Raport nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell wskazuje ambitne cele w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych

2020-09-28, 17:33 aktualizacja : 2020-09-28, 17:35

HOUSTON i ROTTERDAM, Holandia, 28 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka LyondellBasell (NYSE: LYB), jeden z największych producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii na świecie, przedstawiła dziś roczny raport nt. zrównoważonego rozwoju, którego celem jest wspieranie pozytywnej zmiany. Raport skupia się na trzech obszarach transformacji, w tym odpadach z tworzyw sztucznych, zmianach klimatycznych i rozwijających się społeczeństwach. Przedstawione przez LyondellBasell cele są jednymi z najambitniejszych w branży. Zakładają one produkcję i wprowadzenie na rynek dwóch milionów ton metrycznych rocznie polimerów pochodzących z recyklingu i opartych na technologiach odnawialnych, w perspektywie do roku 2030. Raport ukazuje zatem strategię i zamierzenia LyondellBasell na najbliższe dziesięć lat.

„LyondellBasell podąża wieloletnią ścieżką wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, czyniąc podstępy w obszarach mechanicznego i zaawansowanego recyklingu oraz wytwarzania produktów opartych na technologiach odnawialnych - powiedział Jim Seward, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju, technologii i zrównoważonych działań. - Nasze cele odzwierciedlają możliwości, jakie dostrzegamy w perspektywie kolejnej dekady, zaś nasze zamierzenia w obszarze zrównoważonego rozwoju wymagają dostosowania modeli biznesowych. Patrząc przez pryzmat technologii i innowacji, nasze wyniki dowodzą potencjału w zakresie rozwoju współpracy i relacji partnerskich z korzyścią dla społeczeństwa”.

Kluczowe elementy raportu nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell obejmują podjęcie działań na kilku płaszczyznach. Zamierzeniem spółki jest:

• Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek dwóch milionów ton metrycznych rocznie polimerów pochodzących z recyklingu i opartych na technologiach odnawialnych, zwiększenie inwestycji w odzysk i recykling tworzyw sztucznych, a także przyspieszenie wdrażania rozwiązań na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych;

• Zmniejszenie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla o 15% na tonę wytworzonych produktów względem poziomu z 2015 r.;

• Wspieranie różnorodności, włączenia i równości w miejscu pracy poprzez przyspieszenie realizacji inicjatyw, takich jak uwzględnienie kwestii różnorodności i włączenia (D&I) w ramach programów pozyskiwania talentów, ustanowienie stanowiska specjalisty ds. różnorodności i włączenia oraz powołanie do życia rady ds. różnorodności i włączenia obejmującej liderów w różnych obszarach;

• Przystąpienie do Amerykańskiej Rady Chemicznej i fundacji Plastics Europe reprezentującej producentów tworzyw sztucznych, aby zapewnić wykorzystanie, recykling lub odzysk 100% odpadów z tworzyw sztucznych do roku 2040 r.

Ponadto spółka kontynuuje działania ukierunkowane na zwiększenie recyklingu i współpracę w obrębie łańcucha dostaw, czego wyrazem jest kluczowa rola, jaką odegrał dyrektor generalny LyondellBasell Bob Patel w procesie powołania do życia i działań realizowanych przez Alliance to End Plastic Waste - organizację na rzecz wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych. Wykorzystując technologię „MoReTec", LyondellBasell kontynuuje rozwój zaawansowanych metod recyklingu, zaś w ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Quality Circular Polymers (QCP) rozszerzono ofertę produktów poddawanych recyklingowi mechanicznemu oraz gamę kolorystyczną. Spółka współpracowała również z właścicielami marek na rzecz zwiększonych możliwości recyklingu produktów, a także podjęła pierwszą jednoczesną produkcję polipropylenu (PP) i polietylenu niskiej gęstości (LDPE), pochodzących z odnawialnych surowców, na skalę komercyjną.

Raport nt. zrównoważonego rozwoju LyondellBasell można znaleźć na stronie: https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/.

Obejrzyj nagranie pt. „Dostrzegamy możliwości", klikając tutaj, aby lepiej zrozumieć podejście LyondellBasell w zakresie zrównoważonego rozwoju.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) to jeden z największych producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii na świecie. Dzięki pracownikom na całym świecie firma LyondellBasell tworzy materiały i produkty niezbędne do rozwoju rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania, w tym na przykład podnoszenia bezpieczeństwa żywności przez lekkie i elastyczne opakowania, ochrony czystości dostaw wody przez tworzenie solidniejszych i wszechstronniejszych rur, podnoszenia bezpieczeństwa, komfortu i wydajności paliwowej wielu samochodów i ciężarówek na drogach oraz zapewniania bezpieczeństwa i skuteczności elektroniki i urządzeń. Produkty LyondellBasell dostępne są w ponad 100 krajach, a firma jest największym na świecie producentem związków polimerowych oraz największym licencjodawcą technologii poliolefin. W 2020 r. firma LyondellBasell trafiła na listę najbardziej podziwianych przedsiębiorstw na świecie magazynu „Fortune". Więcej informacji na temat LyondellBasell można znaleźć na stronie: www.LyondellBasell.com.

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=S3mkuXaa9E4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

WYPOWIEDZI PROGNOZUJĄCE - Wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są wypowiedziami prognozującymi. Opierają się one na założeniach kierownictwa uznanych za zasadne w chwili ich ogłoszenia i podlegają istotnym czynnikom ryzyka i niepewności. Rzeczywiste wyniki mogą w znacznym stopniu odbiegać od tych przedstawionych w niniejszej informacji z powodu czynników obejmujących m.in. regularność działań w branży chemicznej i polimerowej; zdolność firmy do tworzenia zrównoważonych rozwiązań w zakresie polimerów pochodzących z recyklingu i opartych na technologiach odnawialnych; zdolność firmy do skutecznego redukowania emisji; sukces spółki i działania podejmowane w branży na rzecz większego zaawansowania metod ponownego wykorzystania i recyklingu tworzyw sztucznych; zapewnianie konkurencyjnych produktów i cen; warunki pracy; rozwój technologiczny i zdolność firmy do tworzenia nowych produktów i technologii procesu; a także możliwe działania regulacyjne ze strony organów rządowych. Inne czynniki, które mogą przyczynić się do znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami, a tymi przedstawionymi w wypowiedziach prognozujących, zostały wyszczególnione w części pt. „Czynniki ryzyka" formularza 10-K złożonego za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i w formularzu 10-Q złożonym za kwartał zakończony 31 marca 2020 r., które są dostępne na stronie: www.LyondellBasell.com w zakładce „Relacje inwestorskie" i na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) www.sec.gov.

Źródło: LyondellBasell Industries

Źródło informacji: PR Newswire