Minister funduszy i polityki regionalnej: efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel

2022-06-02 18:01 aktualizacja: 2022-06-02, 20:33
Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Fot. PAP/Artur Reszko
Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Fot. PAP/Artur Reszko
Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel - podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Kierowane przez niego ministerstwo będzie koordynować współpracę resortów w procesie wdrożenia 54 inwestycji i 48 reform w ramach KPO.

Jak podało MFiPR, wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł i 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Ministerstwo funduszy będzie koordynować współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

"Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel. Będą to inwestycje i reformy, które mają pomóc skutecznie stawić czoło wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu, umożliwić Polakom uczestniczenie w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii oraz korzystanie z rozwiązań cyfrowych" – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

KPO składa się z sześciu części, w tym pięciu tematycznych: odporność i konkurencyjność gospodarki; zielona energia i zmniejszenie energochłonności; transformacja cyfrowa; efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; zielona, inteligentna mobilność, i jednego instytucjonalnego: poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie w ramach KPO

Resort zaznacza, że wsparcie w ramach KPO koncentruje się na interwencjach, które przyczynią się do pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Realizowane będą działania skierowane do przedsiębiorców, instytucji publicznych i innych podmiotów społeczno-gospodarczych. W każdym komponencie znajdą się także działania na rzecz spójności terytorialnej – w zależności od zidentyfikowanych problemów – adresowane do obszarów wiejskich, miast czy też obszarów szczególnie doświadczonych skutkami pandemii, gdzie występuje kumulacja problemów społeczno-gospodarczych.

Reforma prawa gospodarczego

W ramach KPO m.in. będzie kontynuowana reforma prawa gospodarczego, "aby dalej ograniczać obciążenia regulacyjne i administracyjne dla przedsiębiorców".

Stwierdzono, że efektem przyjęcia tzw. tarczy prawnej będzie "likwidacja barier krępujących przedsiębiorczość oraz przyspieszenie wydawania decyzji". Ma to zlikwidować nadmierną biurokrację, ułatwić firmom inwestowanie, dywersyfikację działalności i wpierać rozwój gospodarczy po pandemii.

"Przeznaczamy 1,3 mld zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych pod potrzeby kluczowych dla gospodarki inwestycji" - przekazało MFiPR. Jak wyjaśniono, będzie to polegało na: scaleniu gruntów, uregulowaniu kwestii technicznych i prawnych, doprowadzeniu niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia) oraz budowie powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe lub usługowe. "Skorzystają na tym poszczególne regiony, a w nich m.in. potrzebujące inwestycji miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wraz z otaczającymi je gminami" - wskazano.

Z kolei inwestycja we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym z budżetem 0,7 mld zł ma przyczynić się do zmniejszenia "presji działalności człowieka na środowisko, nie hamując przy tym rozwoju gospodarczego". "Transformacja małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza stosowanie zielonych technologii, wzrost produktywności, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych oraz oszczędności energetyczne (zmniejszenie energochłonności)" - wyjaśniono.

Dodano, że powstanie jeden spójny system tworzenia i wspierania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. "Reforma ta poprawa sytuację rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, a także ich przystępność cenową i jakość opieki" - przekazał resort. Powiązana z reformą inwestycja o wartości 1,7 mld zł ma pozwolić sfinansować utworzenie 47,5 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.

Odnosząc się do głównych efektów inwestycji w ramach "Odporności i konkurencyjność gospodarki" MFiPR wskazało na: 4,2 ha terenów inwestycyjnych; wsparcie firm i pracowników; 47,5 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych; nowe produkty i usługi. Jedną z części Krajowego Planu Odbudowy jest "Odporność i konkurencyjność gospodarki".

Za opracowanie tego filaru KPO odpowiedzialne są: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowy sprzęt dla szpitali, rozbudowa uzdrowisk i wsparcie studentów nauk medycznych

"Nowy sprzęt dla szpitali, rozbudowę i modernizację uzdrowisk i szpitali, wsparcie finansowe studentów nauk medycznych, przewiduje KPO w części "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" - przekazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) składa się z pięciu części - jedną z nich jest "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia". Jej budżet dotacyjny to - jak podało MFiPR - 18,3 mld zł, a pożyczkowy - 1,23 mld zł.

W ramach reform i inwestycji przewidzianych w tym filarze KPO planowane są m.in. "zmiany w funkcjonowaniu szpitali, jak i usprawnienie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej".

"Dzięki wdrożeniu reform możliwe będzie uruchomienie inwestycji na kwotę 9,5 mld zł wspierających infrastrukturę podmiotów ochrony zdrowia" - zapewnił resort funduszy. Wskazano, że środki te mają umożliwić: przebudowę, rozbudowę i modernizację m.in. szpitali, czy uzdrowisk. "Trafi tam również nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna, które pozwolą na poprawę jakości leczenia pacjentów" - zapewniono.

