Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687) Spółka jest publiczną agencją prasową, uzyskującą i przekazującą odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy, zobowiązaną do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, umożliwiającą innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

W celu realizacji ustawowych zadań Spółki w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2 przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
 2. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
 3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 4. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
 5. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
 6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 8. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 9. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 10. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 11. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 12. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 13. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 14. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 15. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 16. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
 17. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 19. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 20. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 21. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 22. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 23. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 24. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 25. Działalność archiwów (PKD 91.01.B),
 26. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 28. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 29. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 30. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 31. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 32. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 33. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
 34. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 35. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 36. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 37. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
 38. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
 39. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 40. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 41. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 42. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 43. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 44. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 45. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 46. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 47. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 48. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 49. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 50. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
 51. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
 52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 53. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania(PKD 55.20.Z),
 54. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 55. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 56. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).