Fot. PAP/Jacek Turczyk

Ustrój

Zgodnie z konstytucją z 2 IV 1997 r., zaaprobowaną w referendum 25 V 1997 r., która weszła w życie 17 X 1997 r. (ostatnio modyfikowana 21 X 2009 r.), ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą prezydent RP i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Obie izby parlamentu - Sejm i Senat, wybierane są na kadencję 4-letnią. Sejm liczy 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych w głosowaniu tajnym. W skład Senatu (od 2011 r. wybieranego w okręgach 1-mandatowych) wchodzi 100 senatorów. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Sejm i Senat, obradujące wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu, tworzą Zgromadzenie Narodowe. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów. Podlega mu także, jako najwyższy organ kontroli państwowej, Najwyższa Izba Kontroli.
Najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej jest prezydent RP wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią (maksymalnie na 2 kadencje). Prezydent m.in. zarządza wybory do Sejmu i Senatu, desygnuje i powołuje prezesa Rady Ministrów, jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Organem doradczym prezydenta, w zakresie bezpieczeństwa państwa, jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa prowadzi Rada Ministrów, której pracami kieruje prezes RM. Prezesa RM i - na jego wniosek - ministrów powołuje prezydent. Prezes RM w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi program rządu z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. W przypadku nieuchwalenia wotum zaufania Sejm wybiera nowego prezesa RM i proponowany przez niego gabinet, który następnie jest powoływany przez prezydenta. W razie niepowołania RM w tym trybie prezydent ponownie powołuje rząd, a Sejm udziela mu wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia RM wotum zaufania prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 16 województw, 380 powiatów w tym 66 miast na prawach powiatu, 2477 gmin ( w tym 302 gminy miejskie, 638 gmin miejsko-wiejskich oraz 1537 gmin wiejskich) (stan na 1 I 2019). Przedstawicielem rządu w województwie jest wojewoda. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Głowa państwa

prezydent - Andrzej DUDA  /od 6 VIII 2015/

Kancelaria Prezydenta RP
szef Kancelarii Prezydenta RP - Halina SZYMAŃSKA
sekretarz stanu-szef Gabinetu Prezydenta RP - Krzysztof SZCZERSKI
sekretarz stanu-szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Paweł SOLOCH
sekretarz stanu-zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP - Paweł MUCHA
sekretarz stanu - Andrzej DERA
sekretarz stanu - Adam KWIATKOWSKI
sekretarz stanu - Błażej SPYCHALSKI                
podsekretarz stanu - Wojciech KOLARSKI
podsekretarz stanu - Anna SURÓWKA-PASEK
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Bronisław KOMOROWSKI  /6 VIII 2010 - 6 VIII 2015/
                                                                                    *
rzecznik praw obywatelskich - Adam BODNAR
rzecznik praw dziecka - Mikołaj PAWLAK 
rzecznik praw pacjenta - Bartłomiej Łukasz CHMIELOWIEC
prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Jarosław SZAREK 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
prezes - Krzysztof KWIATKOWSKI
wiceprezes - Wojciech KUTYŁA
wiceprezes -  Mieczysław ŁUCZAK
wiceprezes -  Ewa POLKOWSKA                    

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
prezes - Julia PRZYŁĘBSKA
wiceprezes - Mariusz MUSZYŃSKI

TRYBUNAŁ STANU
przewodniczący (I prezes Sądu Najwyższego) - Małgorzata GERSDORF
wiceprzewodniczący - Jerzy KOZDROŃ
wiceprzewodniczący - Andrzej ROGOYSKI

SĄD NAJWYŻSZY
pierwszy prezes - Małgorzata GERSDORF
prezes Izby Karnej - Stanisław ZABŁOCKI
prezes Izby Cywilnej - Dariusz ZAWISTOWSKI
prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Józef IWULSKI
prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - Joanna LEMAŃSKA
prezes Izby Dyscyplinarnej - Tomasz PRZESŁAWSKI

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

prezes - Marek ZIRK-SADOWSKI 
wiceprezes, prezes Izby Finansowej - Jan RUDOWSKI
wiceprezes, prezes Izby Gospodarczej - Janusz DRACHAL
wiceprezes, prezes Izby Ogólnoadministracyjnej - Jacek CHLEBNY
wiceprezes, dyrektor Biura Orzecznictwa - Maria WIŚNIEWSKA

Rząd

Rada Ministrów
utworzona 11 XII 2017 r., stan po zmianach z 1 VIII 2019 r.

Prezes Rady Ministrów
prezes Rady Ministrów - Mateusz MORAWIECKI /PiS/ 

Wiceprezesi Rady Ministrów:
wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego - Piotr GLIŃSKI
wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław GOWIN
wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów - Jacek SASIN

Ministrowie:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
minister - Jacek CZAPUTOWICZ                                                 
sekretarz stanu - Konrad SZYMAŃSKI
sekretarz stanu - Szymon SZYNKOWSKI vel SĘK
podsekretarz stanu - Maciej LANG
podsekretarz stanu - Marcin PRZYDACZ
podsekretarz stanu - Piotr WAWRZYK

Ministerstwo Obrony Narodowej
minister - Mariusz BŁASZCZAK                                     
sekretarz stanu - Wojciech SKURKIEWICZ
sekretarz stanu - Tomasz ZDZIKOT
sekretarz stanu - Marek ŁAPIŃSKI
podsekretarz stanu - Tomasz SZATKOWSKI

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji    
minister - Elżbieta WITEK                   
sekretarz stanu - Jarosław ZIELIŃSKI
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. repatriacji - Krzysztof KOZŁOWSKI
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym - Paweł SZEFERNAKER
sekretarz stanu - Sylwester TUŁAJEW
podsekretarz stanu - Renata SZCZĘCH

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
minister - Jerzy KWIECIŃSKI
sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego - Waldemar BUDA
sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. w Katowicach - Grzegorz PUDA
sekretarz stanu - Artur SOBOŃ
podsekretarz stanu - Anna GEMBICKA
podsekretarz stanu - Małgorzata JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
minister - Jadwiga EMILEWICZ
sekretarz stanu - Marcin OCIEPA
podsekretarz stanu - Marek NIEDUŻAK