Zwróconą uwagę, że reforma ochrony zdrowia wymaga też transformacji cyfrowej - pandemia COVID-19 uświadomiła, jak ważne jest rozwijanie systemu e-zdrowia. "4,5 mld zł zostanie przeznaczone m.in. na cyfryzację dokumentacji medycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych" - wskazano. Dodano, że infrastruktura ochrony zdrowia staje się bezużyteczna bez odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej. "W celu zwiększenia liczby pracowników ochrony zdrowia reforma zawarta w KPO zakłada wprowadzenie systemu zachęt dla studentów kierunków medycznych m.in. lekarskiego, ratownictwa medycznego, pielęgniarskiego, czy fizjoterapii" - stwierdzono.

Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków do nauki. "W tym celu zmodernizujemy obiekty dydaktyczne, np. poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej, ale też poprawę infrastruktury bibliotek, czy domów studenckich" - zapewniło MFiPR. Na ten cel trafi 3,2 mld zł.

Według MFiPR głównymi efektami inwestycji w ramach tej części KPO będzie m.in. nowy sprzęt dla 300 szpitali. Wskazano też, że: w 280 szpitalach wykonane zostaną prace polegające na poprawie stanu ich infrastruktury; 212 obiektów dydaktycznych z zakresu nauk medycznych będzie wyremontowanych, zmodernizowanych lub doposażonych. Zapewniono też o finansowym wsparciu dla 80 projektów badawczych oraz finansowym lub mentorskim "dla 25,4 studentów z zakresu nauk medycznych".

Za realizację "Efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" odpowiedzialne są Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii - podano.

Zakup ekologicznych autobusów i poprawa bezpieczeństwa na drogach

"W ramach KPO zaplanowano inwestycje w zielony transport takie jak zakup ekologicznych autobusów; przewidziano też działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Budżet części dotacyjnej komponentu "Zielona, inteligentna mobilność" to 30,6 mld zł, a części pożyczkowej to 3,1 mld zł. Resorty odpowiedzialne za realizację reform i inwestycji w ramach tego komponentu to: Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak wskazuje MFiPR koordynujące realizację KPO, nowe regulacje prawne składające się na reformę w ramach „Zielonej, inteligentnej mobilności" pozwolą zwiększyć udział paliw alternatywnych w transporcie. Nowelizacja ustawy o elektromobilności zwiększy udział pojazdów ekologicznych w zamówieniach publicznych, wprowadzi dla miast ustawowy obowiązek wymiany autobusów na elektryczne i wodorowe - wskazuje resort.

Ministerstwo informuje, że zaplanowane w KPO działania uwzględniają zakup nowoczesnego taboru kolejowego, autobusów o napędzie elektrycznym, wodorowym i gazowym, a także budowę ścieżek rowerowych i bezpiecznych ciągów pieszych. To także szeroko pojęte działania w kierunku upowszechniania samochodów elektrycznych - podkreśla resort. Dodaje, że zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko będzie także możliwe poprzez wprowadzenie obowiązku tworzenia stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.

Znaczne środki przewidziano na poprawę warunków podróżowania koleją zarówno w komunikacji regionalnej, jak i międzywojewódzkiej. Zakup ponad 100 nowoczesnych jednostek na potrzeby PKP Intercity oraz regionalnych operatorów będzie możliwy z części grantowej, a kolejnych 75 sztuk (zmodernizowanych lub nowych) będzie możliwy z części pożyczkowej. Łączna kwota wsparcia to prawie 6,6 mld zł - wyjaśnia MFiPR.

Zgodnie z informacją resortu KPO zakłada też poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez przebudowę 305 miejsc niebezpiecznych (czarnych punktów), budowę 90 km drogowych obwodnic i instalację 128 automatycznych urządzeń rejestrujących. Celem tej inwestycji o wartości 3,1 mld zł jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności jego niechronionych uczestników, jak również eliminacja ruchu tranzytowego z obszarów o zwartej zabudowie mieszkaniowej – podano.

W KPO zawarto też komponent instytucjonalny "Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" przewidujący tylko reformy, bez inwestycji.

Według ministerstwa planowane reformy mają się przyczynić do poprawy jakości stanowienia prawa poprzez wzmocnienie konsultacji z partnerami społecznymi, zwiększenia wykorzystania ocen skutków regulacji i ograniczenie stosowania przyspieszonej procedury w procesie stanowienia prawa.

Przewidziano też włączenie partnerów społecznych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych we wdrażanie reform i inwestycji KPO w ramach Komitetu Monitorującego. Ma być też przygotowany krajowy system informatyczny, współpracujący z systemem Arachne KE do realizacji skutecznych działań kontrolnych i audytowych.

Za poszczególne reformy i inwestycje KPO będą odpowiadać właściwe ministerstwa.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje realizację KPO, a także będzie raportować do KE nt. KPO i przekazywać wnioski o płatność.

Budżet KPO na zieloną energię i ograniczenie energochłonności

"Budżet KPO na zieloną energię i ograniczenie energochłonności to łącznie 62,2 mld zł. Dzięki KPO fundamentem polskiej energetyki odnawialnej mają stać się morskie farmy wiatrowe na Bałtyku" - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało w czwartek, że projekty dotyczące celów klimatycznych będą stanowiły 42,7 proc. wartości Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Zostały one ujęte w KPO m.in. w programie "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności". Budżet części dotacyjnej to 25,5 mld zł, a w części pożyczkowej 36,7 mld zł.

