Polska Agencja Prasowa SA https://www.pap.pl/ pl GPW: dywidenda za 2021 rok wyższa niż przewidziana w polityce dywidendowej spółki https://www.pap.pl/mediaroom/1396938%2Cgpw-dywidenda-za-2021-rok-wyzsza-niz-przewidziana-w-polityce-dywidendowej-spolki <span>GPW: dywidenda za 2021 rok wyższa niż przewidziana w polityce dywidendowej spółki </span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 17:32</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Wyniki finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za II kwartał 2022 r., biorąc pod uwagę wyjątkowo trudną sytuację makroekonomiczną, pozostają na solidnym poziomie. Dodatkowo, w 2021 r. Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) zanotowała wzrost przychodów, który pozwolił na wypłatę dywidendy akcjonariuszom na poziomie 2,74 zł za akcję – o 14 groszy więcej niż pierwotnie zakładano w polityce dywidendowej. „Jesteśmy przewidywalną dywidendową spółką” – komentuje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie drugi kwartał 2022 r. nie był łatwy. Szereg „czarnych łabędzi” - nieprzewidywalnych zdarzeń takich, jak wojna w Ukrainie, światowy kryzys energetyczny, podwyżka stóp procentowych, wysoka inflacja i osłabienie złotego oraz związane z nimi obawy inwestorów spowodowały zmniejszenie ilości transakcji giełdowych, a także spadek przychodów GPW z rynku finansowego. Mimo to przychody Grupy GPW w II kwartale 2022 r. wzrosły o 1,2 proc. w porównaniu do II kw. 2021 r. i wyniosły 99,1 mln zł.</p> <p>W II kwartale 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115,0 mln zł dywidendy, co daje 2,74 zł na akcję i stanowi 71,3 proc. skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2021 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 7,5 proc.</p> <blockquote> <p>„To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję. Jesteśmy przewidywalną dywidendową spółką, dokonującą dywersyfikacji po stronie finansowej i biznesowej” – podkreśliła Izabela Olszewska.</p> </blockquote> <p>Wskazała, iż pomimo skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej drugi kwartał owocował w ważne dla Grupy Kapitałowej wydarzenia: przyjęcie GPW na pełnoprawnego członka Światowej Federacji Giełd, podpisanie umowy nabycia akcji oraz umowy wspólników dotyczących nabycia przez GPW 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange oraz powołanie członków zarządu na nową kadencję.</p> <p>Dodała, że z analizy 5-letnich okresów funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wynika, iż w okresie 2017-2021 - średnie zyski netto wzrosły o 38 proc. w porównaniu do poprzedniej pięciolatki.</p> <p>Grupa kapitałowa GPW, odpowiadając na potrzeby rynku wprowadza wiele nowych produktów i usług, a także wdraża ważne inicjatywy, jak standardy ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny).</p> <blockquote> <p>„Tematyka ESG jest regularnie przedmiotem omówienia przez Zarząd GPW, Komitet ESG oraz Radę Grupy. Prowadzimy warsztaty i wykłady skierowane do pracowników w zakresie zagadnień ESG, opublikowaliśmy raport zintegrowany, który przedstawia informacje na temat strategii i modelu tworzenia wartości, ładu korporacyjnego i etyki, wpływu społecznego oraz środowiskowego GK GPW. Realizujemy także działania edukacyjne jak cykl szkoleń dla inwestorów indywidualnych oraz działamy na rzecz promocji i rozwoju rynku zielonych obligacji” – wyjaśniła Izabela Olszewska.</p> </blockquote> <p>Przychody Grupy Kapitałowej w II kwartale 2022 r. wzrosły o 1,2 proc. rok do roku i wyniosły 99,1 mln zł. Wyższe niż przed rokiem przychody GPW wynikają przede wszystkim z wyższych przychodów z rynku towarowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku finansowego.</p> <p>Jak wskazał Piotr Kajczuk, dyrektor finansowy GPW, niższe o 2,4 mln zł (-3,9 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2022 r. wynikają głównie ze spadku przychodów z obrotu akcjami oraz innymi instrumentami udziałowymi o 5,9 mln zł (-17,5 proc. rdr).</p> <blockquote> <p>„Mimo to, spółka zanotowała wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi o 32,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, innych opłat od uczestników rynku (wzrost 68 proc. rdr), obsługi emitentów (wzrost o 6,3 proc. rdr), a także sprzedaży danych z rynku finansowego (wzrost o 4,9 proc. rdr)” - dodał.</p> </blockquote> <p>GPW osiągnęła w II kwartale 2022 r. zysk netto na poziomie 38,1 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. oznacza spadek o 15,5 proc., będący w głównej mierze rezultatem wzrostu kosztów operacyjnych o 22,6 proc. Na te wyniki miały wpływ nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej GPW poniesione w pierwszym półroczu 2022 r.</p> <blockquote> <p>„Jesteśmy na ostatniej prostej. Dodatkowe produkty i dodatkowi klienci to nasz potencjał przychodowy” – podsumowała Izabela Olszewska.</p> </blockquote> <p>Wskazała również, że po wakacjach zarząd GPW zaczyna intensywne prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju GK GPW na lata 2023-2027. Dokument powinien zostać przyjęty w marcu 2023 r.</p> <p>Źródło informacji: PAP MediaRoom</p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> PAP MediaRoom</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> Fri, 12 Aug 2022 15:32:32 +0000 eborowik 1396938 at https://www.pap.pl Oświadczenie PZW ws. katastrofy ekologicznej na rzece Odrze https://www.pap.pl/mediaroom/1396882%2Coswiadczenie-pzw-ws-katastrofy-ekologicznej-na-rzece-odrze.html <span>Oświadczenie PZW ws. katastrofy ekologicznej na rzece Odrze </span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 16:16</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Polski Związek Wędkarski zamierza powziąć wszelkie możliwe czynności zmierzające do należytego zbadania, wyjaśnienia i następnie surowego ukarania wszystkich podmiotów i osób odpowiedzialnych za katastrofę ekologiczną na rzece Odrze. Związek po zebraniu i przygotowaniu stosownej dokumentacji złoży odpowiednie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Katastrofa, z jaką obecnie się zmagamy, nie trwa od kilku dni. Członkowie PZW, wędkarze, już 27 lipca zgłaszali do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pierwsze przypadki śnięcia ryb, z prośbą o zbadanie jakości wody w Odrze. Dzień później, po powtórnym zawiadomieniu, pobrano próbki wody poniżej Jazu Lipki, tj. miejsca, gdzie zaczyna się obwód rybacki rzeki Odry. Pobrano również próbki z Oławy oraz w Łanach koło Wrocławia. Przeprowadzone badania wody wskazywały wysokie prawdopodobieństwo zawartości mezytylenu, silnego, toksycznego związku. Ten trujący środek stosowany jest często jako rozpuszczalnik, który wykorzystywany jest przez wiele zakładów przemysłowych w naszym kraju.