Ministerstwo Finansów
minister - Marian BANAŚ
sekretarz stanu, szef Krajowej Administracji Skarbowej - nadinsp. Piotr WALCZAK
podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej - Piotr DZIEDZIC
podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej - Tomasz SŁABOSZOWSKI
podsekretarz stanu, główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych - Leszek SKIBA
podsekretarz stanu - Piotr NOWAK
podsekretarz stanu - Tomasz ROBACZYŃSKI
podsekretarz stanu - Tadeusz KOŚCIŃSKI

Ministerstwo Infrastruktury           
minister - Andrzej ADAMCZYK         
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP - Mikołaj WILD
sekretarz stanu - Rafał WEBER
podsekretarz stanu - Andrzej BITTEL

Ministerstwo Sprawiedliwości
minister oraz prokurator generalny - Zbigniew ZIOBRO                     
sekretarz stanu - Sebastian KALETA
sekretarz stanu - Michał WÓJCIK
podsekretarz stanu - Łukasz PIEBIAK
podsekretarz stanu - Marcin WARCHOŁ
podsekretarz stanu - Marcin ROMANOWSKI
I zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy - Bogdan ŚWIĘCZKOWSKI
zastępca prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji - Beata MARCZAK
zastępca prokuratora generalnego - Marek PASIONEK
zastępca prokuratora generalnego - Robert HERNAND
zastępca prokuratora generalnego - Krzysztof SIERAK
zastępca prokuratora generalnego ds. wojskowych - Przemysław FUNIOK
zastępca prokuratora generalnego, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Andrzej POZORSKI

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej                 
minister - Maciej GRÓBARCZYK 
podsekretarz stanu - Anna MOSKWA
podsekretarz stanu - Grzegorz WITKOWSKI

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej            
minister - Bożena BORYS-SZOPA    
sekretarz stanu - Stanisław SZWED
sekretarz stanu - Krzysztof MICHAŁKIEWICZ
podsekretarz stanu - Kazimierz KUBERSKI
podsekretarz stanu - Marcin ZIELENIECKI

Ministerstwo Cyfryzacji
minister - Marek ZAGÓRSKI
sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa - Karol OKOŃSKI
sekretarz stanu - Adam ANDRUSZKIEWICZ
podsekretarz stanu - Wanda BUK

Ministerstwo Edukacji Narodowej
minister - Dariusz PIONTKOWSKI                                                      
sekretarz stanu - Marzena MACHAŁEK
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki - Iwona MICHAŁEK
podsekretarz stanu - Maciej KOPEĆ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wiceprezes Rady Ministrów oraz minister - Jarosław GOWIN

podsekretarz stanu - Wojciech MAKSYMOWICZ
podsekretarz stanu - Sebastian SKUZA

Ministerstwo Sportu i Turystyki                  
minister - Witold BAŃKA                  
sekretarz stanu - Anna KRUPKA
podsekretarz stanu - Jan WIDERA

Ministerstwo Zdrowia                    
minister - Łukasz SZUMOWSKI                
sekretarz stanu - Józefa SZCZUREK-ŻELAZKO
sekretarz stanu - Waldemar KRASKA
podsekretarz stanu - Janusz CIESZYŃSKI 
podsekretarz stanu - Sławomir GADOMSKI
podsekretarz stanu - Maciej MIŁKOWSKI

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego          
wiceprezes Rady Ministrów oraz minister - Piotr GLIŃSKI                  
sekretarz stanu - Jarosław SELLIN
podsekretarz stanu, generalny konserwator zabytków - Magdalena GAWIN
podsekretarz stanu - Paweł LEWANDOWSKI
podsekretarz stanu - Wanda ZWINOGRODZKA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi              
minister - Jan Krzysztof ARDANOWSKI 
sekretarz stanu - Szymon GIŻYŃSKI
sekretarz stanu - Tadeusz ROMAŃCZUK                                     
podsekretarz stanu - Rafał ROMANOWSKI
podsekretarz stanu - Ryszard ZARUDZKI

Ministerstwo Środowiska
minister - Henryk KOWALCZYK
sekretarz stanu - główny konserwator przyrody - Małgorzata GOLIŃSKA
sekretarz stanu - główny geolog kraju - Piotr DZIADZIO
sekretarz stanu - Michał KURTYKA
podsekretarz stanu - Sławomir MAZUREK

Ministerstwo Energii
minister - Krzysztof TCHÓRZEWSKI
sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - Adam GAWĘDA
podsekretarz stanu - Tadeusz SKOBEL
podsekretarz stanu - Tomasz DĄBROWSKI

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
minister-członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa RM - Michał DWORCZYK
minister-członek Rady Ministrów, koordynator Służb Specjalnych - Mariusz KAMIŃSKI
minister-członek Rady Ministrów - Michał WOŚ
sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa RM - Marek SUSKI
sekretarz stanu, sekretarz ds. parlamentarnych, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu RM - Łukasz SCHREIBER
sekretarz stanu - Maciej WĄSIK
sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa RM - Paweł SZROT
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - Piotr NAIMSKI
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania oraz pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego - Adam LIPIŃSKI
sekretarz stanu, pełnomocnik Prezesa RM ds. dialogu międzynarodowego - Anna SCHMIDT-RODZIEWICZ
sekretarz stanu, rzecznik prasowy rządu - Piotr MÜLLER
                                                                                    *
poprzedni prezes Rady Ministrów - Beata SZYDŁO /PiS/ /16 XI 2015 - 11 XII 2017/

