Nowela dotycząca dostępu do lokalnych sieci gazowych podpisana przez prezydenta

2022-01-27 11:33 aktualizacja: 2022-01-27, 11:52
Fot. PAP/Andrzej Lange
Fot. PAP/Andrzej Lange
Prezydent podpisał ustawę Prawo energetyczne, zmieniającą procedurę odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu w pewnych szczególnych przypadkach. Chodzi o dostęp do lokalnych, izolowanych sieci gazowych - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Jakie jeszcze ustawy podpisał prezydent?

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia br. regulacja dotyczy prawa odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu przez podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo, czyli prowadzącego jednocześnie dystrybucję i sprzedaż gazu. Chodzi o sieci gazowe zasilane wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami.

Obecnie operator takiej sieci ma prawo odmowy świadczenia usług dystrybucji innemu podmiotowi, a dopiero potem zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie odpowiedniej decyzji. Może ją zaskarżyć do sądu antymonopolowego, a potem przysługuje mu jeszcze prawo do apelacji. Do czasu wydania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

Znowelizowana ustawa Prawo energetyczne przewiduje, że przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług. W efekcie będzie zainteresowane uzyskaniem prawomocnego rozstrzygnięcia w jak najkrótszym czasie.

Zmianę uzasadniano tym, że w obecnym stanie przedsiębiorstwo, które odmawia dostępu do sieci, jest zainteresowane przeciąganiem procedury. Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje umorzenie z mocy prawa wszystkich postępowań tego typu będących w toku.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich - to część rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, którą podpisał prezydent.

Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązania mają w szczególności zachęcić osobę wykluczoną społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej (CIS). Ma to na celu zdobycie kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Nowela przewiduje m.in. podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa CIS-u, włącznie z okresem próbnym.

Zmiany dotyczą też funkcjonowania centrów. Są to m.in. rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do uczestnictwa w zajęciach w CIS, umożliwienie zakładania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych czy umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji w przypadku rozbudowy centrum bądź stworzenia warsztatu w innej gminie. Obecnie taka dotacja jest tylko na wyposażenie.

Kolejną zmianą jest przyznanie wojewodzie uprawnień nadzorczych nad Centrami Integracji Społecznej wraz z przyznaniem odpowiednich instrumentów nadzorczych - takich, jak wezwanie do złożenia stosownych wyjaśnień oraz wezwanie do zaniechania lub usunięcia nieprawidłowości.

Nowelizacja uelastycznienia czas uczestnictwa w CIS do 30 godz. tygodniowo (obecnie 6 godz. dziennie) oraz poszerza możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS.

Nowela ustawy o płatności uzupełniającej. Ma zwiększyć dochody rolników

Chodzi o przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którą Sejm uchwalił 13 stycznia br.

Nowe przepisy pozwolą na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich już od kampanii 2022 r. Uzupełniająca płatność podstawowa jest elementem realizacji programu "Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi".

Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną (dodatkową) pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60 proc. rolników. Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Resort rolnictwa szacuje, że dopłata dodatkowa będzie na poziomie 40-41 zł na hektar. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników. Na ten cel rząd przeznaczy 400 mln zł.

Co do zasady, uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokość stawki płatności zostaną określone w rozporządzeniu.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r. (PAP)

Autorki: Anna Wysoczańska, Karolina Kropiwiec

mmi/