Ustrój

Od 12 III 1992 r. republika, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Od 12 III 1968 r. niepodległe państwo, uznające królową brytyjską za głowę państwa i wchodzące w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Przed proklamowaniem niepodległości kolonia brytyjska, a przedtem francuska. Obejmuje wyspę Mauritius oraz dependencje: Rodrigues, Cargados Carajos i Agalegas. 
Zgodnie z konstytucją z 12 III 1968 r., wielokrotnie modyfikowaną, ostatnio 12 III 1992 r., głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament na kadencję 5-letnią. 
Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe o kadencji 5-letniej. W jego skład wchodzi do 70 deputowanych (62 wybieranych w bezpośrednich wyborach powszechnych i maksymalnie 8 wyłanianych zgodnie z zasadą proporcjonalności).
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez prezydenta i odpowiedzialny przed parlamentem.

Głowa państwa

p.o. prezydent - Paramasivum Pillay "Barlen" VYAPOORY /MSM/ /od 23 III 2018/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Ameenah Firdaus GURIB-FAKIM /kob./ /niezal./ /5 VI 2015 - 23 III 2018/

Rząd

utworzony 23 I 2017 r., stan po zmianach z 22 III 2019 r.

premier oraz minister spraw wewnętrznych, łączności z zagranicą, finansów i rozwoju gospodarczego - Pravind Kumar JUGNAUTH /MSM/
wicepremier oraz minister energetyki i zakładów użyteczności publicznej - Ivan Leslie COLLENDAVELLOO /ML/
wicepremier oraz minister budownictwa mieszkaniowego i ds. gruntów - Showkutally SOODHUN /MSM/

ministrowie:
minister mentor oraz obrony i ds. wyspy Rodrigues - Anerood JUGNAUTH
spraw zagranicznych, handlu zagranicznego i integracji regionalnej oraz infrastruktury publicznej i transportu lądowego - Nandcoomar BODHA 
ds. technologii, łączności i innowacyjności - Yogida SAWMYNADEN 
oświaty, zasobów ludzkich i badań naukowych - Leela Devi DOOKUN-LUCHOOMUN /kob./
turystyki - Anil Kumarsingh GAYAN
zdrowia i ds. poziomu życia - Mohammad Anwar HUSNOO
ds. sztuki i kultury - Prithvirajsing ROOPUN
ubezpieczeń społecznych, solidarności narodowej i reformy instytucji, ochrony środowiska, ds. ustawicznego rozwoju oraz zarządzania kryzysowego - Marie Joseph Noël Etienne Ghislain SINATAMBOU
przetwórstwa rolnego i ds. bezpiecznej żywności - Mahen Kumar SEERUTTUN
przemysłu, handlu wewnętrznego i ochrony praw konsumentów - Ashit Kumar GUNGAH
ds. młodzieży i sportu - Stephan TOUSSAINT
ds. biznesu, przedsiębiorstw i spółdzielczości - Soomilduth BHOLAH
ds. integracji społecznej i zatrudnienia - Alain WONG
ds. równouprawnienia, dzieci i rodziny - Fazila JEEWA-DAUREEAWOO /kob./
ds. gospodarki morskiej, zasobów morza, rybołówstwa, żeglugi i wysp - Premdut KOONJOO
pracy, ds. stosunków w przemyśle, zatrudnienia i kształcenia zawodowego - Soodesh Satkam CALLICHURN
ds. samorządu lokalnego - Mahen JHUGROO
ds. służb publicznych i reform administracji - Eddy BOISSÉZON 
sprawiedliwości, ds. praw człowieka i reform instytucjonalnych oraz prokurator generalny - Maneesh GOBIN
                                                                                    *
poprzedni premier - Anerood JUGNAUTH /MSM/ /17 XII 2014 - 23 I 2017/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /National Assembly/
spiker - Santi Bai "Maya" HANOOMANJEE /kob./ /MSM/

Podział mandatów po wyborach z 10 grudnia 2014 r.: MSM-PMSD-ML 51, MLP-MMM 16, OPR 2. Razem 69.

Parlament Mauritius

Partie

Walczący Ruch Socjalistyczny /Mouvement Socialiste Militant - MSM/ - utworzony 8 kwietnia 1983 r.; przywódca: Pravind Kumar JUGNAUTH.

Mauretańska Partia Socjaldemokratyczna /Parti Mauricien Social Démocrate - PMSD/ - utworzona w 1956 r.; w 2009 r. połączyła się z Partią Xaviera-Luc Duvala na Mauritiusie /Parti Mauricien Xavier-Luc Duval - PMXD, zał. 1955/; przywódca: Charles Gaëtan Xavier-Luc DUVAL.

Muvman Liberater /ML/ - partia lewicowa, utworzona w 2014 r.; przywódca: Ivan COLLENDAVELLOO.