</p> <p>30 lipca w sobotę członkowie PZW natrafili na masowe śnięcia ryb na kanale w Oławie. Następnie Odrą zaczęły płynąć tysiące martwych ryb, woda wydzielała zapach chloru i ścieków, wypalając gumowe rękawice osób zbierających ryby. W naszej ocenie, w tym momencie brakowało reakcji instytucji odpowiedzialnych za działania kryzysowe i za działania właścicielskie, jak np. Wody Polskie. To członkowie PZW, wędkarze i ochotnicy wyłowili ponad 10 ton śniętych ryb, w tym: boleni, sandaczy, szczupaków, leszczy, płoci, brzan i sumów.</p> <p>Następnie Okręg PZW Wrocław zamierzał wysłać próbki martwych ryb do Puław, do instytutu badawczego, aby przebadać przyczyny śnięcia ryb. Niestety, jak się okazało, instytucja ta nie dysponuje odpowiednimi odczynnikami w tym zakresie.</p> <p>W ocenie PZW, zawiodły instytucje państwa odpowiedzialne za wody śródlądowe, które włączyły się zdecydowanie za późno w kryzys, pomimo naszych licznych alarmów. To członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego i ochotnicy wybrali z rzeki 10 ton martwych ryb i tylko dzięki wędkarzom nie doszło do jeszcze większej katastrofy ekologicznej.</p> <p>Zanieczyszczenie było i jest mocno skondensowane. Cały czas wypływają na powierzchnię śnięte ryby. Minie wiele lat, zanim Odra wróci do normalnego stanu. Jako Związek będziemy się ubiegać o pokrycie kosztów uzupełnienia rybostanu w Odrze. Związek zamierza również prowadzić wszelkie, zdecydowane działania mające na celu ukaranie wszystkich osób i podmiotów, przedstawicieli instytucji, którzy doprowadzili do tej katastrofy, a także tych, którzy nie zareagowali na tę sytuację, a mieli taki obowiązek nałożony prawem.</p> <p>Źródło informacji: Zarząd Główny PZW</p> <p> </p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> Zarząd Główny PZW</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> Fri, 12 Aug 2022 14:16:46 +0000 mzugaj 1396882 at https://www.pap.pl SimFabric S.A. - firma zaledwie 24-letniej Julii Leszczyńskiej debiutuje na Głównym Rynku GPW https://www.pap.pl/mediaroom/1396884%2Csimfabric-sa-firma-zaledwie-24-letniej-julii-leszczynskiej-debiutuje-na-glownym <span>SimFabric S.A. - firma zaledwie 24-letniej Julii Leszczyńskiej debiutuje na Głównym Rynku GPW </span> <span><span lang="" about="/user/163" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">pmalota</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 16:10</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202208/Fot.%20PAP%20Marcin%20Kmieci%C5%84ski%20%281%29.jpg" width="5868" height="3905" alt="PAP/M.Kmieciński" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">PAP/M.Kmieciński</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Założona 6 lat temu, przez 18-letnią licealistkę i jej ojca firma gamingowa SimFabric zadebiutowała właśnie na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dwuletnim pobycie na rynku NewConnect spółka została wyceniona w prospekcie na 68 mln zł. Zajmuje się m.in. produkcją gier, a otrzymany niedawno grant wysokości 25 mln zł pozwoli jej zbudować nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="350" src="//r.dcs.redcdn.pl/webcache/pap-embed/iframe/7qi7cH1Z.html" title="SimFabric S.A. - firma zaledwie 24-letniej Julii Leszczyńskiej debiutuje na Głównym Rynku GPW (materiał partnerski)" width="620"></iframe></p> <p>SimFabric powstało w 2016 roku, po wygraniu przez Julię Leszczyńską wraz z ojcem Emilem Leszczyńskim konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), na stworzenie aplikacji, która będzie obrazowała wszystkie misje agencji. </p> <blockquote> <p>„Po wygranej, na polecenie ESA założyłam spółkę. Miałam wtedy 18 lat. Dwa lata temu debiutowaliśmy na NewConnect, a dzisiaj widzimy się na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” – opowiada Julia Leszczyńska, prezes zarządu SimFabric S.A. </p> </blockquote> <p>Gry komputerowe są obecne w jej życiu właściwie od przedszkola. </p> <blockquote> <p>„Pierwszą zrobiłam, kiedy miałam 5 lat. Poszłam do taty, z którym współpracujemy teraz w spółce, i zapytałam, jak się tworzy gry. A on (ponieważ bardziej jest praktykiem niż teoretykiem) powiedział: &gt;&gt;chodź, stworzymy ją razem&lt;&lt;.  W ten sposób dowiedziałam się ile to jest pracy. Ale i zakochałam się w tym. Ta pasja, ta miłość trwa do dzisiaj” – mówi Julia Leszczyńska. </p> </blockquote> <p>Głównym obszarem działalności SimFabric S.A. jest tworzenie gier, ale jak podkreśla prezes Leszczyńska poza produkcjami własnymi, firma zajmuje się także portowaniem gier (przerabianiem wersji gier czy symulatorów z jednej platformy na inną).  </p> <blockquote> <p>„W zeszłym roku uruchomiliśmy także dwie spółki zależne, MobileFabric zajmującą się tworzeniem gier mobilnych i VRFabric produkującą gry na gogle wirtualnej rzeczywistości” – mówi Julia Leszczyńska. </p> </blockquote> <p>W ostatnim czasie firma otrzymała również dwa granty, które pozwolą wypłynąć jej na znacznie szersze, międzynarodowe wody. Pierwszy, pozyskany z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, opiewa na kwotę 25 mln zł. Dzięki niemu SimFabric zbuduje nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe.