Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za II kwartał fiskalny 2022

2022-08-04, 16:33 aktualizacja : 2022-08-05, 08:45
Kwartalne przychody wyniosły 101,2 mln USD, co stanowi wzrost o 10,5% rok do roku.

Marża brutto osiągnęła 63,1%, wzrastając z poziomu 62,2% rok do roku.

Kwartalna wartość zaliczek wyniosła 101,6 mln USD, co stanowi spadek o 5,3% rok do roku.

2 905 aktywnych klientów według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., o 9,8% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła wyniki za II kwartał zakończony 30 czerwca 2022 r.

„W drugim kwartale mieliśmy liczne pozytywne osiągnięcia finansowe i operacyjne, w tym dużą ilość odnowień i przedłużeń abonamentów, zwiększoną sprzedaż krzyżową naszego portfolio rozwiązań rozszerzonych dla obecnych klientów i utrzymaliśmy nasz znakomity, najlepszy w branży, wskaźnik zadowolenia klientów powyżej 4,9 na 5,0 dla nowych wdrożeń - powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Jednak, podobnie jak inne firmy, zderzyliśmy się z globalnym otoczeniem makroekonomicznym i niekorzystnymi trendami walutowymi, które miały jednoprocentowy wpływ na wzrost przychodów. Jesteśmy przekonani, że otoczenie makroekonomiczne ostatecznie przyniesie korzyści naszej działalności i obecnie podejmujemy działania zaradcze i poszukujemy innych możliwości, dokonując takich korekt, jak mój powrót do nadzoru nad przychodami globalnymi w celu ponownego przyspieszenia wzrostu”.

„W drugim kwartale osiągnęliśmy rekordowe przychody rzędu $101,2 mln oraz rekordowy wskaźnik utrzymania przychodów 95% dla przychodów z opłat abonamentowych, marżę brutto powyżej 63%, 15 mln $ przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, rekordowe saldo środków pieniężnych na koniec kwartału powyżej 160 mln $ i solidne wyniki w zakresie dochodu z działalności operacyjnej, dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP i skorygowanego zysku EBITDA - stwierdził Michael L. Perica, dyrektor finansowy Rimini Street. - Ponadto we wspomnianym kwartale zwiększyliśmy wartość naszego planu wykupu akcji zwykłych z 15 mln $ przez dwa lata do 50 mln $ przez cztery lata oraz zrealizowaliśmy wcześniejszą spłatę 5 mln $ naszego kredytu terminowego bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za wcześniejszą spłatę”.

Najważniejsze wyniki finansowe za II kwartał 2022 r.

- W II kwartale 2022 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 101,2 mln $, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 91,6 mln $.

- Wartość przychodów spółki w USA osiągnęła poziom 53,9 mln $, co oznacza wzrost o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 49,6 mln $.

- Wartość międzynarodowych przychodów spółki osiągnęła poziom 47,3 mln $, co oznacza wzrost o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 42,1 mln $.

- Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w II kwartale 2022 r. 396,7 mln $, co oznacza wzrost o 9,6% w stosunku do kwoty 362,1 mln $ uzyskanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. spółka posiadała 2 905 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 9,8% w porównaniu z 2 645 wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

- W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 czerwca 2022 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 95%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 30 czerwca 2021 r. - 94%.

- Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 99,2 mln $, co stanowiło 98,0% przychodów ogółem za okres II kwartał 2022 r. w porównaniu do przychodów z tytułu opłat abonamentowych 90,5 mln $, które stanowiły 98,8% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.

- Marża brutto za II kwartał 2022 r. wyniosła 63,1%, w porównaniu z 62,2% w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale 2022 r. 5,7 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 4,6 mln $.

- Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2022 r. 11,9 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 9,8 mln $.

- Zysk netto za II kwartał 2022 r. ukształtował się na poziomie 0,1 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. odnotowano zysk netto w kwocie 6,8 mln $.

- Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2022 r. 6,4 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 8,4 mln $.

