I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Spółka działa pod firmą: Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: PAP S.A.

§ 2

 1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa.
 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

 1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. Nr 107, poz. 687 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 929) oraz innych obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.
 2. Spółka jest publiczną agencją prasową, uzyskującą i przekazującą odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy, zobowiązaną do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, umożliwiającą innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
 2. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
 3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
 4. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
 5. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
 6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
 7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 8.  Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.)
 9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
 10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
 11. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
 12. Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)
 13. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
 14. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
 15. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
 16. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)
 17. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
 18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 19. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
 20. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
 21. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 22. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
 23. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
 24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 26. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
 27. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
 28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
 29. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
 30. Działalność archiwów (PKD 91.01.B)
 31. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
 32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 33. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
 34. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
 35. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
 36. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
 37. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)
 38. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
 39. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 40. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
 41. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
 42. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)
 43. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z)
 44. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
 45. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
 46. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 47. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
 48. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 49. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
 50. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 51. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
 52. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
 53. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)
 54. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)
 55. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  (PKD 85.59.B)
 56. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  (PKD 55.20.Z)
 57. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
 58. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
 59. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)

III. KAPITAŁY

§ 6

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi Polskiej Agencji Prasowej oraz wkładem pieniężnym.

 

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.703.520,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) i dzieli się na 5.270.352 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcje imienne o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000950000, akcje serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 001730000, akcje serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000389552 oraz akcje serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 002200800.---
 2. Akcje imienne serii B pokryte są wkładem pieniężnym w ramach udzielonej pomocy publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. z 2000 r., Nr 60, poz. 704 ze zm.).
 3. Akcje imienne serii C pokryte są wkładem niepieniężnym o wartości 4.097.291,19 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy) w postaci całego majątku przedsiębiorstwa Spółki "Drukarnia Naukowo - Techniczna" S.A., która to Spółka jest spółką przejmowaną w trybie art. 492 §1 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.
 4. Akcje imienne serii D pokryte są wkładem niepieniężnym o wartości 45.051.060,13 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 13/100) w postaci całego majątku przedsiębiorstwa Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która to Spółka jest spółką przejmowaną w trybie art. 492 §1 ust. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.
 5. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.
 6. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Akcje serii A, serii B, serii C, i serii D są imienne.

 

§ 9

 1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
 2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) oraz bez jego zgody (umorzenie przymusowe).
 3. Tryb umorzenia dobrowolnego akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji może zostać podjęta w przypadku, gdy akcjonariusz:

        a)  działa na szkodę Spółki,

        b) odmówi zbycia akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Spółkę w trybie, o którym mowa w § 9a ust. 5.              

 1. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia tego zdarzenia, podejmie działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad, przewidującym umorzenie przymusowe akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, która nie może być niższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9a

 1. Rozporządzanie akcjami Spółki, w szczególności: zbywanie, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, wymaga zgody Spółki.
 2. Zgody, o której mowa w ust. 1 udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Akcjonariusz zgłaszając zamiar zbycia akcji, składa pisemną ofertę zbycia akcji Zarządowi.
 4. Zarząd w terminie 7 dni od zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, pisemnie zawiadamia o ofercie zbycia akcji pozostałych akcjonariuszy. Oświadczenia pozostałych akcjonariuszy o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia oferty zbycia akcji, pozostali akcjonariusze składają w formie pisemnej do Zarządu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ofercie zbycia akcji. Nie złożenie oświadczenia w terminie, będzie rozumiane jako odmowa przyjęcia oferty zbycia akcji.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia oferty przez pozostałych akcjonariuszy lub odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji, Spółka w terminie do 3 miesięcy od zgłoszenia Zarządowi zamiaru zbycia akcji, wskazuje innego nabywcę.
 6. Cena akcji zbywanych nie może być niższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.

§ 10

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 11

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

 

§ 12

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

 

§ 13

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 14

 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
 2. Rada Mediów Narodowych jest uprawniona do wglądu w sprawy Spółki. W tym zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie ustawa o Radzie Mediów Narodowych i Statut przyznają Radzie Nadzorczej.
 3. Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi Spółki, przysługuje prawo do:
 1. otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
 2. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 3. otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
 4. otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1052 j.t.).

 

V. ORGANY SPÓŁKI

 

§ 15

Organami Spółki są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

§ 16

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

A. ZARZĄD

 

§ 17

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub Rady Mediów Narodowych, należą do kompetencji Zarządu.

 

§ 18

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
 3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).

§ 19

    1.  Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

    2.  Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:                                  

 1. ustalenie regulaminu Zarządu,
 2. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych,
 3. tworzenie i likwidacja oddziałów,
 4. powołanie prokurenta,
 5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
 6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2 pkt 3 i 4,
 8. zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 41 ust. 3 pkt 2 i 3,
 9. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych lub do Walnego Zgromadzenia.

§ 20

 1. Zarząd opracowuje plany, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 6 i przedkłada je Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych.
 2. Zarząd jest obowiązany, w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 154 j.t.), z zastrzeżeniem art. 5a ust. 3 tej ustawy, uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.
 3. Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata.
 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.