URZĘDY CENTRALNE I PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - szef Piotr POGONOWSKI
Agencja Mienia Wojskowego - prezes Krzysztof FALKOWSKI 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - prezes Roman TOPÓR-MĄDRY
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -  prezes Maria FAJGER
Agencja Rezerw Materiałowych - prezes Janusz TUREK
Agencja Rozwoju Przemysłu - prezes Cezariusz LESISZ
Agencja Wywiadu - szef Piotr KRAWCZYK
Centralne Biuro Antykorupcyjne - szef Ernest BEJDA
Główny Urząd Geodezji i Kartografii - prezes-główny geodeta kraju Waldemar IZDEBSKI
Główny Urząd Miar - p.o. prezes Maciej DOBIESZEWSKI
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - główny inspektor nadzoru budowlanego Norbert KSIĄŻEK
Główny Urząd Statystyczny - prezes Dominik ROZKRUT
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - prezes Aleksandra Stanisława HADZIK 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - komendant główny gen. brygadier Leszek SUSKI
Komenda Główna Policji - komendant główny generalny inspektor Jarosław SZYMCZYK
Komenda Główna Straży Granicznej - komendant główny gen. dywizji SG Tomasz PRAGA
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - naczelny dyrektor Paweł PIETRZYK
Narodowy Bank Polski - prezes Adam GLAPIŃSKI
Narodowy Fundusz Zdrowia - p.o. prezes Adam NIEDZIELSKI
Państwowa Agencja Atomistyki - prezes Andrzej PRZYBYCIN 
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - prezes Małgorzata OLESZCZUK
Polska Agencja Inwestycji i Handlu - p.o. prezes Grażyna CIURZYŃSKA
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - p.o. prezes Janusz JANISZEWSKI
Polska Akademia Nauk - prezes Jerzy DUSZYŃSKI
Polski Komitet Normalizacyjny - prezes Tomasz SCHWEITZER
Polskie Centrum Akredytacji - dyrektor Lucyna OLBORSKA
Służba Kontrwywiadu Wojskowego - szef Maciej MATERKA
Służba Wywiadu Wojskowego - szef gen. bryg. Andrzej KOWALSKI
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - szef Jan Józef KASPRZYK
Urząd do spraw Cudzoziemców - szef Jarosław SZAJNER
Urząd Dozoru Technicznego - prezes Andrzej ZIÓŁKOWSKI
Urząd Komunikacji Elektronicznej - prezes Marcin CICHY
Urząd Lotnictwa Cywilnego - prezes Piotr SAMSON
Urząd Ochrony Danych Osobowych - prezes Jan NOWAK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - prezes Marek NIECHCIAŁ
Urząd Patentowy RP - p.o. prezes Edyta DEMBY-SIWEK
Urząd Regulacji Energetyki - prezes Rafał GAWIN
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych - prezes Grzegorz CESSAK
Urząd Transportu Kolejowego - prezes Ignacy GÓRA
Urząd Zamówień Publicznych - prezes Hubert NOWAK
Wyższy Urząd Górniczy - prezes Adam MIREK
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - prezes Gertruda UŚCIŃSKA

WOJEWÓDZKIE WŁADZE ADMINISTRACYJNE

województwo - wojewoda
dolnośląskie - Paweł HRENIAK
kujawsko-pomorskie - Mikołaj BOGDANOWICZ
lubelskie - Przemysław CZARNEK   
lubuskie - Władysław DAJCZAK          
łódzkie - Zbigniew RAU  
małopolskie - Piotr ĆWIK
mazowieckie - Zdzisław SIPIERA
opolskie - Adrian CZUBAK
podkarpackie - Ewa LENIART
podlaskie - Bohdan PASZKOWSKI
pomorskie - Dariusz DRELICH
śląskie - Jarosław WIECZOREK
świętokrzyskie - Agata WOJTYSZEK
warmińsko-mazurskie - Artur CHOJECKI
wielkopolskie - Zdzisław HOFFMANN
zachodniopomorskie - Tomasz HINC

Parlament

Sejm
marszałek - Marek KUCHCIŃSKI /PiS/
wicemarszałek - Barbara DOLNIAK /PO-KO/
wicemarszałek - Małgorzata GOSIEWSKA /PiS/
wicemarszałek - Małgorzata KIDAWA-BŁOŃSKA /PO-KO/
wicemarszałek - Ryszard TERLECKI /PiS/
wicemarszałek - Stanisław TYSZKA /Kukiz'15/

Wyniki wyborów do Sejmu z 25 października 2015 r.: PiS 235 (37,58%),  PO 138 (24,09%), Kukiz'15 42 (8,81%), .Nowoczesna 28 (7,60%),  PSL 16 (5,13%), Zjednoczona Lewica 0 (7,55%), KORWIN  0 (4,76%), Razem 0 (3,62%), mniejszość niemiecka 1 (0,18%), inne 0 (0,68%). Razem 460.

PAP

Senat
marszałek - Stanisław KARCZEWSKI /PiS/
wicemarszałek - Bogdan BORUSEWICZ /PO-KO/
wicemarszałek - Maria KOC /PiS/
wicemarszałek - Marek PĘK /PiS/
wicemarszałek - Michał SEWERYŃSKI /PiS/

Podział mandatów po wyborach z 25 października 2015 r.: PiS 61, PO 34, PSL 1, niezależni 4. Razem 100.

PAP

Partie

Inicjatywa Feministyczna /IF/ - zarejestrowana 11 stycznia 2007 r. pod nazwą Partia Kobiet, od 27 sierpnia 2016 r. nosi obecną nazwę; liczy ok. 2000 członków /2014/; członkinie Rady Liderskiej: Elżbieta JACHLEWSKA, Katarzyna KĄDZIELA, Iwona PIĄTEK.

Inicjatywa Polska /IP/ - założona w 2016 r. jako stowarzyszenie samorządowców i osób o poglądach postępowych i proeuropejskich, w czerwcu 2019 r. zarejestrowana jako partia polityczna; przewodn.: Barbara NOWACKA; sekr. gen.: Tomasz SYBILSKI.

Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja /KORWiN, Wolność/ - partia konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna, utworzona 22 stycznia 2015 r.; do 8 października 2016 r. nosiła nazwę Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja /KORWiN/; następnie Wolność /KORWiN/, a od 1 kwietnia 2017 r. Wolność Janusza Korwin-Mikke /Wolność/; w grudniu 2018 r. powróciła do nazwy KORWiN; liczy ok. 850 członków /X 2017/; prezes: Janusz KORWIN-MIKKE; wiceprezesi: Konrad BERKOWICZ, Robert IWASZKIEWICZ, Jakub KULESZA, Dawid LEWICKI, Sławomir MENTZEN, Marcin SYPNIEWSKI; sekr.: Witold STOCH.

