Anemia and Chronic Kidney Disease (Anemia i przewlekła choroba nerek). Dostępne pod adresem: https://www.kidney.org/atoz/content/what_anemia_ckd. [Ostatni dostęp: czerwiec 2020.] 

[3] Ojo A. Addressing the Global Burden of Chronic Kidney Disease Through Clinical and Translational Research (Badania kliniczne i translacyjne w walce ze światowym obciążeniem przewlekłą chorobą nerek). Trans Am Clin Climatol Assoc 2014;125:229–246.

[4] International Society of Nephrology (Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne). Chronic Kidney Disease. Global Kidney Health Atlas 2017 (Przewlekła chorobą nerek. Światowy Atlas Zdrowia Nerek 2017). Dostępne na stronie: www.theisn.org/global-atlas [Ostatni dostęp: czerwiec 2020.]

[5] Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME, Instytut Pomiarów i Badań Zdrowotnych). Findings from the Global Burden of Disease Study 2017 (Wnioski ze światowego badania obciążenia chorobą 2017). Seattle, WA: IHME, 2018. Dostępne na stronie: http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2019/GBD_2017_Booklet.pdf [Ostatni dostęp: czerwiec 2020.]

[6] McClellan W, Aronoff SL, Kline Bolton W i in. The prevalence of anemia in patients with chronic kidney disease (Występowanie niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek). Curr Med Res Opin 2004;20:1501–1510.

[7] Stauffer ME and Fan T. Prevalence of Anemia in Chronic Kidney Disease in the United States (Występowanie niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w USA). PLoS One 2014;9:e84943.

[8] Mohanram A, Zhang Z, Shahinfar S, et al. Anemia and end-stage renal disease in patients with type 2 diabetes and nephropathy (Niedokrwistość i schyłkowa niewydolność nerek w cukrzycy typu 2 i nefropatii). Kidney Int 2004;66:1131–1138.

[9] Weiner DE, Tighiouart H, Stark PC, et al. Kidney disease as a risk factor for recurrent cardiovascular disease and mortality (Choroba nerek jako czynnik ryzyka nawracającej choroby układu krążenia i śmiertelności). Am J Kidney Dis 2004;44:198–206.

[10] Eriksson D, Goldsmith D, Teitsson S, et al. Cross-sectional survey in CKD patients across Europe describing the association between quality of life and anaemia (Badanie przeglądowe u pacjentów z PChN w Europie opisujące związek pomiędzy jakością życia i niedokrwistością). BMC Nephrol 2016;17:97.

Źródło: Astellas Pharma Inc.

Źródło informacji: PR Newswire