Rimini Street powołuje trzech nowych regionalnych dyrektorów generalnych na Amerykę Północną i starszego wiceprezesa ds. działalności globalnej

2021-01-15, 11:38 aktualizacja : 2021-01-15, 11:44
Poszerzona kadra kierownicza częścią planu przyspieszenia wzrostu i osiągnięcia rocznych przychodów rzędu 1 mld dolarów do roku 2026.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła szereg nominacji na wyższe stanowiska kierownicze, w tym mianowanie trzech nowych regionalnych dyrektorów generalnych do nadzorowania działalności spółki na obszarze Ameryki Północnej oraz starszego wiceprezesa ds. działalności globalnej, który będzie dowodził procesem skalowania globalnych systemów, procesów i operacji. Wszyscy czterej przedstawiciele kadry kierowniczej są doświadczonymi liderami, którzy mogą pochwalić się licznymi sukcesami, co przyczyni się do osiągnięcia przez spółkę docelowej wartości rocznych przychodów rzędu 1 miliarda dolarów do 2026 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210114005346/en/.

Nowi dyrektorzy generalni przyspieszą realizację celów rozwojowych w Ameryce Północnej

Nowo utworzone funkcje dyrektorów generalnych Rimini Street w Ameryce Północnej, największym obszarze działalności spółki, powstały z myślą o jej planach związanych z przyspieszeniem wzrostu na tym obszarze. Każdy z nowych dyrektorów generalnych będzie odpowiadał za całokształt działalności w swoim regionie, w tym za sprzedaż i sukces klientów, a ich bezpośrednim zwierzchnikiem będzie Gerard Brossard, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. operacyjnych. Oto sylwetki trzech nowych regionalnych dyrektorów generalnych na Amerykę Północną:

- Emmanuel Richard, wiceprezes grupy i dyrektor generalny na region północno-wschodni - Richard dołączy do Rimini Street, wnosząc ponaddwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu działalności terenowej spółki technologicznej w USA i na świecie. Ostatnio Emmanuel Richard zajmował się budowaniem działalności na Wschodnim Wybrzeżu na rzecz Kyvos Insights, startupu na etapie pre-venture działającego na rynku analityki w chmurze. Przedtem Richard spędził dziewięć lat w spółce MicroStrategy będącej największym niezależnym dostawcą analityki biznesowej, gdzie pełnił funkcję dyrektora generalnego ds. globalnej sprzedaży pośredniej. Poprzednio Richard pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży w Microsoft, Borland Software, Quest Software i innych spółkach technologicznych.

- Chris Bahr, wiceprezes grupy i dyrektor generalny na region centralny i północno-zachodni - Bahr wnosi do Rimini Street ponadtrzydziestoletnie doświadczenie zdobyte na stanowisku dyrektora generalnego ds. oprogramowania i dyrektora ds. sprzedaży w różnych podmiotach, począwszy od startupów, a skończywszy na dużych spółkach, w tym IBM. W swojej długiej karierze w IBM Software Group Bahr sprawował rozmaite funkcje kierownicze, w tym wiceprezesa ds. sprzedaży w dziale Global Analytics i wiceprezesa sprzedaży działu Global Smarter Workforce - największego działu SaaS IBM. Poprzednio Bahr pełnił funkcję dyrektora IBM Software Group w Korei, gdzie doprowadził do powrotu do hiperwzrostu. Bahr dołączy do Rimini Street, opuszczając Matterport, startup wspierany przez kapitał venture, gdzie zajmował stanowisko wiceprezesa na obszarze obu Ameryk i kierował generowaniem przychodów dla platformy SaaS spółki.

- Stephen Zimmerman, wiceprezes grupy i dyrektor generalny na region południowy i południowo-zachodni - Zimmerman jest sprawdzonym liderem w zakresie transformacji IT z ponaddwudziestopięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu sprzedażą i działalnością na rynku przedsiębiorstw i w środkowym segmencie rynku na rzecz startupów i dużych organizacji, m.in. Dell/EMC. W ciągu dziesięcioletniej kariery w Dell-EMC Zimmerman sprawował kilka funkcji kierowniczych, ostatnio pełniąc rolę dyrektora zarządzającego ds. konsultingu Enterprise West. Oprócz tego Zimmerman pełnił w Dell/EMC funkcję dyrektora ds. usług globalnych, globalnego zespołu ds. klientów American Express dla działu zachodniego i dyrektora ds. konsultingu w zakresie przekształcania centrów danych organizacji. Zimmerman przechodzi do Rimini Street z Insight Enterprises, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w zakresie przekształcania działalności w chmurze i centrów danych organizacji.

Doświadczony lider technologii będzie przewodził działalności globalnej spółki

Oprócz nowych dyrektorów generalnych na Amerykę Północną spółka Rimini Street mianowała Phila Cullena na nowo utworzone stanowisko starszego wiceprezesa ds. działalności globalnej. Cullen odpowiada w imieniu spółki Rimini Street za sprostanie złożonym, szybko rosnącym potrzebom w zakresie wsparcia operacyjnego i skalowania w celu osiągnięcia docelowej wartości rocznych przychodów rzędu 1 miliarda dolarów do 2026 r. Cullen wnosi do Rimini Street ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w sektorze technologicznym, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych, w ramach których zajmował się działalnością globalną, rozwojem produktów, wsparciem produktów, usługami specjalistycznymi, zapewnianiem sukcesu klientów i podnoszeniem satysfakcji klientów. Przed objęciem stanowiska w Rimini Street Cullen pełnił liczne funkcje kierownicze wyższego szczebla w czołowych spółkach technologicznych, m.in. wiceprezesa PeopleSoft (spółki przejętej przez Oracle), starszego wiceprezesa ds. teorii danych i decyzji w Aptology oraz szefa sztabu dyrektora generalnego Calypso Technology.

„Naszym głównym zamierzeniem jako szybko rozwijającej się spółki globalnej jest dalsze inwestowanie w nowe funkcje kierownicze o poszerzonym zakresie i osiąganie naszych celów - powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. - Nowi liderzy wnoszą sprawdzone, bogate doświadczenie na stanowiska, w ramach których znacznie zwiększą zakres, zasięg i możliwości naszego globalnego zespołu kierowniczego”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 3700 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn. (RMNI-IR)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz powiązane skutki ekonomiczne, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210114005346/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.