Konfederacja Wolność i Niepodległość /Konfederacja/ - prawicowa, eurosceptyczna partia polityczna, zarejestrowana 26 lipca 2019 r., utworzona m.in. przez partię KORWiN, Ruch Narodowy i Partię Kierowców.

Kongres Nowej Prawicy /KNP/ - partia utworzona 9 października 2010 r. pn. Unia Polityki Realnej - Wolność i Praworządność /UPR-WiP/z połączenia Konserwatywno-Liberalnej Partii "Unia Polityki Realnej" /UPR; zał. XII 1990/ i partii Wolność i Praworządność /WiP/; 12 maja 2011 r. zmieniła nazwę na obecną; liczy ok. 4300 członków /VIII 2014/; prezes: Stanisław ŻÓŁTEK.

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów /KPEiR/ - utworzona 5 czerwca 1994 r.; przewodn.: Tomasz MAMIŃSKI.

Lewica Razem /Razem/ – lewicowa, utworzona 16 maja 2015 r., do 1 czerwca 2019 r. działała jako Partia Razem; liczy ok. 2318 członków /VI 2018/; lider: Adrian ZANDBERG.

Nowoczesna /.Nowoczesna - .N/ - partia centrowo-liberalna, utworzona 31 maja 2015 r., do 25 listopada 2017 r. nosiła nazwę Nowoczesna Ryszarda Petru; liczy 4160 członków /VI 2018/; przewodn.: Katarzyna LUBNAUER; wiceprzewodn.: Tadeusz GRABAREK, Jerzy MEYSZTOWICZ, Witold ZEMBACZYŃSKI; sekr. gen.: Adam SZŁAPKA.

Partia Republikańska - utworzona 30 czerwca 2018 r.; przewodn. Zarządu: Marcin WOLAK; przewodn. Rady Krajowej: Adam DROZD.

Partia Zieloni - utworzona na zjeździe 6-7 września 2003 r., zarejestrowana 23 lutego 2004 r.; do 2 marca 2013 r. nosiła nazwę "Zieloni 2004"; skupia m.in. przedstawicieli ekologów, środowisk feministycznych i mniejszości seksualnych; główne punkty programu to: połączenie celów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych - idea zrównoważonego rozwoju, równość szans kobiet i mężczyzn oraz stanowisko antywojenne; liczy ok. 550 członków /VI 2014/; przewodn: Małgorzata TRACZ i Marek KOSSAKOWSKI. 

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej /PO/ - zarejestrowana 5 marca 2002 r.; utworzona w w wyniku przekształcenia się w partię komitetu wyborców "Platforma Obywatelska" /PO, zał. I 2001/; liczy 33 500 członków /IV 2018/; honorowy przewodn.: Donald TUSK; przewodn.: Grzegorz SCHETYNA; wiceprzewodn.: Bogdan BORUSEWICZ, Borys BUDKA, Ewa KOPACZ, Tomasz SIEMONIAK; sekr. gen.: Robert TYSZKIEWICZ.

Polska Lewica /PL/ - partia socjaldemokratyczna, założona 5 stycznia 2008 r. przez b. premiera Leszka Millera; przewodn. Jacek ZDROJEWSKI.

Polska Partia Socjalistyczna /PPS/ - utworzona 15 listopada 1987 r.; nawiązuje do tradycji powstałej w 1892 r. Polskiej Partii Socjalistycznej; od czerwca 1993 r. do 25 lutego 1996 r. partia dzieliła się na dwa odłamy; liczy 1286 członków /2009/; przewodn. Rady Naczelnej: Wojciech KONIECZNY.

Polskie Stronnictwo Ludowe /PSL/ - utworzone 5-6 maja 1990 r. na Kongresie Jedności z połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego-Odrodzenie /PSL-O, zał. 26 XI 1989 z przekształcenia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - ZSL, zał. 1949/ z częścią Polskiego Stronnictwa Ludowego; liczy ok. 100 320 członków /2016/; honorowy prezes: Józef ZYCH; prezes: Władysław KOSINIAK-KAMYSZ; wiceprezesi: Krzysztof HETMAN, Adam JARUBAS, Dariusz KLIMCZAK, Urszula PASŁAWSKA, Adam STRUZIK; przewodn. Rady Naczelnej: Jarosław KALINOWSKI.

Porozumienie Jarosława Gowina /P/ – partia centroprawicowa o profilu konserwatywno-liberalnym, utworzona 4 listopada 2017 r. z przekształcenia partii Polska Razem Zjednoczona Prawica /zał. 7 XII 2013/ oraz przyłączeniu się do niej Stowarzyszenia Republikanie /zał. 22 VI 2013/, przedstawicieli środowisk wolnościowych i samorządowych; liczy ok. 2000 członków /2017/; prezes: Jarosław GOWIN.; wiceprezesi: Robert ANACKI, Magdalena BŁEŃSKA, Jadwiga EMILEWICZ, Zbigniew GRYGLAS, Marcin OCIEPA, Karol RABENDA, Arkadiusz URBAN; sekr. gen.: Stanisław DEREHAJŁO.

Prawica Rzeczypospolitej - partia utworzona 19 kwietnia 2007 r. przez grupę b. członków Prawa i Sprawiedliwości; prezes: Bogusław KIERNICKI; wiceprezesi: Lucyna WIŚNIEWSKA, Marian PIŁKA; sekr. gen.: Lech ŁUCZYŃSKI.