</p> <blockquote> <p>„Będziemy tam prowadzić badania nad symulatorem, dającym się zastosować w grach, ale to będzie także wirtualne laboratorium m.in. dla misji kosmicznej ESA Moon Village” – opowiada Emil Leszczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej SimFabric S.A. </p> </blockquote> <p>Ale to nie wszystko. W centrum prowadzone będą także badania nad sztuczną inteligencją i nad możliwością jej wykorzystania do produkcji gier. </p> <blockquote> <p>„Chcemy badać na ile sztuczna inteligencja będzie mogła tworzyć gry, assety do gier, nowe rodzaje rozrywki” – opowiada Emil Leszczyński. Dzięki temu firma chce pozyskać kontrakty z największymi światowymi koncernami z branży gamingowej i nie tylko. </p> </blockquote> <blockquote> <p>„Drugim ważnym zadaniem dla spółki, od momentu debiutu, jest wdrożenie technologii blockchain w grach, w modelu play-to-earn. To będzie z kolei brama do wykorzystania nowoczesnej technologii blockchainowej w ramach grantu, który otrzymaliśmy od szwajcarskiej fundacji Dfinity. Tam będziemy mieli dostęp do całego ekosystemu dystrybucji dóbr cyfrowych wielkości 10 mld dolarów” – mówi Leszczyński.</p> </blockquote> <p>SimFabric S.A jest już 20 spółką z branży gamingowej, której akcje są notowane na Głównym Rynku GPW. </p> <blockquote> <p>„To sektor, który się od dłuższego czasu dynamicznie rozwija i jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Mamy nadzieję, że będzie tak dalej, bo nie wydaje się, by ta branża była czymkolwiek zagrożona” – mówi Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW.</p> </blockquote> <p>Przedstawicielka Giełdy przypomniała, że SimFabric zaczęła swoją przygodę z rynkiem publicznym w 2020 roku, kiedy zadebiutowała na rynku NewConnect. </p> <blockquote> <p>„NewConnect, jako alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, obchodzi w tym roku 15. rocznicę funkcjonowania, a spółka SimFabric jest już 79. spółką, która dojrzewając na tym rynku, rozwinęła się na tyle, by móc stać się spółką giełdową, obecną na dużym parkiecie” – podkreśliła dyrektor Agnieszka Gontarek.</p> </blockquote> <p>W drugim kwartale 2022 roku SimFabric S.A. wypracowała 2,4 mln zł przychodów, 1,4 mln zł zysku operacyjnego EBITDA oraz 1 mln zł zysku netto. Jej wartość według aktualnego kursu jest obecnie wyceniana na 94 mln złotych. </p> <p>Źródło informacji: PAP MediaRoom</p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> PAP MediaRoom</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/Fot.%20PAP%20Marcin%20Kmieci%C5%84ski%20%281%29_0.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>PAP/M.Kmieciński (1)</h2><h3>2.4 MB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/Fot.%20PAP%20Marcin%20Kmieci%C5%84ski%20%282%29.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>PAP/M.Kmieciński (2)</h2><h3>3.64 MB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/Fot.%20PAP%20Marcin%20Kmieci%C5%84ski%20%283%29.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>PAP/Marcin Kmieciński (3)</h2><h3>2.57 MB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/Fot.%20PAP%20Marcin%20Kmieci%C5%84ski%20%284%29.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>PAP/Marcin Kmieciński (4)</h2><h3>6.09 MB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/Fot.%20PAP%20Marcin%20Kmieci%C5%84ski%20%285%29.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>PAP/Marcin Kmieciński (5)</h2><h3>2.82 MB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/Fot.%20PAP%20Marcin%20Kmieci%C5%84ski%20%286%29.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>PAP/Marcin Kmieciński (6)</h2><h3>2.9 MB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-wideo field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--items"> <div class="field--items"> <div class="fileList"> <div class="field--item file"> <a href="https://r.dcs.redcdn.pl/file/o2/pap/vod/K/1/iHadDC/MP4_HD/1920x1080_4800_hp.mp4" class="image-png mp4"><span></span><div class="textWrapper"><h2>pobierz materiał wideo</h2></div></a> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Aug 2022 14:10:43 +0000 pmalota 1396884 at https://www.pap.pl Rozpoczyna się 18. Festiwal „Chopin i jego Europa” w Warszawie https://www.pap.pl/mediaroom/1396726%2Crozpoczyna-sie-18-festiwal-chopin-i-jego-europa-w-warszawie.html <span>Rozpoczyna się 18. Festiwal „Chopin i jego Europa” w Warszawie </span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 14:00</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202208/1_43.jpg" width="1920" height="1080" alt="NIFC" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">NIFC</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Jak co roku druga połowa sierpnia w Warszawie jest wielkim świętem muzyki klasycznej. Na organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina festiwal przyjeżdżają najwybitniejsi wirtuozi i słynne orkiestry. Warto wybrać się na choć niektóre z 34 zaplanowanych koncertów.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>14 sierpnia, „Widmami” Stanisława Moniuszki, rozpoczyna się 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”. Prezentacja kantaty, będącej muzyczną wersją II części „Dziadów”, jest symbolicznym wyborem programowym w Roku Romantyzmu Polskiego. „Widma”, niekwestionowane arcydzieło muzyczne i jeden z ikonicznych tekstów polskiej literatury, a zarazem jeden z najbardziej charakterystycznych polskich tekstów romantycznych, należą do bezcennych skarbów polskiego dziedzictwa kulturowego. Na Festiwalu dzieło to zabrzmi, razem z kantatą „Nijoła”, pod batutą Fabio Biondiego – znakomitego włoskiego dyrygenta, zafascynowanego twórczością Moniuszki. Jako kolejne, po entuzjastycznie przyjmowanych operach „Halka”, „Flis”, „Hrabina” i „Verbum nobile”, wykona on tym razem „Widma” i „Nijołę” z solistami, Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej i orkiestrą Europa Galante.</p> <p>Moniuszki w programach festiwalu będzie znacznie więcej – zaplanowane są trzy koncerty z jego pieśniami: Olgi Pasiecznik z Ewą Pobłocką, Mariusza Godlewskiego z Radosławem Kurkiem i Dorothee Mields z Tobiasem Kochem; po dzieło Moniuszki sięgnie też m.in. Royal Philharmonic Orchestra.</p> <p>Oś programowa Festiwalu, tradycyjnie już, oparta jest na muzyce Chopina, którego twórczość najsilniej wpisuje się w fenomen polskiego romantyzmu. Jego utwory wykonają wybitni pianiści, na instrumentach współczesnych i historycznych. Usłyszymy nie tylko laureatów ostatniego Konkursu Chopinowskiego, ale również m.in. Jana Lisieckiego, Kate Liu. Tryumfator ostatniego Konkursu Bruce Liu wystąpi trzykrotnie i wykona m.in. „Wariacje na temat &gt;&gt;La ci darem la mano&lt;&lt;”, konkursowe olśnienie, zarówno w wersji solowej, jak i z Orkiestrą XVIII wieku, po raz pierwszy, na fortepianie historycznym, a z Royal Philharmonic Orchestra pod batutą Vasilego Petrenki zagra „Koncert f-moll”, a więc nie ten, który wykonywał w finale konkursowych zmagań.