- Skorygowany wskaźnik EBITDA za II kwartał 2022 r. osiągnął poziom 11,0 mln $ w porównaniu z 9,9 mln $ w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w I kwartale 2022 r. zysk netto za akcję w wysokości odpowiednio 0,00 $ i 0,00 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,06 $ w analogicznym okresie 2021 r.

- Saldo środków pieniężnych (bez uwzględnienia środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) wyniosło na dzień 30 czerwca 2022 r. 160,2 mln $, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z kwotą 110,4 mln $ w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Liczba pracowników wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 1 834, co stanowi wzrost rok do roku o 17,9%.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wyniki spółki za II kwartał 2022 r.

- Ogłoszenie nowych reprezentatywnych klientów, którzy przenieśli się do Rimini Street oraz rozszerzenia umów przez dotychczasowych klientów. Wśród nich znalazły się następujące organizacje:

- Labeyrie Fine Foods, francuski producent żywności,

- Sajo Systems, jednostka stowarzyszona Sajo Group, dużej koreańskiej spółki z branży rybołóstwa, zajmująca się obsługą IT, logistyki i aktywów,

- SK Networks, południowokoreański sprzedawca sprzętu AGD i elektronicznego,

- AllianceCorp Manufacturing, malezyjski dostawca rozwiązań do produkcji części precyzyjnych,

- Lwart, pionier w dziedzinie recyklingu oleju w Ameryce Łacińskiej,

- E-LAND Innople, specjalizujący się w IT podmiot powiązany z południowokoreańskim konglomeratem E-Land Group,

- State Library of Victoria, najstarsza biblioteka w Australii.

- Zamknięcie niemal 9 411 zleceń wsparcia i dostarczenie niemal 9 813 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 30 krajów i osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie powyżej 4,9 na 5,0 (gdzie 5,0 oznacza najwyższy możliwy wynik).

- Nagroda dla jednego z najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii (UK’s Best Workplaces™) oraz miesce w rankingu najlepszych miejsc pracy zapewniających dobre samopoczucie w Wielkiej Brytanii (UK’s Best Workplaces™ for Wellbeing) przygotowanym przez Great Place to Work®.

- Udział w blisko 30 wydarzeniach dla dyrektorów ds. IT i liderów IT.

- Fundacja Rimini Street zapewniła wsparcie finansowe dla 25 organizacji charytatywnych i poświęciła 350 godzin pracowniczych na rzecz 7 organizacji charytatywnych w Malezji, Singapurze i USA. W maju Fundacja ogłosiła zwycięzców swojego programu grantowego $50,000 RMNI LOVE Grant Program, wspierając 5 wyróżniających się organizacji charytatywnych w Las Vegas kwotą 10,000 $ każda. Z okazji obchodzonego w czerwcu Miesiąca Dumy Fundacja Rimini Street przekazała 10 tys. $ dla OutRight Action International, globalnej organizacji promującej równe prawa dla społeczności LGBTIQ.

Prognozy biznesowe na 2022 r.

Spółka przewiduje zakres przychodów od 100,5 mln $ do 102,5 mln $ za III kwartał roku 2022 r. i utrzymuje całoroczne prognozy przychodów za rok 2022 w zakresie 402-411 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za II kwartał 2022 r. i bieżących wyników za III kwartał 2022 r. Relację na żywo będzie można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (888) 999--2501 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez rok po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych dołączonych do niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4 800 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływające na branżę, w której funkcjonuje Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucja warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia od strony naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność do pozyskiwania i utrzymywania klientów i dalszej eksploracji naszej bazy klientów; katastrofy, które mogą zaburzać naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące regionu międzynarodowego; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony w zakresie toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 sierpnia 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które - w opinii zarządu - mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Spółka uważa również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie jej wyników za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które - jej zdaniem - nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi spółki w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Spółka uważa, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką jej usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: Wykluczone zostały zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Spółka nie ma możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach swojej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi jej klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu: Dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220803005084/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel.+1 925 523-7636

e-mail: dpohl@riministreet.com

-

Kontakt dla mediów

Jeff Spicer

Rimini Street, Inc.

tel. +1 415 297-6488

e-mail: pr@riministreet.com

 

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.