Wizja i strategia PAP

Wizja Polskiej Agencji Prasowej opiera się na trzech filarach:

 1. PAP jako wiarygodne, wysokojakościowe, kompleksowe źródło informacji z kraju i ze świata. Agencja Prasowa na rynkach: polskim, regionalnym (Europa Środkowo-Wschodnia) i globalnym. Polska Agencja Prasowa powinna być rozpoznawana na rynku jako nowoczesne, wiarygodne, wysokojakościowe źródło informacji oraz jako punkt odniesienia i wyznacznik kierunków rozwoju dla wszystkich mediów w Polsce. Powinna być kluczowym dostawcą partnerem dla mediów na polskim rynku.
   
 2. PAP jako wykonawca jasno zdefiniowanych zadań publicznych polegających na: oferowaniu mediom i obywatelom bezstronnej informacji; prezentowaniu stanowisk najważniejszych organów państwa; prezentacji informacji na temat państwa i stanowisk jego organów na arenie międzynarodowej; promocji dorobku kulturalnego, historii i języka na arenie międzynarodowej, docieranie z informacją na temat kraju pochodzenia do diaspory. Zadania te powinny być w sposób transparentny dofinansowywane publicznie.
   
 3. PAP jako pośrednik w wymianie informacji i „miejsce spotkań” świata mediów, polityki, biznesu świadczący usługi komunikacyjne kluczowym instytucjom w kraju, monitorujący rynek mediów w Polsce i na świecie w sposób profesjonalny, pogłębiony i spersonalizowany oraz udostepniający infrastrukturę umożliwiającą dialog i twórczą wymianę koncepcji oraz idei.

Realizacja tak zdefiniowanej wizji wymaga następujących działań ze strony zarządu PAP i wsparcia ze strony wszystkich organów nadzorujących spółkę (Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego):

 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostosowania do potrzeb klientów medialnych aktualnej oferty serwisów informacyjnych PAP. Agencja może realizować trwale swoją misję tylko zachowując status czołowego dostawcy treści informacyjnych dla najważniejszych mediów w Polsce.
 2. Zdefiniowania i wdrożenie wraz z nadzorującymi PAP organami katalogu usług publicznych realizowanych przez PAP i zapewnienie ich trwałego finansowania).
 3. Stałego podnoszenie jakości dziennikarskiej – ciągła rekrutacja, szkolenia, rozbudowana sieć korespondentów zagranicznych i regionalnych, zakup baz foto.
 4. Podnoszenia jakości infrastruktury IT wspierającej procesy wewnętrzne i oferowane klientom produkty.
 5. Podnoszenia jakości i kompletności usług komunikacyjnych świadczonych czołowym instytucjom i ich uzupełniania o brakujące elementy (np. monitoring i media intelligence).
 6. Inwestycji w rozwój kompetencji pracowników PAP.
 7. Dywersyfikacji przychodów w oparciu o nowe produkty i wykorzystywanie potencjału posiadanych nieruchomości.

Powyższe pozwoliło  wyznaczyć cele strategiczne PAP  na lata 2019-2023:

Obszar finansów

 1. Wzrost i dywersyfikacja  przychodów.
 2. Uzyskanie trwałej rentowności.

Obszar produkty i klienci

 1. Pogłębienie i rozszerzenie realizacji zadań publicznych (Misja publiczna).
 2. Umocnienie pozycji lidera dostawcy usług agencyjnych dla mediów i wzrost udziału w rynku informacji finansowej.
 3. Zbudowanie pozycji czołowego dostawcy usług komunikacyjnych dla kluczowych instytucji w Polsce.
 4. Poprawa dopasowania produktów do potrzeb klientów.

Obszar organizacja

 1. Podniesienie efektywności kosztowej najważniejszych procesów (produkcja, sprzedaż, IT).
 2. Wzrost motywacji pracowników.

Polska Agencja Prasowa osiąga te cele poprzez wprowadzanie w życie inicjatyw i projektów określonych w Strategii rozwoju PAP na lata 2019-2023. Do najważniejszych z nich należą rozszerzanie zakresu tematycznego tworzonej treści, lepsza identyfikacja potrzeb klientów, rozwój technologiczny platform dystrybucji treści czy rozwój usług komunikacyjnych  świadczonych przez PAP.