</p> <p>Po raz pierwszy na Festiwalu zagra Alim Beisembayev, tryumfator ubiegłorocznego Konkursu Pianistycznego w Leeds oraz fenomenalny Lukáš Vondráček, który wykona „Koncert fortepianowy op. 33” Dvořaka z Collegium 1704.</p> <p>Punktami kulminacyjnym Festiwalu będą też z całą pewnością koncerty Marii João Pires z Orkiestrą Kameralną z Bazylei pod dyrekcją Trevora Pinnocka i European Union Youth Orchestra pod batutą Gianandrei Nosedy z Francesco Piemontesim, a także występy kwartetu Belcea z Orkiestrą Filharmonii Narodowej (razem i osobno) i Apollon Musagète Quartett…</p> <p>Magiczny świat autentycznego brzmienia i interpretacji muzycznej „historycznie poinformowanej” przybliżą nam w tym roku pianiści: Kristian Bezuidenhout, Tobias Koch, Dmitry Ablogin, Tomasz Ritter, Aleksandra Świgut, klarneciści od dawna związani z Festiwalem: Lorenzo Coppola i Eric Hoeprich, a także skrzypaczki: Alena Baeva i Chouchane Siranossian. Zagrają cieszące się międzynarodową renomą orkiestry: nasz czołowy zespół tego rodzaju – {oh!} Orkiestra, Europa Galante, Collegium 1704 i – w bardzo specjalnym ujęciu – Orkiestra XVIII wieku, towarzysząca Festiwalowi od jego pierwszej edycji. Usłyszymy m.in. po raz pierwszy w oryginalnym brzmieniu „Koncert fis-moll” Henryka Wieniawskiego oraz „V Koncert fortepianowy Es-dur” Beethovena, w którym Jan Lisiecki po raz pierwszy zasiądzie do fortepianu historycznego.</p> <p>Bardzo istotnym akcentem Festiwalu jest niezmiennie muzyka polska – także ta mniej znana, a niezwykle wartościowa. W tym roku to przede wszystkim dzieła polskiego romantyzmu: „Miserere” Józefa Władysława Krogulskiego (Collegium 1704), „Koncert klarnetowy” Karola Kurpińskiego (inaczej rekonstruowany niż w roku ubiegłym, tym razem w interpretacji Erica Hoepricha i Orkiestry XVIII wieku), „Koncert skrzypcowy” Augusta Fryderyka Duranowskiego, „Duo na klarnet i fortepian” Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Warte specjalnego podkreślenia jest również zaplanowane wykonanie należącego do najważniejszych dzieł polskiej literatury muzycznej „Koncertu fortepianowego” Andrzeja Panufnika – w interpretacji Alexandra Gadjieva z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.</p> <p>W ramach tegorocznego Festiwalu zaplanowanych jest 34 koncertów w najważniejszych salach Warszawy. Część z nich będzie dostępna w streamingu i transmisjach na antenie Programu 2 Polskiego Radia.</p> <p>Organizator Festiwalu: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina</p> <p>Dyrektor Artystyczny: Stanisław Leszczyński</p> <p>Program Festiwalu dostępny jest na <a href="https://festiwal.nifc.pl/pl/2022/kalendarium/">https://festiwal.nifc.pl/pl/2022/kalendarium/</a></p> <p>Źródło informacji: NIFC</p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> NIFC</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/1_44.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>NIFC</h2><h3>250.33 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Fri, 12 Aug 2022 12:00:28 +0000 eborowik 1396726 at https://www.pap.pl JBL Live Pro 2 TWS https://www.pap.pl/mediaroom/1396530%2Cjbl-live-pro-2-tws.html <span>JBL Live Pro 2 TWS </span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 11:20</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202208/1_39.jpg" width="2000" height="1333" alt="JBL (1)" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">JBL (1)</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">JBL Live Pro 2 to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z funkcją adaptacyjnej redukcji hałasu, które nadają rytm nawet przez cały dzień.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>JBL Live Pro 2 zapewniają łącznie do 40 godzin niesamowitego brzmienia JBL Signature Sound (10 godzin pracy słuchawek i 30 godzin zapasu energii w etui ładującym). Dodatkowymi atutami tego modelu są funkcja szybkiego ładowania, dzięki której w zaledwie 15 minut uzyskuje się aż cztery godziny odtwarzania oraz bezprzewodowe ładowanie Qi. Technologia redukcji hałasu True Adaptive Noise Cancelling eliminuje rozpraszające dźwięki, pozwalając zanurzyć się w muzyce, natomiast funkcja Smart Ambient pozwala zachować świadomość otoczenia. Zamknięta konstrukcja z owalnymi fonowodami zapewnia lepsze tłumienie hałasu i wyższą jakość dźwięku dla tych, którzy preferują czystszą charakterystykę. Jeśli pojawi się potrzeba rozmowy, użytkownik w prosty sposób może wykonać doskonałej jakości połączenia telefoniczne dzięki 6 mikrofonom z technologią formowania wiązki. Może również uzyskać dostęp do preferowanego asystenta głosowego, aby umożliwić sterowanie i nawiązywanie połączeń bez użycia rąk podczas różnego rodzaju aktywności.</p> <p>Wyjątkowo wyraźne brzmienie muzyki i połączeń uzyskane zostało dzięki 11-milimetrowym dynamicznym przetwornikom z legendarnym brzmieniem JBL, które nie ma sobie równych.</p> <p>Technologia adaptacyjnej redukcji hałasu True Adaptive Noise Cancelling automatycznie dostosowuje się do otoczenia, eliminując rozpraszające dźwięki, aby zapewnić lepsze brzmienie, gdziekolwiek jesteś. Natomiast funkcja Smart Ambient pozwala skupić się na otoczeniu bez zdejmowania słuchawek.</p> <p>Sześć mikrofonów z technologią formowania wiązki redukuje zakłócenia powodowane przez wiatr i hałas, dzięki czemu Twoje słowa są zawsze głośne i wyraźne. Natomiast funkcja VoiceAware pozwala określić, w jakim stopniu chcesz słyszeć własny głos poprzez kontrolowanie sygnału z mikrofonu kierowanego do słuchawek.</p> <p>Owalne fonowody zapewniające lepszy poziom komfortu, izolacji i basu to lepszy kształt oznaczający lepsze brzmienie. Dlatego firma JBL zaprojektowała te słuchawki z owalnymi fonowodami i owalnymi silikonowymi końcówkami, które zapewniają doskonałe dopasowanie. Zamknięta konstrukcja z owalnymi fonowodami zapewnia lepsze tłumienie hałasu i wyższą jakość dźwięku dla tych, którzy preferują czystszą charakterystykę.