Prawo i Sprawiedliwość /PiS/ - partia utworzona 13 czerwca 2001 r. w wyniku przekształcenia się Komitetu działającego pod tą samą nazwą /zał. 26 IV 2001/; zarejestrowana 13 VI 2001r.; 2 czerwca 2002 r. połączyła się z Przymierzem Prawicy /PP, zał. III 2001/ a 25 września 2010 r. z Polską Plus /zał. 9 I 2010/; liczy ok. 30 000 członków /2016/; prezes: Jarosław KACZYŃSKI; wiceprezesi:  Mariusz BŁASZCZAK, Joachim BRUDZIŃSKI, Mariusz KAMIŃSKI, Adam LIPIŃSKI, Antoni MACIEREWICZ, Beata SZYDŁO; przewodn. Komitetu Wykonawczego: Krzysztof SOBOLEWSKI.

Socjaldemokracja Polska /SdPL/ - partia utworzona 26 marca 2004 r. przez grupę dotychczasowych członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej /SLD/; zarejestrowana 21 kwietnia 2004 r.; liczy ok. 2000 członków /I 2015/; przewodn. Zarządu Krajowego: Wojciech FILEMONOWICZ.

Sojusz Lewicy Demokratycznej /SLD/ - partia zarejestrowana 17 maja 1999 r.; powstała w miejsce działającej pod tą samą nazwą koalicji wyborczej /SLD - zał. 16 VII 1991 ; w jej skład wchodziły m.in. SdRP i OPZZ/; liczy 33 554 członków /V 2018/; przewodn.: Włodzimierz CZARZASTY; wiceprzewodn.: Marek BALT, Wincenty ELSNER,  Bogusław LIBERADZKI, Anna MACKIEWICZ,  Małgorzata NIEWIADOMSKA-CUDAK, Karolina PAWLICZAK, Andrzej SZEJNA, Tomasz TRELA, Jerzy WENDERLICH, Sebastian WIERZBICKI, Zbyszek ZABOROWSKI; sekr. gen.: Marcin KULASEK. 

Solidarna Polska /SP/ - partia utworzona 24 marca 2012 r. przez grupę b. członków Prawa i Sprawiedliwości; liczy ok. 5000 członków /2012/; do 2018 r. nosiła nazwę Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro; prezes: Zbigniew ZIOBRO; wiceprezesi: Beata KEMPA, Michał WÓJCIK; sekr. gen.: Mariusz GOSEK.

Stowarzyszenie Kukiz'15 - utworzone 28 lipca 2015 r. przez zwolenników m. in. jednomandatowych okręgów wyborczych; prezes Zarządu: Paweł KUKIZ; wiceprezes: Grzegorz DŁUGI.

Stronnictwo Demokratyczne /SD/ - utworzone 16 października 1937 r. /zjazd założycielski 15-16 kwietnia 1939 r./; liczy ok. 6000 członków /2009/; przewodn.: Paweł PISKORSKI; wiceprzewodn.: Andrzej POTOCKI, Marek KUCHARSKI, Leszek ZIELIŃSKI; sekr. gen.: Jan ARTYMOWSKI.

Unia Europejskich Demokratów /UED/ – partia centrowa utworzona 12 listopada 2016 r. w wyniku połączenia Partii Demokratycznej–demokraci.pl /zał. 7 V 2005/ ze strukturami stowarzyszenia Europejscy Demokraci /zał. IX 2016/; przewodn.: Elżbieta BIŃCZYCKA; I wiceprzewodn.: Jacek PROTASIEWICZ; wiceprzewodn.: Anna SPORYSZKIEWICZ; sekr. gen.: Zdzisław LITWIŃCZUK.

Unia Pracy /UP/ - utworzona 7 czerwca 1992 r. przez grupę członków Solidarności Pracy, Ruchu Demokratyczno-Społecznego, Polskiej Partii Socjalistycznej i Wielkopolskiej Unii Socjaldemokratycznej; zarejestrowana 3 września 1992r.; określa się jako partia socjaldemokratyczna, reprezentująca interesy środowisk pracowniczych; liczy ok. 2500 członków /I 2015/; przewodn.: Waldemar WITKOWSKI; wiceprzewodn.: Andrzej PUZIO, Jan ORKISZ; sekr. gen.: Andrzej NISKI; przewodn. Rady Krajowej: Elżbieta ZAKRZEWSKA.

Wiosna Roberta Biedronia /Wiosna/ - partia centrolewicowa, zarejestrowana 29 czerwca 2018 r. pn. Kocham Polskę; 5 grudnia 2018 r. zmieniono nazwę partii na Wiosna;  obecną nazwę nosi od 20 stycznia 2019 r.; prezes: Robert BIEDROŃ; wiceprezes: Gabriela MORAWSKA-STANECKA; sekr.: Krzysztof GAWKOWSKI.

Wolni i Solidarni /WiS/ - partia utworzona 18 maja 2016 r. przez grupę działaczy wywodzących się z "Solidarności Walczącej", zarejestrowana 18 listopada 2016 r.; przewodn.: Kornel MORAWIECKI.

Wolność i Równość /WiR/ - utworzona 7 maja 2005 r. w wyniku przekształcenia w partię sojuszu powołanego 5 grudnia 2004 r. przez 7 partii i organizacji lewicowych: Unię Pracy, PPS, Nową Lewicę, Antyklerykalną Partię Postępu "Racja", Centrolewicę RP, Demokratyczną Partię Lewicy i Polską Partię Pracy; do 11 grudnia 2010 r. nosiła nazwę Unia Lewicy III RP, a do 3 maja 2015 r. Unia Lewicy /UL/; przewodn.: Piotr MUSIAŁ; sekr. gen.: Beata STACH.

Zjednoczona Lewica - komitet wyborczy powołany przed wyborami w październiku 2015 r., zarejestrowany 17 sierpnia 2015 r.; w jego skład weszły: SLD, Twój Ruch, Zieloni i PPS; rozwiązany 25 października 2015 r.

