Kamigumi wybiera Rimini Street na firmę zapewniające wsparcie w zakresie aplikacji SAP

2020-05-21, 13:32 aktualizacja : 2020-05-21, 13:37
Business Wire
Business Wire
Tym samym czołowe japońskie przedsiębiorstwo transportowo-logistyczne uniknie kosztownej i nierentownej migracji do S/4HANA, oszczędzone w ten sposób środki przeznaczając na strategiczne inicjatywy w obszarze internetu rzeczy (IoT) i bezpieczeństwa.

LAS VEGAS – (BUSINESS WIRE) – Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia w zakresie oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że spółka Kamigumi Co., Ltd, czołowa japońska firma transportowo-logistyczna obsługująca porty morskie, przeszłą na wsparcie Rimini Street w zakresie stosowanego przez nią systemu SAP ECC 6. Wybór usług Rimini Street pozwolił Kamigumi na oszczędzenie czasu, pieniędzy i pracy oraz wykorzystanie zagospodarowanych w ten sposób zasobów na wzmocnienie działań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego oraz realizację nowych projektów związanych z transformacją działalności. Jednocześnie Kamigumi przejęła kontrolę nad swoją strategią aplikacyjną, unikając kosztownej i czasochłonnej migracji do S/4HANA, która w obecnych warunkach była nierentowna.

Wiadomość zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005154/en/

Zakończenie wsparcia z SAP przyczynkiem do kompleksowej weryfikacji systemu ERP

Założona w 1867 r. spółka Kamigumi wyrosła na największy w Japonii podmiot zajmujący się obsługą transportowo-logistyczną portów morskich. Firma jest niezależnym operatorem terminali kontenerowych w Kobe i Tokio oraz posiada największy udział rynkowy w sześciu największych portach w Japonii. W 2014 r. Kamigumi zastąpiła stworzony wewnętrznie system mainframe’owy pakietem aplikacji SAP Business Suite 7. System SAP ECC 6 odgrywa kluczową rolę w realizacji zadań spółki w zakresie rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, a także zarządzania sprzedażą i zakupami w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Z uwagi na zapowiedziane przez SAP zakończenie wsparcia, jak również w celu optymalizacji wewnętrznych zasobów informatycznych, Kamigumi dokonała kompleksowej weryfikacji funkcjonalności jej systemu oraz związanych z nim kosztów z uwzględnieniem potrzeb dotyczących jej działalności. W wyniku dokonanej analizy aktualnego systemu ERP, S/4HANA oraz przyszłych potrzeb biznesowych spółka doszła do wniosku, że zastąpienie obecnej, stabilnej wersji ECC 6 poprzez całkowitą migrację do S/4HANA będzie nierentowne, ostatecznie podejmując decyzję o wyborze usług wsparcia Rimini Street.

Przejęcie kontroli nad strategią aplikacyjną ma przyspieszyć realizację planu inwestycji IT

Wsparcie Rimini Street umożliwiło Kamigumi odzyskanie kontroli nad strategią inwestycji IT i uwolnienie się od ograniczeń związanych z korzystaniem ze wsparcia dostawcy systemu. Wybierając Rimini Street, Kamigumi zyskuje ultraresponsywne wsparcie w klasie premium dla wszystkich stosowanych przez nią aplikacji na okres przynajmniej 15 lat bez konieczności dokonywania aktualizacji lub migracji. Decyzja ta ponadto pozwoliła spółce od razu osiągnąć 50% oszczędności na rocznych opłatach za usługi wsparcia. Oszczędzone w ten sposób znaczne środki planuje zainwestować w projekty nowoczesnych rozwiązań automatyzacyjnych, które podniosą marżę zysku i zwiększą konkurencyjność firmy. Projekty te zakładają utworzenie centrów dystrybucji zapewniających wysoką wartość dodaną, a także wdrożenie rozwiązań z zakresu internetu rzeczy (IoT) w magazynach i procesach logistycznych, potwierdzając fundamentalne znaczenie technologii informacyjnej dla działalności spółki.

„Decyzja o wyborze zewnętrznej firmy udzielającej wsparcia podyktowana była wysokimi kosztami wsparcia z SAP oraz brakiem argumentów biznesowych przemawiających za aktualizacją do S/4HANA – powiedział Ikuo Maruyama, dyrektor działu systemów informatycznych w Kamigumi Co., Ltd. - Zanim przeszliśmy na wsparcie Rimini Street, rzadko kiedy kontaktowaliśmy się z japońskim oddziałem SAP, jego pracownicy nigdy też nie uczestniczyli w naszych zebraniach dotyczących obsługi systemu. Rimini Street z kolei regularnie bierze udział w takich spotkaniach, zgłaszając wszelkie problemy i sumiennie pracując na ich rozwiązywaniem. Partnerska współpraca z Rimini Street pozwoliła nam skupić się na odzyskaniu kontroli nad strategią inwestycji informatycznych w kontekście realizacji strategicznych projektów w różnych obszarach naszej działalności”.

Wszyscy klienci Rimini Street czerpią korzyści z oferowanego przez nią najwyższej klasy modelu wsparcia, który zapewnia elastyczność w optymalizacji globalnych zasobów pracy i obsługę dostępną codziennie przez cały rok, 24 godziny na dobę, w tym najlepszą w branży umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA), która przewiduje 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Klienci otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego oraz zespołu ekspertów technicznych ze średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie środowiska oprogramowania klienta.

„Kamigumi wykorzystała nowo powstały budżet informatyczny – utworzony z oszczędności poczynionych na przejściu ze wsparcia dostawcy oprogramowania na usługi Rimini Street – do wdrożenia nowej generacji systemu bezpieczeństwa IT oraz wprowadzenia innowacji w systemie SAP – powiedział Yorio Wakisaka, dyrektor Nihon Rimini Street KK. - Tym samym Kamigumi odzyskała kontrolę nad realizacją planów strategicznych inwestycji informatycznych mających na celu modernizację środowiska IT teraz i w przyszłości. Rimini Street nieustannie pomaga zespołowi IT Kamigumi w dokonywaniu transformacji i innowacji z myślą o realizacji kolejnych inicjatyw biznesowych w obszarze gospodarki magazynowej i transportu portowego”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 2100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze @riministreet i Facebooku oraz na LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla naszej działalności, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności naszej lub naszych bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność RiminiStreet, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań; dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; ostateczne kwoty i termin zwrotu środków przez Oracle w związku z postępowaniem sądowym, w którym stroną jest spółka; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozywających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 maja 2020  r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005154/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.