Partia Pracy Mauritiusa /Mauritius Labour Party - MLP/ - utworzona w 1936 r.; przywódca: Navinchandra /Navin/ RAMGOOLAM.

Walczący Ruch Mauritiusa /Mouvement Militant Mauricien - MMM/ - partia utworzona w 1970 r.; przywódca: Paul Raymond BÉRENGER.

Organizacja Ludu Rodriguesa /Organization of the People of Rodriques - OPR/ - partia na wyspie Rodrigues, utworzona w 1982 r.; przywódca: Louis Serge CLAIR.

Ruch Rodriguesa /Mouvement Rodriguais - MR/ - utworzony w 1992 r., reprezentuje interesy mieszkańców wyspy Rodrigues; przywódca: Louis Joseph VON-MALLY.

Odrodzony Walczący Mauritius /Renouveau Militan Mauricien - RMM/ - partia utworzona w 1994 r.; poprzednio działała jako frakcja Walczącego Ruchu Mauritiusa /MMM/; przywódca: Paramhansa /Prem/ NABABSING.

Związki zawodowe

Kongres Pracy Mauritiusa /Mauritius Labour Congress - MLC/ - założony w 1963 r. w wyniku połączenia Kongresu Związków Zawodowych Mauritiusa /Mauritius Trade Union Congress - MTUC/ - oraz Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Mauritiusa /Mauritius Confederation of Free Trade Unions - MCFTU/; liczy 70 000 członków.

Powszechna Federacja Pracowników /General Workers' Federation - GWF/ - założona w 1960 r.

Federacja Związków Zawodowych Mauritiusa /Mauritius Federation of Trade Unions - MFTU/ - założona w 1958 r.

Prasa

Dzienniki

China Times - wieczorny w jęz. chińskim, Port Louis, zał. 1953.

Chinese Daily News - wieczorny w języku chińskim, Port Louis, zał. 1932.

L'Express - wieczorny w jęz. francuskim i angielskim, Port Louis, zał. 1963.

Maurice Soir - w jęz. francuskim, Port Louis, zał. 1996.

Le Mauricien - wieczorny w jęz. francuskim i angielskim, Port Louis, zał. 1908.

L'Observateur - w jęz. francuskim, Port Louis, zał, 1997.

Le Quotidien - w jęz. francuskim, Port Louis, zał. 1996.

Le Socialiste - organ partii Walczący Ruch Socjalistyczny, w jęz. francuskim i angielskim, Port Louis, zał. 1983.

The Sun - w jęz. angielskim i francuskim, Port Louis.

The Tribune - w jęz. angielskim, Port Louis, zał. 1999.


Czasopisma

Business Magazine - tygodnik w jęz. angielskim i francuskim, Port Louis, zał. 1993.

Le Dimanche - tygodnik w jęz. francuskim i angielskim, Port Louis, zał. 1961.

Mauritius Times - tygodnik w jęz. angielskim i francuskim, Port Louis, zał. 1954.

Mirror - tygodnik w jęz. chińskim, angielskim i francuskim, Port Louis.

News on Sunday - tygodnik w jęz. angielskim, Port Louis, zał. 1999.

Le Nouveau Militant - organ partii Walczący Ruch Mauritiusa, tygodnik w jęz. francuskim i angielskim, Port Louis, zał. 1979.

5-Plus Dimanche - tygodnik w jęz. angielskim i francuskim, Beau Bassin, zał. 1994.

5-Plus Magazine - tygodnik w jęz. angielskim i francuskim, Beau-Bassin, zał. 1990.

Le Progres Islamique - miesięcznik religijny w jęz. francuskim i angielskim, Rose Hill, zał. 1948.

Star - tygodnik w jęz. angielskim i francuskim, Port Louis.

Sunday - tygodnik w jęz. angielskim i francuskim, Port Louis, zał. 1966.

Sunday Mirror - tygodnik w jęz. angielskim, Port Louis, zał. 1996.

La Vie Catholique - tygodnik katolicki w jęz. francuskim, Port Louis, zał. 1930.

La Voix de l'Islam - miesięcznik muzułmański w jęz. francuskim i angielskim; Port Louis, zał. 1951.

Week-End - tygodnik w jęz. angielskim i francuskim, Port Louis, zał. 1966.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Mauritius

Flaga

Godło

  • Republika Mauritiusu, Republic of Mauritius
  • Obszar: 2 040 km2
  • Ludność: 1 281 103 (2017)
  • Stolica: Port Louis
  • Ludność stolicy: 149 194 (2015)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 12 III - rocznica proklamowania niepodległości (1968)
  • Jednostka monetarna: 1 rupia (MUR) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), NAM, AU, WTO, WHO
  • obszar: 2 040 km(wyspa Mauritius 1 865 km2, dependencje 175 km2)