Ustrój

Republika niepodległa od 12 X 1968 r. Poprzednio prowincja zamorska Hiszpanii, posiadająca samorząd wewnętrzny.     
Zgodnie z konstytucją zaaprobowaną w referendum 17 XI 1991 r., ostatnio modyfikowaną w II 2012 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 7-letnią.
Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament o kadencji 5-letniej. Izba wyższa - Senat składa się z 70 senatorów (55 wybieranych w wyborach powszechnych i 15 mianowanych przez prezydenta). W skład izby niższej - Izby Reprezentantów Narodu, wchodzi 100 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele.
Kraj składa się z dwóch prowincji: Rio Muni (enklawa na kontynencie afrykańskim i wyspy Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico) oraz Bioco (wyspy Bioco - dawniej Fernando Po, potem Macias Nguema - i Pagalu, dawniej Annobon).

Głowa państwa

prezydent - gen. Teodoro OBIANG Nguema Mbasogo /PDGE/ /od 3 VIII 1979; prezydent od 15 VIII 1982, reelekcje: 1989, 1996, 2002, 2009, 2016/
wiceprezydent ds. obrony i bezpieczeństwa - Teodoro Nguema OBIANG Mangué /od 21 VI 2016/
                                                                                    *
poprzedni szef państwa i rządu - przewodn. Najwyższej Rady Wojskowej gen. Teodoro OBIANG Nguema Mbasogo /3 VIII 1979 - 15 VIII 1982/

Rząd

utworzony 7 II 2018 r., stan po zmianach z 12 IV 2019 r.

premier - Francisco Pascual OBAMA Asue
I wicepremier ds. oświaty, szkolnictwa wyższego i sportu - Clemente Engonga NGUEMA Onguene
II wicepremier ds. kontaktów z parlamentem i prawa - Ángel MESIE Mibuy
III wicepremier ds. praw człowieka - Alfonso NSUE Mokuy

ministrowie stanu p/u prezydenta:
ds. misji - Alejandro EVUNA Owono Asangono
ds. bezpieczeństwa prezydenta - Antonio Mba NGUEMA Mikue
ds. integracji regionalnej - Baltasar ENGONGA Edjo
ds. bezpieczeństwa narodowego - Nicolás OBAMA Nchama
ds. zdrowia i spraw społecznych - Salomón NGUEMA Owono
ds. bezpieczeństwa zewnętrznego - Juan-Antonio BIBANG Nchuchuma
sekr. gen. p/u premiera - Baltasar Esono OWORO Nfono

ministrowie:
spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej - Simeón Oyono ESONO Angue
spraw wewnętrznych i korporacji lokalnych - Faustino Ndong ESONO Eyang
obrony - Alejandro BACALE Ncogo
sprawiedliwości, religii i instytucji penitencjarnych - Salvador ONDO Ncumu
finansów, gospodarki i planowania - César Augusto MBA Abogo
robót publicznych, budownictwa mieszkaniowego i urbanizacji - Diosdado NSUE Medja
oświaty, szkolnictwa wyższego i sportu - Jesus ENGONGA Ndong
robót publicznych, rozwoju zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych - Celestino-Bonifacio BAKALE Obiang
rolnictwa, hodowli, leśnictwa i ochrony środowiska - Nicolás HOUTONJI Acapo
rybołówstwa i zasobów wodnych - Adoración SALAS Chonco /kob./
górnictwa i ds. ropy naftowej - Gabriel Mbega OBIANG Lima
przemysłu i energetyki - Miguel EKUA Ondo
informacji, prasy i radia - Eugenio NZE Obiang
spraw społecznych i ds. równouprawnienia - María Consuelo NGUEMA Oyana /kob./
transportu, ds. poczty i telekomunikacji - Rufino OVONO Ondo
ds. służb publicznych i reformy administracji - Eucario BACALE Angue 
handlu zagranicznego oraz ds. promocji małych i średnich przedsiębiorstw - Pastor Micha ONDO Bile
ds. lotnictwa cywilnego - Leandro MICO Angué
kultury, turystyki i promocji rzemiosła - Rufino Ndong ESONO Nchama
                                                                                    *
poprzedni premier - Francisco Pascual OBAMA Asue  /23 VI 2016 - 3 II 2018/

Parlament

Izba Reprezentantów Narodu /Cámara de los Representantes del Pueblo/
spiker - Gaudencio MOHABA Mesu /PDGE/ 

Podział mandatów po wyborach z 12 listopada 2017 r.: PDGE 99, CI 1. Razem 100.

Izba Reprezentantów Gwinea Równikowa

Senat /Senado/
przewodn.: María Teresa EFUA Asangono /kob./  

Podział mandatów po wyborach z 12 listopada 2017 r.: PDGE 55, mianowani 15. Razem 70.

Senat Gwinea Równikowa

Partie

Partia Demokratyczna Gwinei Równikowej /Partido Democrático de Guinea Ecuatorial - PDGE/ - partia rządząca utworzona 12 października 1987 r.; do 8 I 1992 r. jedyna legalna partia w kraju; przywódca: gen. Teodoro OBIANG Nguema Mbasogo; sekr. gen.: Jerónimo OSA OSA Ecoro.

Obywatele ma rzecz Odnowy Gwinei Równikowej /Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial - CI/ - partia polityczna; przywódca: Gabriel NZE Obiang.

Konwergencja na rzecz Demokracji Społecznej /Convergencia para la Democracia Social - CPDS/ - przewodn.: Santiago OBAMA Ndong Nchama; sekr. gen.: Andres ESONO Ondo.

Związek Demokratyczny i Społeczny Gwinei Równikowej /Union Democrática y Social de Guinea Ecuatorial - UDSGE/ - partia utworzona w 1990 r.; sekr. gen.: Carmelo MODÚ AKUSE.

Konwencja Liberalno-Demokratyczna /Convención Liberal Democrática - CLD/ - przewodn.: Alfonso NSUE Mokuy.

Siła Demokratyczno-Republikańska /Fuerza Demócrata Republicana - FDR/ - partia utworzona w 1995 r.; przywódca: Felipe ONDO Obiang.

Związek Ludowy /Union Popular - UP/ - zalegalizowany w maju 1992 r.; przywódca: Daniel MARTINEZ Ayecaba.

Partia Socjaldemokratyczna /Partido Social Demócrata - PSD/ - utworzona w 1990 r.; sekr. gen.:. Francisco MABALE Nseng.

Partia Socjalistyczna /Partido Socialista - PS/ - przewodn.: Tomás MACHEBA Fernandez-Galilea.

Partia Koalicji Socjaldemokratycznej /Partido de la Coalición Social Demócrata - PCSD/ - przewodn.: Buenaventura M'ANSWI Asumu.

Postępowy Sojusz Demokratyczny /Alianza Democratica Progresista - ADP/ - przewodn.: Victorino BOLEKIA Bonay.

Prasa

Los Anuncios.

Diario Rombe - gazeta internetowa.

La Gaceta - dwutygodnik, Malabo, zał. 1996.

El Sol - tygodnik, Malabo, zał. XII 1993.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Gwinea Równikowa

Flaga

Godło

  • Republika Gwinei Równikowej, República de Guinea Ecuatorial
  • Obszar: 28 051 km2
  • Ludność: 882 963 (2017)
  • Stolica: Malabo
  • Ludność stolicy: 187 300 (2012)
  • Język urzędowy: hiszpański
  • Święto narodowe: 12 X - rocznica proklamowania niepodległości (1968)
  • Jednostka monetarna: 1 frank CFA (XAF) = 100 centymów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), NAM, AU, WHO