</p> <p>Telefon w połowie ulubionego serialu? To nie problem. Dzięki połączeniu wielopunktowemu Multi-Point Connetion można szybko i łatwo przełączać się między urządzeniami Bluetooth. Ponadto parowanie z urządzeniami z systemem Android jest szybkie i bezproblemowe, tak jak przełączanie między trybem mono i stereo na lewej oraz prawej słuchawce, a także odtwarzanie na obu jednocześnie. Funkcje słuchawek JBL Live Pro 2 można aktywować za pomocą sterowania dotykowego, natomiast funkcje „Hej, Google” można aktywować za pomocą głosu (obsługiwane tylko w systemie Android).</p> <p>Wodoodporność i odporność na pot na poziomie IPX5 sprawia, że nie trzeba przejmować się wilgocią – zarówno na siłowni, jak i wtedy, gdy użytkownika złapie deszcz. Dodatkowo dedykowana aplikacja pozwala wybrać tryb słuchania, regulować poziom redukcji hałasu oraz funkcji Smart Ambient, dostosować sterowanie oraz zwiększyć komfort i jakość dźwięku, aby słuchać tak, jak się lubi. Można również dopasować krzywą korektora, a komunikaty głosowe w języku użytkownika ułatwiają korzystanie z funkcji.</p> <p><strong>Sugerowana cena detaliczna: 699 zł</strong></p> <p>Źródło informacji: Suport sp. z o. o. sp. k.</p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> Suport sp. z o. o. sp. k.</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/1_40.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>JBL (1)</h2><h3>674.75 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/2_16.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>JBL (2)</h2><h3>346.1 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/3_9.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>JBL (3)</h2><h3>170.08 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Fri, 12 Aug 2022 09:20:24 +0000 eborowik 1396530 at https://www.pap.pl Ponad 8 proc. ogłoszeń o pracę w obszarze gamingu ma w wymaganiach znajomość JavaScript oraz TypeScript. Specjaliści znający te języki zarobią nawet 26 tys. zł miesięcznie https://www.pap.pl/mediaroom/1396523%2Cponad-8-proc-ogloszen-o-prace-w-obszarze-gamingu-ma-w-wymaganiach-znajomosc <span>Ponad 8 proc. ogłoszeń o pracę w obszarze gamingu ma w wymaganiach znajomość JavaScript oraz TypeScript. Specjaliści znający te języki zarobią nawet 26 tys. zł miesięcznie </span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 11:16</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Branża gamingowa bardzo mocno rozwija się w ostatnich latach. Jak wynika z raportu „The Game Industry in Poland 2021”, tylko nad Wisłą rynek ten rośnie blisko 30 proc. rok do roku. Specjaliści, którzy zajmują się JavaScript czy TypeScript, biorąc pod uwagę ich wąskie kwalifikacje, mogą zarabiać nawet 26 tys. złotych miesięcznie.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Według Jacka Mrzygłóda z międzynarodowej firmy Evolution branża gier online na koniec 2022 r. będzie warta ok. 196,8 mld dolarów, a do 2027 roku ma osiągnąć poziom 652,5 mld dolarów. To pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w gamingu. Jak twierdzi ekspert, można spodziewać się tego, że rynek pracy w tym obszarze nie tylko będzie miał coraz więcej do zaoferowania, ale również będzie wymagał coraz wyższych umiejętności od kandydatów.</p> <blockquote> <p>„Gry są opracowywane przy użyciu szerokiej gamy technologii i chociaż tradycyjne języki, takie jak C++, są powszechne, widzimy, że tworzenie gier w językach wyższego poziomu, takich jak TypeScript, ma wiele zalet” - mówi Juris Krisis, Scala/JavaScript Department Lead w Evolution.</p> </blockquote> <p><strong>Ponad 8 proc. ogłoszeń o pracę w gamingu ma w wymaganiach znajomość JavaScript i TypeScript</strong></p> <p>Jak wynika z najnowszego badania No Fluff Jobs, 8,1 proc. ogłoszeń o pracę na tym portalu z kategorii gamingowej miała w wymaganiach dla kandydatów podaną znajomość JavaScript i TypeScript. Dane pochodzą z ostatnich sześciu miesięcy. Co ciekawe, TypeScript jest nadzbiorem JavaScriptu i jest <a href="https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-databases-professional-developers4">drugim</a> najbardziej lubianym przez deweloperów językiem programowania.</p> <blockquote> <p>„W Evolution większość naszego backendu w grach jest tworzona w Scali, a naszego frontendu w TypeScript. Są to wysokopoziomowe z silnym typowaniem języki programowania, które zapewniają wydajne tworzenie gier oraz wczesne wykrywanie defektów, a z punktu widzenia biznesu - oferują wyższą produktywność” - mówi Juris Krisis, Scala/JavaScript Department Lead w Evolution.</p> </blockquote> <p><strong>Specjaliści od JavaScript i TypeScript zarobią nawet 26 tys. złotych miesięcznie</strong></p> <p>Mówiąc o konkretnych specjalizacjach, warto przyjrzeć się również zarobkom w tych obszarach. Jak wynika z kalkulatora płac portalu No Fluff Jobs, obecnie Senior JavaScript i TypeScript przy kontrakcie (B2B) może zarobić od 18,4 do 26 tys. złotych (+VAT) miesięcznie. Natomiast w przypadku umowy o pracę można liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 15 do 21 tys. złotych brutto miesięcznie.</p> <p><strong>Blisko 1/4 Polaków myśli o przebranżowieniu się do IT. Juniorzy w tych technologiach mogą liczyć na zarobki do 10 tys. złotych miesięcznie</strong></p> <p>Jak się okazuje, Junior JavaScript przy B2B może liczyć na wynagrodzenie od 6 do 10 tys. złotych (+VAT) miesięcznie. Natomiast przy umowie o pracę zarobi od 5 do 8,4 tys. złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie Juniorów TypeScript waha się od 7,5 do 11 tys. złotych (+VAT) miesięcznie (przy B2B) oraz od 6 do 9 tys. złotych brutto miesięcznie (przy UoP).