Sejm zajmie się pięcioma projektami ws. Izby Dyscyplinarnej SN oraz nowelą przepisów o pomocy Ukraińcom

2022-03-22 20:39 aktualizacja: 2022-03-22, 20:48
Fot. PAP/ Radek Pietruszka
Fot. PAP/ Radek Pietruszka
Sejm, który w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie będzie pracował nad pięcioma projektami ustaw zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Posłowie będą też pracować nad nowelizacją przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Pięcioma projektami ustaw: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i złożonym przez KO wspólnie z Lewicę, oraz projektem Lewicy zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Sejm zajmie się w czwartek.

Projekt prezydenta zmian w ustawie o SN Andrzeja Dudy zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej dokonywałby prezydent. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", który umożliwi zbadanie także okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu.

Projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Według projektu sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

Według projektu ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Solidarnej Polski nowy SN składałby się tylko z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby sędziów SN do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Zgodnie z projektem skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym rozpatrywane będą co do zasady przez sądy apelacyjne, one miałyby rozpatrywać także - co do zasady - kasacje w postępowaniu karnym. Ci spośród obecnych sędziów SN, którzy zostaliby niepowołani do nowego SN, mogliby - przy odpowiednim stażu - przejść w stan spoczynku lub trafić do sądów apelacyjnych.

W Sejmie jest także projekt zmian w ustawie o SN i KRS autorstwa KO i Lewicy oraz organizacji społecznych, znoszący m.in. Izbę Dyscyplinarną i zakładający nowy sposób wyboru KRS. Realizuje on postulaty Komisji Europejskiej i werdykty TSUE, domagające się likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Sejm rozpatrzy też projekt zgłoszony przez Lewicę zmian w niektórych ustawach w celu zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Dofinansowanie osobom najuboższym zakupu dekodera do telewizora lub telewizora

Środowe obrady Sejmu rozpoczną się od prac nad pilnym rządowym projektem noweli ustawy przewidującym dofinansowanie osobom najuboższym zakupu dekodera do telewizora lub telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Projekt doprecyzowuje przepisy i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W obecnym kształcie przepisy, które regulują kwestie m.in. legalizacji pobytu uchodźców, nadania im numeru PESEL, dostępu do opieki zdrowotnej czy udzielanej im pomocy, obejmują obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, którzy po ataku Rosji z 24 lutego przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy.

Nowelizacja wykreśla słowo "bezpośrednio". Według uzasadnienia celem noweli jest objęcie przepisami również obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP nie bezpośrednio, ale przekroczyli np. granicę ukraińsko-mołdawską i w następnej kolejności udali się do Polski, i którzy wyrażają zamiar pozostania w naszym kraju.

Możliwość wydłużenia czasu pracy obsady pociągów przewożących osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego z Ukrainy na terytorium RP

Sejm będzie też kontynuował prace nad projektem ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Projekt przewiduje możliwość wydłużenia czasu pracy obsady pociągów przewożących osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego z Ukrainy na terytorium RP. Przepisy umożliwiają też uruchomienie "bez zbędnej zwłoki" dodatkowych pociągów pasażerskich z Ukrainy do Polski, a także dopuszczenie do prowadzenia pociągów pasażerskich maszynistów posiadających uprawnienia wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych tym samym typem pojazdu.

Sejm rozpatrzy też złożony we wtorek projekt nowelizacji Karty nauczyciela autorstwa posłów PiS, który zakłada, że od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Według projektu nauczyciele mają otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja. Zgodnie z projektem subwencja oświatowa ma zostać zwiększona o 1 mld 671 mln 100 zł. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Zmiany w egzaminach z powodu pandemii

Posłowie mają też pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który wpłynął we wtorek do Sejmu. Zmiany wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022–2023/2024, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Projekt wprowadza też obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty jako warunku wpisania niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poszerza też katalog informacji i danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji. Przewidziano także poszerzenie katalogu informacji, jakie powinien określać odpowiednio statut niepublicznej szkoły lub placówki, które są istotne z punktu widzenia organizacji pracy.

Nowe przepisy mają też zagwarantować zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i szkole we współpracy z nauczycielami.

Posłowie mają też pracować nad projektem noweli ustawy o samorządzie gminnym. Według uzasadnienia celem ustawy jest "stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego w gminach, szczególnie w tych, które nie są w całości podzielone na jednostki pomocnicze". (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

mar/