Sytuacja ekologiczna na Odrze. Ustawa o wsparciu dla poszkodowanych trafi do prezydenta

2022-09-15 20:18 aktualizacja: 2022-09-16, 09:09
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Na czwartkowym posiedzeniu Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu w sprawie ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Wśród zgłoszonych poprawek senatorowie dodali m.in. przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy, a także wydłużenie terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie. Zaproponowano też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami. Zgodnie z poprawką o wsparcie mogliby się starać przedsiębiorcy, których przychód w sierpniu, wrześniu i październiku 2022 r., byłby niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., a nie o 50 proc. w dwóch miesiącach poprzedzających miesiąc, za jaki ma zostać przyznane wsparcie lub w analogicznym miesiącu zeszłego roku.

Senat wnosił też zmiany wysokości świadczenia, które zamiast 3010 zł miałoby być równe wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 r. Ponadto uprawnieni mieli być zwolnieni z obowiązku opłacania niepłaconych składek ubezpieczeniowych i składek na rzecz niektórych funduszy. Kolejna poprawka nadawała radom gminy prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Izba określiła jednocześnie, że gminom ma przysługiwać rekompensata wypłacana z budżetu państwa, za utracone przychody w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, w pełnej wysokości.

Uchwalona przez Sejm na początku września ustawa zakłada, że świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Świadczenie ma wypłacić ZUS, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

kgr/