</p> <p>Źródło informacji: Evolution</p> <p> </p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> Evolution</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> Fri, 12 Aug 2022 09:16:19 +0000 mzugaj 1396523 at https://www.pap.pl XPLUS S.A., firma oferująca usługi wdrożeniowe, składa do KNF prospekt emisyjny https://www.pap.pl/mediaroom/1396509%2Cxplus-sa-firma-oferujaca-uslugi-wdrozeniowe-sklada-do-knf-prospekt-emisyjny.html <span>XPLUS S.A., firma oferująca usługi wdrożeniowe, składa do KNF prospekt emisyjny </span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 10:58</span> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Spółka XPLUS S.A. złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną ofertą publiczną akcji (IPO) i wejściem na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>XPLUS jest liderem wdrożeń aplikacji Microsoft Dynamics 365 FSCM na rynku polskim, a także sukcesywnie pozyskuje i prowadzi międzynarodowe projekty wdrożeniowe, powiększając portfel klientów wśród globalnych korporacji. Spółka oferuje także autorskie produkty informatyczne, wspomagające działanie technologii Microsoft, wykorzystujące metody z pogranicza AI, ML oraz RPA.</p> <p>XPLUS jest obecna na rynku od ponad 18 lat, ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów, posiada największy w Polsce zespół specjalistów IT, składający się z polskich i zagranicznych fachowców Microsoft Dynamics 365 FSCM. Spółka posiada lokalizacje w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku oraz Szczecinie.</p> <blockquote> <p>„Złożenie prospektu emisyjnego jest zwieńczeniem prac nad strategią rozwoju spółki, której celem jest trwałe zaistnienie na globalnych rynkach jako wiarygodny partner w zakresie rozwiązań biznesowych, dostarczający innowacyjne usługi i produkty średniej wielkości korporacjom. XPLUS funkcjonuje na polskim rynku ERP od ponad 18 lat, jednocześnie kilkukrotnie został zakwalifikowany do 1% najlepszych partnerów Microsoft na świecie w zakresie wdrażania aplikacji biznesowych. W ciągu 18 lat działalności spółka nabyła szereg kompetencji, które wyróżniają ją wśród innych dostawców usług wdrożeniowych - w szczególności oferuje pakiet innowacyjnych produktów sprzedawanych na całym świecie, które wspomagają użytkowanie systemu Microsoft Dynamics 365 FSCM, a także pozwalają skalować działalność operacyjną. Dodatkowo spółka wypracowała rozwiązania wertykalne w ramach systemów informatycznych, poparte wiedzą branżową, które stały się jej przewagą konkurencyjną na rynku wdrożeń ERP oraz gwarantują stabilną marżowość kolejnych projektów. Będąc na tym etapie rozwoju, ze świadomością posiadanych przewag konkurencyjnych oraz możliwości płynących z wejścia na nowe rynki, wierzymy, że debiut na GPW oraz pozyskany kapitał pozwoli optymalnie wykorzystać te szanse” - mówi prezes zarządu XPLUS S.A. Karol Sudnik.</p> </blockquote> <p>Źródło informacji: XPLUS S.A.</p> <p> </p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> XPLUS S.A.</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> Fri, 12 Aug 2022 08:58:15 +0000 mzugaj 1396509 at https://www.pap.pl CSL wprowadza nową jednolitą globalną tożsamość marki https://www.pap.pl/mediaroom/1396373%2Ccsl-wprowadza-nowa-jednolita-globalna-tozsamosc-marki.html <span>CSL wprowadza nową jednolitą globalną tożsamość marki </span> <span><span lang="" about="/user/163" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">pmalota</span></span> <span>pt., 08/12/2022 - 08:35</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202208/csl_behring_logo.jpg" width="400" height="301" alt="PR Newswire" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">PR Newswire</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">Wszystkie jednostki biznesowe będą zawierać w sobie nazwę i cechy marki CSL, odnosząc się do jednej spółki.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>MELBOURNE, Australia, 12 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- CSL, globalny lider w dziedzinie biotechnologii, ogłosił, że wszystkie jednostki biznesowe spółki zostaną połączone w jedną rodzinę pod globalną marką CSL.</p> <blockquote> <p>„Jako organizacja nastawiona na cel, CSL od ponad wieku zapewnia doskonałość w dziedzinie biotechnologii - powiedział Paul Perreault, dyrektor generalny i dyrektor zarządzający CSL. - W miarę. jak dalej rozwijamy naszą strategię zrównoważonego rozwoju, nadszedł czas, by połączyć wszystkie jednostki biznesowe spółki pod wspólnym szyldem CSL. Mamy jeden cel, jedną strategię i jeden zestaw wartości, a teraz także wspólną markę w ramach tej samej tożsamości, bo całość jest warta dużo więcej niż suma jej elementów składowych”.</p> </blockquote> <p>CSL Behring tworząca terapie dla rzadkich i poważnych chorób zachowa swoją obecną tożsamość, podobnie jak CSL Plasma, podmiot firmy zajmujący się gromadzeniem osocza. Seqirus, jeden z czołowych światowych dostawców szczepionek na grypę, zmieni nazwę na CSL Seqirus. Niedawno przejęta spółka Vifor Pharma będzie działać pod nazwą CSL Vifor. CSL jest w trakcie realizacji formalności związanych ze zmianą nazwy dla Seqirus i planuje w odpowiednim czasie zmienić też nazwy podmiotów Vifor Pharma.</p> <p>Opisy wartości CSL zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić atrybuty każdej jednostki biznesowej, ale zasadniczo pozostają one niezmienione. Skupienie na pacjencie, innowacyjność, uczciwość, współpraca i doskonałe wyniki. Nowa globalna tożsamość marki będzie promowana w ramach nowej kampanii kreatywnej.</p> <blockquote> <p>„Każda jednostka biznesowa będzie nadal dostarczać innowacyjne produkty i usługi pacjentom i innym osobom w przeszło 100 krajach na całym świecie, tak jak czyni to obecnie - powiedział Perreault. - 30 tysięcy naszych pracowników, których łączy teraz nasze wspólne DNA, nadal będzie z zaangażowaniem realizować naszą obietnicę tworzenia innowacji we wszystkim, co robimy - w naszej pasji, naszych produktach i naszych wynikach - dla dobra naszych pacjentów i zdrowia ludzi”.</p> </blockquote> <p>Więcej informacji na temat nowej tożsamości marki CSL: <strong>drivenbyourpromise.csl.com.