MFiPR wskazało również, że za realizację projektu odpowiedzialne będą: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort wymienił też reformy i inwestycje, które będą realizowane w ramach projektu "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności". To m.in. nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, reforma systemu finansowania mieszkalnictwa, aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Dodano, że uruchomiony w 2018 r. rządowy Program Czyste Powietrze zapoczątkował likwidację tzw. kopciuchów i wymianę źródeł ciepła na rozwiązania ekologiczne. MFiPR zaznaczyło, że dzięki środkom z KPO w wysokości 14,3 mld zł będzie możliwa wymiana jeszcze większej liczby źródeł ciepła wpływających negatywnie na jakość powietrza. W działaniu tym mieści się: wymiana nieefektywnych źródeł służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja budynków mieszkalnych, instalacja paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

"1,3 mld zł przeznaczymy na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację energetyczną wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych dla budynków oświatowych. Kolejne 0,3 mld zł wydamy na kompleksową modernizację energetyczną bibliotek i domów kultury na terenie całego kraju" - wyliczyło MFiPR.

Podkreślono, że dzięki KPO fundamentem polskiej energetyki mogą stać się morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Przypomniano, że już w lutym 2021 r. weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Zwrócono uwagę, że zarezerwowane na ten cel środki finansowe z KPO w wysokości prawie 15,6 mld zł wyraźnie pokazują na skalę przedsięwzięcia. Planowana do uruchomienia do 2026 roku moc uzyskana o ilości 1500 MW będzie największym źródłem energii odnawialnej w Polsce - stwierdziło MFiPR.

Resort zakłada, że dzięki funduszom z KPO na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności powstanie 33,9 tys. nowych przyłączy w zakresie infrastruktury wodociągowej, morskie farmy wiatrowe o mocy 1500 MW, nastąpi wymiana 791,2 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, modernizacja energetyczna 332 budynków placówek oświatowych, modernizacja lub budowa 320 km sieci elektroenergetycznej, a 2,5 mln hektarów gruntów rolnych i leśnych skorzysta z ulepszonej retencji wody.

Ministerstwo poinformowało, że zaplanowane w KPO reformy oraz inwestycje mają przestawić polską gospodarkę po pandemii Covid-19 na nowe tory rozwoju, by mogła sprostać wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu oraz wyzwaniom dotyczącym tworzenia i korzystania z nowych technologii. Wynegocjowane z KE w ramach KPO bezzwrotne środki to 106,9 mld zł oraz 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek - zaznaczono.

Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w ramach KPO

Nowe e-usługi publiczne, zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych i wsparcie kompetencji cyfrowych m.in. pracowników różnych sektorów gospodarki to efekty realizacji "Transformacji cyfrowej" w ramach KPO - przekazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) składa się z pięciu części - jedną z nich jest "Transformacja cyfrowa". Jej budżet dotacyjny to - jak podało MFiPR - 12,5 mld zł, a pożyczkowy - 9,4 mld zł.

Jak zapewnił resort funduszy, środki te posłużą zwiększeniu skali zastosowań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie. "Będziemy uruchamiać nowe e-usługi publiczne, publiczne platformy danych, systemy informatyczne. Będziemy też jednocześnie podnosić kompetencje cyfrowe obywateli" - wskazano. Służyć temu ma przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, "określającego zarządzanie rozwojem kompetencji i edukacji cyfrowej oraz wsparcie kompetencji cyfrowych obywateli i pracowników różnych sektorów gospodarki w perspektywie do 2030 r." - dodano. "Planujemy przeszkolić 380 tys. osób" - dodano.

Resort przekazał, że zwiększy się bezpieczeństwo systemów informatycznych, a także wzmocniona zostanie infrastruktura przetwarzania danych na skutek nowelizacji ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. "Pozwoli to m.in. na utworzenie sieci sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na incydenty naruszające bezpieczeństwo" - wyjaśniono.

Twórcy KPO dążą do tego, by w każdym miejscu w Polsce był dostęp do szerokopasmowego internetu. "Zapewni to inwestycja w przyłączenie do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do przepustowości gigabitowej) co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych znajdujących się na obszarach tzw. białych plam" - podano.

Wskazano też na niwelowanie cyfrowych nierówności w dostępie do edukacji. "Przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem zostaną dostarczone do szkół do użytku nauczycieli i uczniów" - stwierdzono.

Podsumowując główne efekty inwestycji w ramach tego filaru KPO MFiPR wskazało m.in. na: 931 tys. gospodarstw domowych z dostępem do szybkiego internetu; przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem dostarczone do szkół do użytku nauczycieli i uczniów; 380 tys. osób przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych; 65 nowoczesnych e-usług publicznych i 4,2 tys. stacji bazowych wdrożonych na obszarach wiejskich z 5G.

Ministerstwami odpowiedzialnymi za cyfrowy filar KPO są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów. (PAP)

Autorki: Magdalena Jarco, Anna Bytniewska

mj/