Związki zawodowe

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" /NSZZ "S"/ - zarejestrowany 17 kwietnia 1989 r. /pierwotnie zarejestrowany 10 XI 1980 r., zawieszony 13 XII 1981 r. dekretem o stanie wojennym, następnie zdelegalizowany 8 X 1982 r./; liczy ok. 700 000 członków /2018/; przewodn. Komisji Krajowej: Piotr DUDA; I z-ca przewodn.: Bogdan BIŚ; z-cy przewodn.: Tadeusz MAJCHROWICZ, Jerzy JAWORSKI, Bogdan KUBIAK.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych /OPZZ/ - powołane 24 listopada 1984 r.; zarejestrowane 12 kwietnia 1985 r.; liczy ok. 800 000 członków /2008/; przewodn.: wakat; wiceprzewodn: Piotr OSTROWSKI, Barbara POPIELARZ, Andrzej RADZIKOWSKI.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" /NSZZRI"S"/ - zarejestrowany 20 kwietnia 1989 r. /pierwotnie zarejestrowany 12 V 1981 r., zawieszony 13 XII 1981 r. dekretem o stanie wojennym, zdelegalizowany 8 X 1982r./; przewodn.: Teresa HAŁAS.

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych /KZRKiOR/ - zarejestrowany 27 listopada 1984 r. /poprzednio zarejestrowany w 1959 r./; zrzesza kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, ludowe zespoły artystyczne i spółdzielnie kółek rolniczych; liczy  1 106 000 członków /2016/; prezes: Władysław SERAFIN.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność '80" /NSZZ "Solidarność '80"/ - założony 10 lutego 1990 r., zarejestrowany 24 września 1991 r.; przewodn.: Marek MNICH.

Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" - zarejestrowany 10 stycznia 1992 r.; przewodn.: Lech KUROPATWIŃSKI.

Forum Związków Zawodowych /FZZ/ - zarejestrowane 31 stycznia 2002 r.; liczy 300 000 członków /2016/, zrzeszonych w 80 branżowych organizacjach członkowskich; przewodn.: Dorota GARDIAS.

Prasa

Warszawa


Dzienniki

Dziennik Gazeta Prawna - poranny, prawno-gospodarczo-polityczny, Okopowa 58/72, zał. 14 IX 2009 z połączenia Dziennika /zał. 18 IV 2006/ i Gazety Prawnej /zał. X 1994/. 

Fakt - gazeta codzienna, poranna, tabloid, Domaniewska 52, zał. 22 X 2003.

Gazeta Polska Codziennie - poranna, Filtrowa 63/43, zał. 9 IX 2011.

Gazeta Wyborcza - dziennik poranny, Czerska 8/10, zał. 8 V 1989.

Nasz Dziennik - centrowo-prawicowy o profilu katolicko-narodowym, ul. Żeligowskiego 16/20, zał. 29 I 1998.

Parkiet - gazeta giełdy, rynku i gospodarki finansowej, Prosta 51, zał. 1995.

Polska - dziennik społeczno-polityczny, ul. Domaniewska 45, zał. 15 X 2007.

Przegląd Sportowy - najstarszy polski dziennik sportowy, Domaniewska 52, zał. 21 V 1921;.

Puls Biznesu - dziennik gospodarczy, Kijowska 1; zał. I 1997 jako gazeta ukazująca się 2 razy w tygodniu; od X 1998 wychodzi od poniedziałku do piątku.

Rzeczpospolita - poranny, polityczno-gospodarczy, Prosta 51, zał. 1981;.

Super Express - poranny, informacyjno-sensacyjny, Jubilerska 10, zał. X 1990, do 22 XI 1991 wychodził pt. "Express".


Tygodniki

Do Rzeczy - tygodnik opinii, Al. Jerozolimskie 212, zał. 25 I 2013.

Chwila dla Ciebie - popularny magazyn rozrywkowy dla kobiet, Motorowa 1, zał. 1995.

Gazeta Polska - tygodnik społeczno-polityczno-historyczny o orientacji prawicowej, Filtrowa 63/43, zał. III 1993, do IX 1993 miesięcznik.

Motor - polski magazyn motoryzacyjny, Motorowa 1, zał. 1952; nakł. 170 000.

Newsweek Polska - tygodnik społeczno-polityczny, polska edycja tygodnika amerykańskiego /Nowy Jork, zał. 1933/, Domaniewska 52, zał. 3 IX 2001; nakł. 192 000.

NIE - tygodnik społeczno-polityczny o charakterze antyklerykalnym, Słoneczna 25, zał. 4 X 1990.

Polityka - tygodnik liberalno-lewicowy, Słupecka 6, zał. 1957.

Przegląd - tygodnik społeczno-kpolityczny o profilu lewicowym, Inżynierska 3/7, zał. XII 1999; poprzednio od 1981 do 1999 ukazywał się pt. "Przegląd Tygodniowy".

Sieci Prawdy - konserwatywny tygodnik opinii, Finlandzka 10, zał. 26 XI 2012; do VIII 2013 nosił tytuł "Sieci", a do 31 VII 2017 ukazywał się pt. "W Sieci".

Tele Tydzień - magazyn telewizyjny, Motorowa 1, zał. 18 I 1993.

Tygodnik Solidarność - czasopismo NSZZ "Solidarność", Grójecka 186/613, zał. 3 IV 1981; nie ukazywał się XII 1981 - V 1989, wznowiony 2 VI 1989.

The Warsaw Voice - tygodnik w jęz. angielskim przeznaczony dla cudzoziemców przebywających w Polsce, Księcia Janusza 64, zał. 1988;.

Wprost - tygodnik społeczno-polityczny, Al. Jerozolimskie 212, zał. 5 XII 1982 w Poznaniu.

Życie na Gorąco - popularny tygodnik dla kobiet, Motorowa 1, zał. 1994.


Dwutygodniki

Forum - przegląd prasy światowej (publikuje artykuły z prasy zagranicznej przetłumaczone na jęz. polski), Słupecka 6, zał. 1965; do IV 2013 tygodnik.

Gala - pismo kobiece, Marynarska 15, zał. 2001..

Najwyższy Czas! - magazyn konserwatywno-liberalny, Lisa Kuli 7/1, zał. 31 III 1990.

Pani Domu - magazyn dla kobiet, Wiejska 19, zał. 1994.

Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska - dwutygodnik Federacji SNT NOT o tematyce ogólnotechnicznej, Czackiego 3/5, zał. 1866.

Przyjaciółka - dwutygodnik kobiecy, Wiejska 19, zał. 1948.