</strong></p> <p><strong>CSL</strong></p> <p><a href="https://www.csl.com/">CSL</a> (ASX: CSL; USOTC: CSLLY) to czołowa globalna spółka biotechnologiczna z dynamicznym portfolio innowacyjnych leków ratujących życie, w tym do leczenia hemofilii i niedoborów odporności, a także szczepionek na grypę. Od naszego powstania w 1916r. napędza nas nasza obietnica ratowania życia z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzisiaj CSL, w tym trzy nasze przedsiębiorstwa - CSL Behring, CSL Seqirus i CSL Vifor - zapewnia produkty ratujące życie w ponad 100 krajach, zatrudniając ponad 30 000 pracowników. Nasze unikalne połączenie sukcesu komercyjnego oraz ukierunkowania na rozwój i doskonałość operacyjną pozwala nam wytyczać ścieżki, tworzyć i dostarczać innowacje, dzięki którym pacjenci mogą żyć pełnią życia. Przeczytaj inspirujące opowieści o obietnicach, jakie niesie ze sobą biotechnologia: <a href="https://www.cslbehring.com/vita">CSLBehring.com/Vita</a> i obserwuj nas na <a href="https://twitter.com/csl">Twitter.com/CSL</a>.</p> <p>Więcej informacji na temat CSL na stronie internetowej <a href="https://www.csl.com/">www.CSL.com</a>.</p> <p>Logo - <a href="https://mma.prnewswire.com/media/1875850/CSL_Family_Icon.jpg">https://mma.prnewswire.com/media/1875850/CSL_Family_Icon.jpg</a> <br /> Logo - <a href="https://mma.prnewswire.com/media/341673/csl_behring_logo.jpg">https://mma.prnewswire.com/media/341673/csl_behring_logo.jpg</a>  </p> <p>Źródło: CSL</p> <p>KONTAKT:<br /><br /> Szczegółowe informacje:<br /><br /> Australia/Region Azji i Pacyfiku<br /> Jimmy Baker<br /> tel. +61 450 909 211<br /> e-mail: <a href="mailto:jimmy.baker@csl.com.au">jimmy.baker@csl.com.au</a> <br /><br /> Stany Zjednoczone/reszta świata<br /> Tom Hushen<br /> tel. +1 267 769 6728<br /> e-mail: <a href="mailto:Thomas.hushen@cslbehring.com">Thomas.hushen@cslbehring.com</a> </p> <p>Źródło informacji: PR Newswire</p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> PR Newswire</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> Fri, 12 Aug 2022 06:35:41 +0000 pmalota 1396373 at https://www.pap.pl Globalna premiera spersonalizowanych produktów Hisense na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022 – doskonałe wrażenia dzięki rozwojowi technologii https://www.pap.pl/mediaroom/1395970%2Cglobalna-premiera-spersonalizowanych-produktow-hisense-na-mistrzostwa-swiata-w <span>Globalna premiera spersonalizowanych produktów Hisense na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022 – doskonałe wrażenia dzięki rozwojowi technologii </span> <span><span lang="" about="/user/106" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">eborowik</span></span> <span>czw., 08/11/2022 - 16:50</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202208/image_5015956_30044245.jpg" width="400" height="196" alt="PR Newswire/Hisense" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">PR Newswire/Hisense</div> </div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>QINGDAO, Chiny, 11 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hisense od początku niezmiennie koncentruje się na innowacjach technologicznych skupionych na kliencie i opracowuje coraz doskonalsze i bardziej zaawansowane technologicznie produkty, które przynoszą korzyści społeczeństwu i zmieniają życie ludzi na lepsze.</p> <p>Aby zapewnić lepsze wrażenia i dać konsumentom na całym świecie możliwość oglądania meczów zgodnie z wyśrubowanymi standardami Perfect Match FIFA, Hisense zaprezentuje swoje najnowsze innowacyjne produkty podczas transmitowanej na żywo 17 sierpnia o godzinie 20:00 na kanale YouTube Hisense i na profilu Hisense na Twitterze globalnej premiery spersonalizowanych produktów Hisense na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022 (Hisense's Customized Products for the FIFA World Cup 2022™ Global Launch Event).</p> <p>Interaktywna premiera najważniejszych nowych technologii Hisense transmitowana na żywo</p> <p>Spółka Hisense zawsze dążyła do rozwijania nowych technologii. Teraz, dzięki połączeniu sił z FIFA i innowacjom technologicznym zapewni fanom na całym świecie wciągające i niezapomniane wrażenia z oglądania meczów.</p> <p>Podtrzymując swoje zaangażowanie w opracowywanie przełomowych technologii i zapewnianie niezapomnianych wrażeń fanom futbolu z całego świata, Hisense ciągle usprawnia swoją technologię, aby otrzymać jeszcze bardziej niezawodny, wyspecjalizowany i zaawansowany technologicznie produkt, który pozwoli jeszcze bardziej cieszyć się rozrywką w perfekcyjnych warunkach. Dlatego też podczas nadchodzącej premiery pod nazwą Customized Products for the FIFA World Cup 2022™, Hisense pokaże telewizory od ULED TV po Laser TV i zaprezentuje swój sprzęt AGD, a wszystkie najważniejsze produkty i przełomowe innowacje można będzie oglądać w transmisji na żywo.</p> <p>Aby ulepszyć wrażenia z oglądania premiery, Hisense przygotował szereg interaktywnych i angażujących zadań ankietowych na temat technologii Hisense, które lepiej prezentują cechy produktów w transmisji na żywo. Uczestnicy interaktywnych quizów, którym się poszczęści, otrzymają telewizyjny podarunek od Hisense.</p> <p>Candy Pang, wicedyrektor generalny działu zarządzania marką w Hisense Group, mówi o nadchodzącym wydarzeniu: „Globalna premiera spersonalizowanych produktów Hisense na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022 pokaże z jakim zaangażowaniem spółka Hisense dba o fanów futbolu i swoich klientów na całym świecie. Rozwijając swoje technologie dążymy do tego, by wszyscy kibice piłkarscy i konsumenci mogli cieszyć się lepszym życiem i czerpać garściami z doskonałych wrażeń oferowanych przez technologie Perfect Match”.</p> <p>Hisense to globalna spółka, która nieprzerwanie wykorzystuje najlepsze technologie, aby kształtować lepsze społeczeństwo i przyszłość świata. Jako Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA w Katarze (FIFA World Cup Qatar 2022™), Hisense chce zapewnić konsumentom z całego świata najbardziej ekscytujące i imponujące wrażenia z meczów dzięki swoim produktom i technologiom klasy premium.