Saint Vincent i Grenadyny

Ustrój

Od 27 X 1979 r. niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio, od 27 X 1969 r., państwo stowarzyszone z W. Brytanią, posiadające pełną autonomię wewnętrzną, a przedtem terytorium zależne Wielkiej Brytanii. 
W myśl konstytucji z 27 X 1979 r., modyfikowanej w VI 1986 r., głową państwa jest monarcha brytyjski, którego reprezentuje mianowany przezeń gubernator generalny. 
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Izba Zgromadzenia), w którego skład wchodzi 21 członków: 15 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych oraz 6 senatorów mianowanych przez gubernatora, w tym 4 na wniosek premiera i 2 na wniosek przywódcy opozycji. Kadencja parlamentu trwa 5 lat. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier mianowany i odwoływany przez gubernatora.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Susan DOUGAN /kob./ /od 1 VIII 2019/
                                                       *
poprzedni gubernator generalny - Frederick BALLANTYNE  /2 IX 2002 - 31 VII 2019/

Rząd

utworzony 14 XII 2015 r., stan po zmianach z 10 XI 2017 r.

premier oraz min. bezpieczeństwa narodowego, rozwoju lotnictwa i portów, imigracji i ds. prawa - Ralph Everard GONSALVES /ULP/  
wicepremier oraz min. spraw zagranicznych, handlu zagranicznego i integracji regionalnej - Louis STRAKER

ministrowie:
planowania gospodarczego, ustawicznego rozwoju i finansów - Camillo GONSALVES
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, transformacji okręgów wiejskich, przemysłu i pracy - Saboto CAESAR
transportu, robót publicznych, rozwoju miast, samorządów lokalnych i poczty - Julian FRANCIS
oświaty, ds. wyznań, porozumienia narodowego i informacji - St. Clair "Jimmy" PRINCE
budownictwa mieszkaniowego, ds. osiedli, planowania przestrzennego i gruntów - Montgomery DANIEL
turystyki, sportu i kultury - Cecil McKIE
zdrowia i ochrony środowiska - Robert Luke BROWNE
ds. mobilizacji narodowej, rozwoju społecznego, rodziny, równouprawnienia, osób niepełnosprawnych i młodzieży - Frederick STEPHENSON
prokurator generalny - Judith JONES-MORGAN /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Ralph Everard GONSALVES /ULP/ /17 IV 2001 - 14 XII 2015/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Jomo Sanga THOMAS /ULP/ 

Podział mandatów po wyborach z 9 grudnia 2015 r.: ULP 8, NDP 7. Razem 15.

Parlament Saint Vincent i Grenadyny

Partie

Jednościowa Partia Pracy /Unity Labour Party - ULP/ - utworzona 16 października 1994 r. w wyniku połączenia się Partii Pracy Saint Vincent /The Saint Vincent Labour Party - SVLP; zał. 1955/ z Ruchem na rzecz Jedności Narodowej /Movement for National Unity MNU; zał. 1982/; przywódca: Ralph Everard GONSALVES. 

Nowa Partia Demokratyczna /New Democratic Party - NDP/ - utworzona 3 grudnia 1975 r., przywódca: Arnhim EUSTACE; przewodn.: Linton LEWIS; sekr. gen.: Allan CRUICKSHANK. 

Ludowy Ruch Postępowy /People's Progressive Movement - PPM/ - utworzony w 2000 r. w wyniku rozłamu w ULP. 

Ludowa Partia Pracy /People's Working Party - PWP/ - utworzona w 2000 r. w wyniku rozłamu w ULP; przywódca: Burton WILLIAMS. 

Zielona Partia Saint Vincent i Grenadynów /The Saint Vincent and the Grenadines Green Party - SVG/ - utworzona 10 stycznia 2005 r.; przywódca: Ivan O'NEAL.

Związki zawodowe

Związek Pracowników Służb Publicznych St Vincent i Grenadynów /Public Services Union of Saint Vincent and Grenadines/ - założony w 1943 r.; liczy ok. 700 członków. 

Związek Pracowników Handlowych, Technicznych i Pokrewnych /Commercial, Technical and Allied Workers'Union - CTAWU/ - założony w 1962 r., należy do MKWZZ; liczy 2500 członków. 

Krajowy Ruch Robotników /National Workers' Movement - NWM/

Prasa

The Herald - dziennik, Kingstown.

Government Bulletin - biuletyn wyd. przez rządową służbę informacyjną, Kingstown.

Government Gazette - oficjalna gazeta rządowa, Kingstown, zał. 1968.

The Independent Weekly - tygodnik niezależny, Kingstown.

Justice - tygodnik, Kingstown.

The New Times - tygodnik, organ Nowej Partii Demokratycznej, Kingstown, zał. 1984.

The News - tygodnik, Kingstown.

Searchlight - ukazuje się dwa razy w tygodniu, Kingstown, zał. 1995.

Unity - dwutygodnik, organ Jednościowej Partii Pracy, Kingstown.

The Vincentian - niezależny tygodnik ogólnoinformacyjny, Kingstown, zał. 1899.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Saint Vincent i Grenadyny

Flaga

Godło

  • Saint Vincent i Grenadyny, Saint Vincent and the Grenadines
  • Obszar: 389 km2
  • Ludność: 109 471 (2017)
  • Stolica: Kingstown
  • Ludność stolicy: 40 020 (2014)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 27 X - rocznica proklamowania niepodległości (1979)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar wschodniokaraibski (XCD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO, WHO