Świerszczyk - ilustrowany magazyn dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Al. Jerozolimskie 146 D, zał. 1 V 1945, w 1951 połączony z "Iskierkami", do 1956 wydawany jako "Świerszczyk - Iskierki"; do 1990 tygodnik, w lipcu i sierpniu wydawany raz w miesiącu.

Tina - dwutygodnik dla kobiet, Motorowa 1, zał. 1992;.

Viva!- luksusowy magazyn dla kobiet, Wiejska 19, zał. 17 II 1995.


Miesięczniki

Claudia - poradniczy magazyn dla kobiet, Marynarska 15, zał. VII 1991.

Cosmopolitan - pismo dla kobiet, Wilcza 50/52, zał. IV 1997.

CKM /Czasopismo Każdego Mężczyzny/ - ilustrowany magazyn dla mężczyzn, Wilcza 50/52, zał. VII 1998.

Elle - magazyn dla kobiet, Marynarska 15, zał. X 1994.

Focus - poznać i zrozumieć świat - ilustrowany miesięcznik popularnonaukowy, Marynarska 15, zał. X 1995

Forbes - miesięcznik gospodarczy, Domaniewska 52, zał. 16 XII 2004.

Glamour - miesięcznik dla kobiet, Marynarska 15, zał. III 2003.

Jazz Forum - The European Jazz Magazine - pismo poświęcone muzyce jazzowej, ukazuje się co 1,5 miesiąca, Hoża 35/24, zał. 1965.

Kino - pismo poświęcone twórczości i edukacji filmowej, Chełmska 21, zał. 1966.

Komputer Świat - miesięcznik poświęcony tematyce informatycznej i nowym technologiom, Domaniewska 52, zał. 7 X 1998.

Literatura na Świecie - przegląd literatury światowej, Kozia 3/5 zał. 1971.

Mówią Wieki - Magazyn Historyczny - popularnonaukowy magazyn historyczny, pl. Europejski 3, zał. 1958.

Naj - miesięcznik dla kobiet, Motorowa 1, zał. 1994, w latach 1994-2010 tygodnik;.

Nowe Państwo - pismo polityczno-kulturalne, Filtrowa 63/43, zał. 1993; do XII 2001 tygodnik; od 2006 kwartalnik.

Pani - miesięcznik dla kobiet, Motorowa 1, zał. 1990.

Perspektywy - magazyn edukacyjno-poradniczy, Nowogrodzka 31, zał. 1998.

Poradnik Domowy - magazyn poświęcony sprawom zdrowia, żywienia i gospodarstwa domowego, Wiejska 19, zał. 1990.

Przekrój - kwartalnik społeczno-kulturalny, Górnośląska 16/24, zał. 19 XII 2016, nawiązuje do tradycji tygodnika "Przekrój" ukazującego się w latach 1945-2013.

Teatr - pismo poświęcone dramaturgii współczesnej, Kozia 3/5 m 6, zał. 1945.

Twój Styl - magazyn ilustrowany dla kobiet, Motorowa 1, zał. VI 1990.

Twórczość - miesięcznik literacki, Wiejska 16, zał. VIII 1945, od 1950 w Warszawie.

Uroda Życia - pismo dla kobiet, Wiejska 19, zał. 2014.

Uważam Rze - miesięcznik społeczno-polityczny, Prosta 51, zał. 7 II 2011 jako tygodnik, od 25 XI 2013 miesięcznik.

Vogue Polska - magazyn o modzie, kulturze i stylu życia skierowany do kobiet, Krucza 24/26, zał. 14 II 2018.

Wiedza i Życie - czasopismo popularnonaukowe, Rzymowskiego 28, zał. 1926.

Więź - kwartalnik społeczno-kulturalny zał. przez grupę katolickich działaczy Klubów Inteligencji Katolickiej, Trębacka 3, zał. II 1958, do I 2013 miesięcznik.

Zwierciadło - magazyn ilustrowany o tematyce kobiecej, Postępu 14, zał. 1957, do XII 1990 tygodnik.

Białystok

Gazeta Współczesna - dziennik regionalny, Św. Mikołaja 1, zał. 1951, do 30 VI 1975 ukazywał się pt. "Gazeta Białostocka".

Kurier Poranny - dziennik informacyjny, Św. Mikołaja 1, zał. 21 XII 1989.

Bydgoszcz

Express Bydgoski - dziennik, Zamoyskiego 2, zał. 1989.

Gazeta Pomorska - gazeta niezależna wydawana codziennie oprócz niedziel, Zamoyskiego 2, zał. 1948.

Częstochowa

Niedziela - tygodnik katolicki o zasięgu ogólnokrajowym, 3 Maja 12, zał. 1926.

Gdańsk

Polska Dziennik Bałtycki - dziennik, Targ Drzewny 9/11, zał. 1945.

Poznaj Świat - magazyn turystyczno-przyrodniczo-ekologiczny, miesięcznik, Jaśkowa Dolina 17, zał. 1948, nie wychodził VI 1992 - VII 1994.

Katowice

Polska Dziennik Zachodni - Baczyńskiego 25A, zał. 1945; 6 XII 2004 r. połączył się z Trybuną Śląską /zał. 1945, do 29 IV 1990 ukazywał się pt. "Trybuna Robotnicza"/.

Kielce

Echo Dnia - gazeta codzienna, Al. IX Wieków Kielc 4, zał. 1971; 1 VI 2006 połączył się ze "Słowem Ludu" /zał. 1949/.

Kraków

Dziennik Polski - gazeta codzienna, Al. Pokoju 3, zał. 1945.

Polska Gazeta Krakowska - dziennik społeczno-polityczny, Al. Pokoju 3, zał. 1949, od 1 VII 1975 do 30 XII 1980 ukazywał się pt. "Gazeta Południowa".

Tygodnik Powszechny - katolickie pismo społeczno-kulturalne, Wiślna 12, zał. 1945; nakł. 38 035.

Znak - katolicki miesięcznik filozoficzny, Kościuszki 37, zał. 1946.