</p> <p>Zdjęcie - <a href="https://mma.prnewswire.com/media/1875730/image_5015956_30044245.jpg">https://mma.prnewswire.com/media/1875730/image_5015956_30044245.jpg</a></p> <p>Źródło: Hisense</p> <p>Źródło informacji: PR Newswire</p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> PR Newswire</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> Thu, 11 Aug 2022 14:50:50 +0000 eborowik 1395970 at https://www.pap.pl Pierwsze półrocze na rynku złota (raport) https://www.pap.pl/mediaroom/1395807%2Cpierwsze-polrocze-na-rynku-zlota-raport.html <span>Pierwsze półrocze na rynku złota (raport) </span> <span><span lang="" about="/user/107" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mzugaj</span></span> <span>czw., 08/11/2022 - 14:45</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden imageWrapper cp"> <img src="/sites/default/files/202208/1_35.jpg" width="1200" height="800" alt="Fot. Goldenmark - Dariusz Świętek" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> <div class="description">Fot. Goldenmark - Dariusz Świętek</div> </div> <div class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field--item">W pierwszym półroczu 2022 popyt na złoto utrzymał się na wysokim pułapie, kształtując polski rynek tego kruszcu na poziomie około 8 ton - wynika z raportu Goldenmark. Z kolei w ujęciu globalnym zapotrzebowanie na żółty metal w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniosło niespełna 2189 ton.</div> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Goldenmark, wiodący dostawca złota i srebra lokacyjnego w Polsce, właśnie opublikował raport podsumowujący pierwsze półrocze 2022 na rynku królewskiego kruszcu. Jak tłumaczą autorzy publikacji, czynnikami, które w największym stopniu wpływały na kreowanie rynku złota w pierwszej połowie bieżącego roku były: sytuacja gospodarcza i inflacja po dwóch latach pandemii oraz rosyjska agresja na Ukrainę.</p> <blockquote> <p>„W marcu cena złota osiągnęła drugi, najwyższy w historii wynik, jednak w kolejnych miesiącach kruszec tracił. Mimo to na koniec półrocza złoto utrzymało swoją cenę z początku roku, podczas gdy wiele innych aktywów notowało dotkliwe straty” - komentuje Dariusz Świętek, dyrektor sprzedaży w Grupie Goldenmark.</p> </blockquote> <p><strong>Popyt na złoto wciąż na wysokim poziomie</strong></p> <p>Jak wynika z danych Światowej Rady Złota, popyt na królewski kruszec w pierwszym półroczu 2022 wyniósł 2188,5 ton i tym samym przewyższał zarówno popyt z analogicznego okresu ubiegłego roku, jak i z drugiego półrocza 2021.</p> <blockquote> <p>„Dodatkowo w obrębie struktury popytu wyraźnie widać wzrost popytu ze strony inwestycji oraz banków centralnych, przy jednoczesnym spadku popytu na biżuterię oraz niewielkim spadku popytu ze strony technologii. Trendy te łączą się z czynnikami wpływającymi na rynek, tworząc spójny i zrozumiały obraz” - zaznacza Dariusz Świętek.</p> </blockquote> <p>Wedle szacunków Goldenmark, wielkość polskiego rynku złota w 2021 roku wyniosła 14,2 tony, a pierwsze półrocze 2022 roku utrzymało popyt na wysokim pułapie, kształtując rynek na poziomie około 8 ton. Dla porównania, w całym roku 2020 roku Polacy zakupili 9,3 tony złota, a w 2019 - 5 ton.</p> <blockquote> <p>„Podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością w Goldenmark cieszyły się monety bulionowe i sztabki o wadze 1 uncji. Wśród monet prym wiodły najpopularniejsze z nich, czyli Krugerrand, Wiedeńscy Filharmonicy, Australijski Kangur, Kanadyjski Liść Klonowy i Amerykański Orzeł. Sporą popularnością cieszyły się także małe sztabki: 1, 2 i 5 gramów. Odczytujemy to niezmiennie jako fakt, że w złocie lokują swoje oszczędności także osoby o nieco mniej zasobnych portfelach, ale również mające na uwadze swoje bezpieczeństwo finansowe. To bardzo pozytywny sygnał” - podkreśla Dariusz Świętek.</p> </blockquote> <p><strong>Złote prognozy na kolejne lata</strong></p> <p>Autorzy raportu zaznaczają, że prognozy dla cen złota do końca 2022 i na 2023 rok budują dość szeroki przedział z uwagi na dużą liczbę zmiennych.</p> <blockquote> <p>„Najbardziej niedźwiedzie prognozy zakładają, że do końca 2023 roku złoto może spaść do poziomu 1 600 USD za uncję. Analitycy Citibank podtrzymują swoją prognozę, że w III kwartale 2022 roku złoto pozostanie na poziomie 1 845 USD, jednak w 2024 roku będzie to już 2 000 USD. Według opartej na algorytmach witrynie WalletInvestor, złoto do końca 2025 roku osiągnie poziom 2 256 USD, a do końca lipca 2027 roku średnia cena wyniesie 2 530 USD. Również oparte na algorytmach prognozy Gov.capital zakładają pułap 1 803 USD do końca 2022 roku, ale już do końca 2023 roku wzrost do 3 000 USD” - wylicza Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.</p> </blockquote> <p>Ekspert wskazuje, że analizując wszystkie czynniki ryzyka oraz to, jak dotychczas zachowywało się złoto w obliczu wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie, skłaniać się należy jednak ku wersji, że cena złota powróci do końca 2022 roku w okolice 2 000 USD.</p> <blockquote> <p>„W 2023 roku będzie miała nadal sporo fundamentalnych przesłanek do wzrostów. Ostatecznie warto jednak mieć na uwadze, że - podobnie jak to miało miejsce w pierwszym półroczu 2022 - ochrona kapitału w otoczeniu ogólnych spadków, oznaczać może także zachowanie status quo” - dodaje Michał Tekliński.</p> </blockquote> <p>Pełną wersję raportu Goldenmark „Pierwsze półrocze 2022 na rynku złota” można pobrać na stronie <a href="https://raport.goldenmark.com/">https://raport.goldenmark.com/</a>.</p> <p>Źródło informacji: Goldenmark</p> <p> </p> </div> <p class="mrInfo"><strong>Źródło informacji: </strong> Goldenmark</p> <div class="field field--name-field-klauzula-cp field--type-string-long field--label-hidden attachmentsList field--item">Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.</div> <div class="field field--name-field-attachments field--type-file field--label-above attachmentsList"> <h2 class="header">Załączniki</h2> <div class="field--items"> <ul class="fileList"> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/1_36.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Fot. Goldenmark - Dariusz Świętek</h2><h3>114.32 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/2_14.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Fot. Goldenmark - Michał Tekliński</h2><h3>118.3 KB</h3></div></a> </li> <li class="field--item file"> <a href="https://www.pap.pl/sites/default/files/202208/3_8.jpg" class="image-jpeg zal"><span></span><div class="textWrapper"><h2>Goldenmark - wykres</h2><h3>44.46 KB</h3></div></a> </li> </ul> </div> </div> Thu, 11 Aug 2022 12:45:44 +0000 mzugaj 1395807 at https://www.pap.pl