MZ: dentysta, pielęgniarka lub higienistka w każdej szkole podstawowej i średniej

2019-09-12 15:20 aktualizacja: 2019-09-13, 10:48
Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która w czwartek wchodzi w życie, zapewnia każdemu uczniowi opiekę pielęgniarki lub higienistki oraz dentysty – poinformowała na konferencji wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Wiceminister zaznaczyła, że ustawa kładzie nacisk "na profilaktykę, promocję zdrowia oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród uczniów". Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z opieki stomatologicznej: w szkolnych gabinetach, w placówkach stomatologicznych, które podpiszą umowę na świadczenia z NFZ, lub w mobilnych gabinetach – dentobusach.

"Ważnym elementem tej ustawy jest kwestia wzmocnienia opieki nad dziećmi w zakresie opieki stomatologicznej (...) Oparta jest ona na trzech filarach. Pierwszy to gabinety zlokalizowane w szkołach. Obecnie w Polsce mamy około 700 gabinetów umiejscowionych w szkołach. Te gabinety mają kontrakt z NFZ i dzieci mogą korzystać na terenie szkoły z opieki stomatologicznej. Świadczenia są w stu procentach finansowane przez NFZ" – wyjaśniła wiceminister.

"Kolejnym elementem (...) jest obowiązek podpisania przez dyrektora lub podmiot prowadzący szkołę, np. gminę, porozumienia z gabinetem stomatologicznym działającym w otoczeniu szkoły. Bardzo często w środowiskach miejskich gabinety tak są ulokowane. Jeśli nie ma gabinetu w szkole, to pozostaje to rozwiązanie – podpisanie stosownego porozumienia, na którego podstawie dzieci uczęszczające do tej szkoły mają zagwarantowany priorytetowy dostęp do świadczeń z zakresu stomatologii. A uzupełnieniem tej opieki stomatologicznej są dentobusy (...)" – dodała.

Obecnie w każdym województwie jest dentobus. Od IV kwartału 2017 r. skorzystało z nich ponad 52 tys. uczniów.

"To są mobilne gabinety stomatologiczne, które odpowiadają wymogom gabinetu stacjonarnego. Wyposażenie tego gabinetu, jak również zakres usług w nim wykonywanych, jest taki sam jak w gabinecie stacjonarnym" – powiedziała wiceminister.

Dodała, że świadczenia stomatologiczne dla uczniów będą wyżej wycenione: "Jest to stawka o 50 procent wyższa dla świadczenie stomatologicznego wykonywanego na rzecz ucznia".

Ponadto nowa ustawa określa precyzyjnie zasady współpracy i wymiany informacji między personelem medycznym, rodzicami, dyrekcją szkoły i organami prowadzącymi placówkę. Opiekę zdrowotną nad uczniami koordynować ma pielęgniarka szkolna.

"Ważną rolę w realizacji tych świadczeń będzie odgrywała pielęgniarka szkolna. Konkretne też role przypisujemy dyrektorom, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast. Im również w ramach tej ustawy dajemy do wykonania pewne zadania. Dyrektor w trosce o dobro dzieci jest odpowiedzialny za organizację opieki w środowisku nauczania. Wójt, burmistrz czy prezydent ma powierzoną rolę w zakresie ułatwienia dostępu dzieci do gabinetów stomatologicznych. Dużą rolę odrywają również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy uzupełniają ten system opieki" – powiedziała na konferencji wiceminister.

W ustawie przewidziano też objęcie specjalną opieką dzieci z przewlekłymi chorobami.

"Kolejnym elementem jest kwestia opieki nad dziećmi z problemami zdrowotnymi, przewlekłymi chorobami, które wymagają kontynuacji leczenia w trakcie pobytu w szkole. Nakładamy obowiązek na pielęgniarkę do odpowiedniego postępowania z dzieckiem z niepełnosprawnościami, z problemami zdrowotnymi. Otoczenia go opieką, pozyskania wiedzy na temat jego zdrowia. (Pielęgniarka – PAP) zobligowana jest do kontaktu z lekarzem rodzinnym w sprawie zdrowia (dziecka – PAP), z opiekunami dziecka, by czuło się bezpieczne" – powiedziała wiceminister.

"Akcentujemy kwestie aktualnego przeszkolenia nauczycieli w zakresie pomocy i sytuacji wymagającej interwencji związanej z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy są zobligowani do przeprowadzenia takich szkoleń. Oczywiście udział w tym szkoleniu jest dobrowolny. Nauczyciele wyrażają na to zgodę" – dodała.

Wiceminister zaznaczyła, że nad całością realizowanych zadań czuwa Instytut Matki i Dziecka, "który będzie analizował sposób realizacji opieki nad uczniami"

"Będzie raportował ministrowi zdrowia efekty wprowadzania tej nowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami" – powiedziała.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała