Uzgodniono nowe przepisy chroniące pracowników przed niebezpiecznymi substancjami

2021-12-23, 16:17 aktualizacja: 2021-12-23, 16:18
© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE uzgodnili nieformalnie zmiany w przepisach mających na celu ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi i innymi niebezpiecznymi substancjami.

W trakcie negocjacji ustalono m.in., że substancje toksyczne dla zdrowia reprodukcyjnego zostaną wpisane do czwartej rewizji dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy (CMD4). Substancje te mogą powodować zaburzenia płodności lub całkowitą bezpłodność. Dla 11 spośród tych substancji w załączniku do dyrektywy zostanie wprowadzona wiążąca użytkowa wartość graniczna. W konsekwencji dyrektywa zostanie przemianowana na dyrektywę dotyczącą substancji rakotwórczych, mutagenów i substancji reprotoksycznych (CMRD).

„To ogromny sukces, nie tylko dla współprawodawców, ale przede wszystkim dla obywateli, których zdrowie staramy się chronić. Parlament od dawna domagał się objęcia substancji reprotoksycznych zakresem dyrektywy CMD oraz zapewnienia pracownikom, zwłaszcza w sektorze zdrowia, jak najskuteczniejszej ochrony podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami leczniczymi (HMP). W końcu udało nam się to urzeczywistnić. Dzięki zmienionej legislacji każdego roku będzie można zapobiegać tysiącom przypadków zagrożeń zdrowotnych i zgonów” – powiedziała po zakończeniu negocjacji przewodnicząca komisji ds. zatrudnienia, słowacka europosłanka Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Europosłowie ustalili również, że pracownicy mający kontakt z niebezpiecznymi produktami leczniczymi (ang. hazardous medicinal products - HMP) będą musieli zostać odpowiednio przeszkoleni. Do grupy leków HMP należą farmacutyki o działaniu przeciwnowotworowym hamujące wzrost i namnażanie komórek rakowych używane w chemioterapii. Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja Europejska przygotowuje unijne wytyczne i normy praktyki w zakresie przygotowywania, podawania i usuwania niebezpiecznych produktów leczniczych w miejscu pracy.

Podczas negocjacji ustalono również limity narażenia zawodowego, tj. maksymalną ilość szkodliwych substancji (zwykle wyrażoną w miligramach na metr sześcienny powietrza), na które mogą być narażeni pracownicy, dla akrylonitrylu i związków niklu. Dla benzenu maksymalny limit został skorygowany w dół.

Ponadto Europarlament nalegał, aby Komisja przedstawiła plan działania w celu osiągnięcia dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla co najmniej 25 substancji lub grup substancji przed końcem 2022 r.

Aby porozumienie weszło w życie, musi zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę UE.

mam/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.