Globe Union zyskuje konkurencyjną dynamikę dzięki przejściu na usługi Rimini Street, poprawie zwrotu z inwestycji w konserwację oprogramowania ERP i optymalizacji zadań utalentowanych pracowników

2023-02-08, 09:14 aktualizacja : 2023-02-08, 09:15
Business Wire
Business Wire
Firma przyspiesza kluczowe projekty innowacyjne, przydziela nowe zadania pracownikom i na nowo określa horyzonty czasowe ich wykonania, a także zyskuje znaczne oszczędności dzięki wyborze inteligentnej ścieżki Smart Path opracowanej przez Rimini Street.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że firma Globe Union, wiodący na rynku dostawca wyposażenia do kuchni i łazienki, wybrała Rimini Street, pragnąc skutecznie wyeliminować napotkane wyzwania w zakresie poziomu jakości, kosztów i niedoboru talentów będące wynikiem słabnącej obsługi oferowanej przez dostawcę oprogramowania.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005062/pl/ 

Globe Union wyznaje zasadę kompleksowego zapewniania jakości, począwszy od wyspecjalizowanego przetwarzania surowców po dostarczanie nietuzinkowych opakowań handlowych. Kierując się zasadą przewodnią, jaką jest stosowanie najwyższych standardów, firma dokonała przeglądu i podjęła działania w związku z rosnącymi kosztami konserwacji posiadanych systemów pakietu Oracle EBS, która wiązała się z koniecznością angażowania pracowników wewnętrznych i konsultantów do zachowania funkcjonowania spersonalizowanych aplikacji obsługujących produkcję, zarządzanie łańcuchami dostaw, prognozowanie, budżetowanie, a także innych kluczowych aplikacji, a przy tym wciąż oznaczała ponoszenie ogromnych kosztów z tytułu opłat naliczanych przez dostawcę oprogramowania za świadczenie tych usług.

Firma Globe Union podjęła poszukiwania, a następnie wybrała Rimini Street w oparciu o rekomendacje innych podmiotów z branży oraz mając na uwadze jej solidną reputację jako firmy świadczącej kompleksowe usługi na niezrównanym poziomie.

Dzięki współpracy z Rimini Street w zakresie oprogramowania Oracle EBS firma zyskała:

„Dzięki Rimini Street nie muszę się już martwić zarządzaniem naszym sprawdzonym systemem Oracle EBS. Teraz wraz z zespołem mogę skoncentrować się na projektach zapewniających nam przewagę konkurencyjną – powiedział Morgan Chang, dyrektor ds. IT w Globe Union. – Zdecydowanie zalecam wszystkim firmom jak najszybsze dokonanie oceny kosztów operacyjnych, jakie ponoszą w perspektywie długoterminowej w zakresie swoich inwestycji w technologie, a następnie znalezienie sposobów maksymalizacji zwrotu z inwestycji bez uszczerbku dla jakości”.

„Realizując naszą misję polegającą na >>dostarczaniu wyjątkowych rozwiązań technologicznych tworzonych przez niesamowicie utalentowanych pracowników<<, umożliwiamy naszym klientom osiąganie wyjątkowych sukcesów. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że będziemy mogli zapisać się na kartach wspaniałej historii umacniania pozycji Globe Union” – dodała Robin Weiss, wiceprezes ds. wsparcia w zakresie Oracle EBS w Rimini Street.

Poznaj asortyment Rimini Street z zakresu ultraszybkiej obsługi aplikacji SAP, Oracle i Salesforce, a także funkcji bezpieczeństwa, integracji, profesjonalnego serwisu i usług zarządzanych.

Informacje o Globe Union

Założona w 1979 r. firma Globe Union jest wiodącym na świecie dostawcą wyrobów z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych do kuchni i łazienek, zapewniającym innowacyjne i przyjazne dla środowiska wyroby i usługi poprawiające jakość życia konsumentów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na znaczne oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 900 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn (IR-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu odkupu akcji oraz naszą zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na naszą działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla naszej działalności oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach naszego instrumentu kredytowania; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i naszą zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów naszych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; naszą zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005062/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc

KONTAKT:
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
tel.: +1.702.285.3532
e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.