Komitet Regionów: potrzeba konkretnego programu na rzecz obszarów wiejskich - agendy wiejskiej

2020-06-23, 12:57 aktualizacja: 2020-06-25, 13:23
© European Union 2011 - EP
© European Union 2011 - EP
Kryzys wywołany pandemią COVID-19 ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie – podkreślają przedstawiciele Komitetu Regionów. Samorządowcy uważają, że potrzebny jest konkretny program na rzecz obszarów wiejskich - agenda wiejska.

W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR powstaje opinia na temat Strategii UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich, nad którą pracuje Irlandczyk Cllr Enda Stenson, członek Rady Hrabstwa Leitrim. Dokument ten trafi do unijnych instytucji, jako stanowisko samorządowców z UE.

Jak podkreślono w projekcie opinii, kryzys ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie – w pierwszym rzędzie nieustanne długotrwałe wyludnianie się obszarów wiejskich sprawiło, że obszary te są opustoszałe i czują się zaniedbane w strategiach politycznych UE.

"Choć z zadowoleniem przyjmujemy ostatnią elastyczność Komisji Europejskiej w odniesieniu do funduszy strukturalnych, finansowania WPR i w szczególności finansowania rozwoju obszarów wiejskich, KR podkreśla również potrzebę przyjęcia systematycznego podejścia w formie rzeczywistego i konkretnego programu na rzecz obszarów wiejskich (agendy wiejskiej), o który apelował Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski i który postulowano w deklaracji z Cork 2.0." – zaznaczono w dokumencie.

Chodzi o deklarację opracowaną przez uczestników Europejskiej Konferencji w sprawie Rozwoju Obszarów Wiejskich, która odbyła się w Cork w Irlandii w 2016 r.

Samorządowcy chcą, by Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich obejmowała wspieranie społeczności wiejskich, przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Ich zdaniem powinna też skupić się na poprawie łączności cyfrowej i infrastruktury, maksymalizacji potencjału turystyki wiejskiej oraz wykorzystaniu kreatywności i potencjału kulturowego obszarów wiejskich.

"Obszary wiejskie i miejsko-wiejskie stanowią 88 proc. terytorium UE. Na obszarach tych mieszka 55 proc. ludności Unii, wytwarza się 43 proc. unijnej wartości dodanej brutto i zlokalizowanych jest 56 proc. unijnych miejsc pracy. Rozwój obszarów wiejskich jest zatem bardzo ważnym tematem dla Komitetu Regionów i istotnym narzędziem realizacji celu spójności terytorialnej zapisanego w traktacie lizbońskim" – podkreślono w dokumencie roboczym.

Jak poinformowano, celem opinii Komitetu Regionów będzie również zbadanie, jak ponownie zająć się zasadą sprawiedliwego traktowania i zbliżyć się do osiągnięcia równowagi między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich.

Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu.

kic/

 

 

EUROPARLAMENT