Kredyt Inkaso zamyka rok z rekordowymi odzyskami

2022-07-01, 09:16 aktualizacja : 2022-07-01, 09:17
Grupa Kredyt Inkaso raportuje rekordowy poziom spłat, wypracowuje ponad 31 mln zł zysku netto i znacznie zmniejsza zadłużenie w roku obrotowym 2021/22. W planach Grupy są nowe inwestycje oraz emisje obligacji dla inwestorów indywidualnych.

Kredyt Inkaso opublikowało skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22, który zakończył się 31 marca 2022 r. W tym okresie Grupa zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności. W skali całego roku osiągnął on pułap 279 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedzającego aż o 25 proc. Wysokie odzyski zarówno w procesach sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych pozwoliły Grupie na osiągnięcie przychodów na poziomie 198,1 mln zł i wypracowanie zysku netto wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła z kolei 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

„Grupa Kredyt Inkaso osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz stale zwiększa swoją sprawność operacyjną, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowanym właśnie sprawozdaniu. Organizacja cieszy się także zaufaniem inwestorów i pokazała to ostatnio podczas operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 158 mln zł, która znacząco przedłużyła zapadalność zadłużenia obligacyjnego. Zespół Kredyt Inkaso jest w związku z tym gotów na nowe wyzwania i zwiększenie aktywności inwestycyjnej. Jesteśmy teraz dobrze przygotowani do zakupu nowych portfeli, zarówno pod względem finansowania, jak i efektywności operacyjnej. Pozwoli nam to zwiększyć skalę działania w naszych kluczowych geografiach, czyli Polsce, Rumunii i Bułgarii” – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Wysoki poziomy wpłat i przychodów netto pozwoliły na pokaźną redukcję wskaźników zadłużenia i utrzymanie ich na poziomach znacznie niższych niż przyjęte limity. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,94, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,79 (w poprzednim roku było to odpowiednio 1,44 i 3,14). Grupa szacuje, że ERC (Estimated Remaining Collection) - czyli spodziewana wartość odzysków z tytułu spłat z posiadanych portfeli wierzytelności - wyniosła na koniec roku obrotowego prawie 1,1 mld zł.

Na obniżenie bardzo dobrych wyników osiągniętych przez Grupę wpłynęła konieczność dokonania odpisu z powodu aktualizacji wyceny aktywów rosyjskich. Kredyt Inkaso sukcesywnie od 3 lat ograniczało swoją działalność w Rosji, nie dokonywało nowych inwestycji i skupiało się wyłącznie na obsłudze posiadanych, wygasających już portfeli. Jest to część przyjętej przez organizację strategii, polegającej na skoncentrowaniu się na rynkach UE. W wyniku konfliktu zbrojonego z udziałem Federacji Rosyjskiej, sankcji, jakie zostały nałożone na ten kraj i działań odwetowych zaistniała konieczność dokonania księgowego odpisu części aktywów związanych z tym rynkiem, które wciąż pozostawały w posiadaniu Grupy, na łączną kwotę 12,6 mln zł. Odpisy te mają naturę niegotówkową i nie wpływają w żaden sposób na bezpieczeństwo finansowe Grupy. Po ich dokonaniu wartość portfeli związanych z tym rynkiem stała się nieistotna dla bilansu Grupy.

Obecnie Grupa Kredyt Inkaso, dzięki dobrym wynikom operacyjnym i redukcji zadłużenia, planuje zintensyfikować swoją działalność inwestycyjną i tym samym zapewnić sobie możliwości dalszego dynamicznego rozwoju w przyszłości. W planach organizacji jest również kolejna emisja obligacji korporacyjnych, kierowana do inwestorów indywidualnych. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego przez KNF w sierpniu 2021 r.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

KONTAKT:

e-mail: press@kredytinkaso.pl

tel. +48 6025 00 894

Źródło informacji: Kredyt Inkaso

Źródło informacji: Kredyt Inkaso

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.