Lublin

Dziennik Wschodni - gazeta codzienna, Krakowskie Przedmieście 54, zał. 1993.

Polska Kurier Lubelski - dziennik poranny, Krakowskie Przedmieście 10, zał. 1957.

Łódź

Angora - przegląd prasy krajowej i światowej- tygodnik, Piotrkowska 94, zał. 1990.

Express Ilustrowany - popołudniówka, ks. I. Skorupki 17/19, zał. 1946.

Polska Dziennik Łódzki - gazeta codzienna, ks. I. Skorupki 17/19, zał. 1945, od 1 VII 1975 do 30 XII 1980 ukazywała się pt. "Dziennik Popularny".

Olsztyn

Gazeta Olsztyńska - dziennik, Tracka 5, zał. 1951 pt. "Głos Olsztyński", od 6 IV 1970 ukazuje się pod obecnym tytułem.

Opole

Nowa Trybuna Opolska-NTO - dziennik, Powstańców Śl. 9, zał. I 1952, od 1 VII 1975 do 28 II 1981 ukazywał się pt. "Trybuna Odrzańska", a następnie pt. "Trybuna Opolska".

Poznań

Polska Głos Wielkopolski - dziennik poranny, Grunwaldzka 19, zał. 16 II 1945; 4 XII 2006 połączył się z "Gazetą Poznańską" /zał. 1948/.

Press /media, reklama, public relations/ - miesięcznik, Trybunalska 3, zał. 1996.

Rzeszów

Gazeta Codzienna Nowiny - dziennik, Kraszewskiego 2, zał. 1949, do 30 VI 1975 ukazywała się pt. "Nowiny Rzeszowskie".

Super Nowości - dziennik południowo-wschodniej Polski, Podwisłocze 46, zał. 1997.

Szczecin

Głos Dziennik Pomorza - gazeta Pomorza Zachodniego - dziennik, Nowy Rynek 3, zał. I 2007.

Kurier Szczeciński - poranny, pl. Hołdu Pruskiego 8, zał. 1945.

Toruń

Nowości - Gazeta Pomorza i Kujaw - dziennik, Podmurna 31, zał. 30 XII 1967.

Wrocław

Polska Gazeta Wrocławska - dziennik, św. Antoniego 2/4, powstał w wyniku połączenia Słowa Polskiego /zał. 27 VIII 1945/, Gazety Wrocławskiej /zał. zał. 1948, do 1995 r. wychodził pt. "Gazeta Robotnicza"/ i Wieczoru Wrocławia /zał. IV 1967/; od 2004 do 13 X 2007 wychodził pt. Słowo Polskie-Gazeta Wrocławska.

Zielona Góra

Gazeta Lubuska - dziennik, Al. Niepodległości 25, zał. 1952, do 30 VI 1975 ukazywał się pt. "Gazeta Zielonogórska".


Agencje prasowe

Polska Agencja Prasowa SA /PAP SA/ - Bracka 6/8; nawiązuje do tradycji Polskiej Agencji Telegraficznej /PAT/ założonej 31 X 1918 /oficjalnie powołana 5 XII 1918, od 1939 na emigracji/; w lutym 1991 r. nastąpiło symboliczne połączenie PAT z Polską Agencją Prasową PAP /zał. w Lublinie w lipcu 1944 pod nazwą "Polpres"; od 22 VII 1945 w Warszawie; 18 X 1945 zmieniła nazwę na obecną/; 31 XII 1997 przekształcona w jednoosobową spółkę skarbu państwa.
PAP nadaje serwisy informacyjne: Codzienny Serwis Informacyjny, English News Service,  Newslettery, Kalendarium, Biznes, Serwisy tematyczne, Aplikacje.
Nadaje Serwisy ogólnodostępne: pap.pl, samorząd.pap.pl, biznes.pap.pl, infostrefa.com, naukawpolsce.pap.pl, dzieje.pl, centrumprasowe.pap.pl, kurier.pap.pl.
W ramach usług oferuje: konferencje prasowe, obsługę medialną, obsługę fotograficzną; zajmuje się dystrybucją informacji; Centrum Prasowe PAP prowadzi obsługę medialną wydarzeń i organizuje konferencje prasowe.
22 IV 1991 r. w skład PAP, jako samodzielna Redakcja Fotograficzna, weszła Centralna Agencja Fotograficzna /CAF, zał. I 1951/, która oferuje codzienny fotograficzny, bazę zdjęć i obsługę fotograficzną instytucji i firm.
 
Katolicka Agencja Informacyjna /KAI/ - skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 9; założona 1 XII 1993; przekazuje codzienny serwis informacyjny z życia religijnego i kościelnego w Polsce i na świecie, wydaje cotygodniowy biuletyn informacyjny "Wiadomości KAI" oraz gazetę "Życie Kościoła". Publikuje również książki, np. "Kto jest kim w Kościele".

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Polska

Flaga

Godło

 • Rzeczpospolita Polska
 • Obszar: 312 679 km2
 • Ludność: 38 411 000 (XII 2018)
 • Stolica: Warszawa
 • Ludność stolicy: 1 764 615 (XII 2017)
 • Język urzędowy: polski
 • Święto narodowe: 3 V - Święto Narodowe Trzeciego Maja - uchwalenie konstytucji 1791 r.; 11 XI - Narodowe Święto Niepodległości (1918)
 • Jednostka monetarna: 1 złoty (PLN) = 100 groszy
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, UE, NATO, CBS (RPB), CEFTA, ISE, IMF (MFW), UNESCO, UNICEF, WHO, WTO, OECD
 • Tatry: Morskie Oko, Czarny Staw, w głębi Rysy Fot. PAP/Grzegorz Momot
  Tatry: Morskie Oko, Czarny Staw, w głębi Rysy Fot. PAP/Grzegorz Momot
 • Rynek główny w Krakowie Fot. PAP/Jerzy Ochoński
  Rynek główny w Krakowie Fot. PAP/Jerzy Ochoński
 • Jezioro Śniardwy wieczorem Fot. PAP/Tomasz Waszczuk
  Jezioro Śniardwy wieczorem Fot. PAP/Tomasz Waszczuk