§ 22

 1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.
 2. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
 3. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, a także na piśmie do wiadomości Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

§ 23

 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) jest Spółka.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1.

§ 23a

 1. Wszelkie materiały kierowane do Zarządu Spółki lub Członków Zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli są równocześnie przedkładane Radzie Nadzorczej Spółki oraz Radzie Mediów Narodowych.
 2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych, po zakończeniu każdego kwartału, informację dotyczącą realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki.
 3. Zarząd Spółki składa ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz Radzie Mediów Narodowych, po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Spółki, kwartalne sprawozdania dotyczące przeprowadzanych w Spółce audytów i kontroli.

B. RADA NADZORCZA

 

§ 24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

§ 25

1.   Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane.
 2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
 5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 9. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 50 ust. 2,
 10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 12. cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji.

2.   Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

 1. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesięciu i tysięcy) EURO w złotych,
 2. nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 41 ust. 3 pkt 2 i 3,
 3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
 4. wystawianie weksli,
 5. zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. 
 6. określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów lecz mniej niż 100% akcji lub udziałów, w sprawach:            
 1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
 2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 6. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
 7. nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 8. zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 9. emisji obligacji każdego rodzaju,
 10. nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 11. przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 12. tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 13. użycia kapitału zapasowego,
 14. umorzenia udziałów lub akcji,
 15. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 16. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

 1. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 41 ust. 2,
 2. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 3. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
 1. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 wymaga uzasadnienia.
 2. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1052).

§ 26

 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
 2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 27

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie im wysokości wynagrodzenia. Przyznane wynagrodzenie nie może przekroczyć miesięcznego wynagrodzenia ukształtowanego dla zastępowanego Członka Zarządu.    

 

§ 28

 1. Rada Nadzorcza liczy 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Mediów Narodowych.
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.
 4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Radzie Mediów Narodowych i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

 

§ 29

 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 30

 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad i im przewodniczy.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
 4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 31

 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
 2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 32

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 31 ust. 1 i 2.
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 33

 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
 2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 34

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
 3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.       

 

C. WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 35

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusz mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
 3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 36

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

 

§ 37

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
 2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych.

 

§ 38

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub osoba przez niego upoważniona.

 

§ 39

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 40

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

 

§ 41

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
 2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 3. podział zysku lub pokrycie straty,
 4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga zawieszanie członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień § 25 ust. 3 pkt 1,
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 2. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 3. nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 4. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 5. zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 7. emisja obligacji każdego rodzaju,
 8. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 9. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 1. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 2. użycie kapitału zapasowego,
 3. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 4. wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.
 1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 1. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 2. zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 3. zmiana Statutu na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych--
 4. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 5. utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
 1. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
 1. zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 1. zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
 1. określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
 1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
 2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 6. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 7. nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 8. zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 9. emisji obligacji każdego rodzaju,
 10. nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 11. przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 12. tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 13. użycia kapitału zapasowego,
 14. umorzenia udziałów lub akcji,
 15. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 16. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

§ 42

Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 41, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2.

VI. ORGANY OPINIODAWCZO - DORADCZE

§ 43

 1. W Spółce działa Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej S.A. jako jej organ opiniodawczo - doradczy.
 2. Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej S.A., na wniosek organów Spółki lub z własnej inicjatywy, zajmuje stanowiska oraz wyraża opinie w sprawach realizacji ustawowych zadań przez Spółkę i jej organy.
 3. Stanowisko i opinie, o których mowa w ust. 2, są przedmiotem obrad Zarządu Spółki.
 4. Rada Programowa składa Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych i Zarządowi kwartalne informacje zawierające oceny i wnioski, w sprawach dotyczących całokształtu działalności programowej Spółki.
 5. Rada Programowa opracuje szczegółowy regulamin określający zasady jej działania i tryb obrad.

§ 44

 1. W skład Rady Programowej wchodzi dziewięciu członków powoływanych, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu.
 2.  Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.
 3. Rada Programowa powoływana jest na okres 4 lat.
 4. Członkowie Rady Programowej pełnią swe obowiązki nieodpłatnie, przy czym Spółka pokrywa koszty przejazdu oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania poniesione w związku z posiedzeniami Rady.
 5.  Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Zarząd Spółki.

 

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

 

§ 45

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 46

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

 

§ 47

    1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

 1. kapitał zakładowy,
 2. kapitał zapasowy,
 3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 4. pozostałe kapitały rezerwowe,
 1. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 48

Zarząd jest obowiązany:

 1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
 2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
 3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej oraz do wiadomości Rady Mediów Narodowych dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
 4. przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

 

§ 49

 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 1. dywidendę dla akcjonariusza,
 2. pozostałe kapitały i fundusze,
 3. inne cele.
 1. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
 2. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VIII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

 

§ 50

 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
 2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 25 ust. 1 pkt 9.
 1. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 51

 1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
 3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
 4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 8 oraz § 25 ust. 2 pkt 5.