Postępy unijnego projektu Wodociągów Białostockich

2020-07-02 09:00 aktualizacja: 2020-07-02, 09:00
Modernizacja stawów infiltracyjnych w SUW Wasilków
Modernizacja stawów infiltracyjnych w SUW Wasilków
Realizowany przez Wodociągi Białostockie, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej projekt pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” obejmuje ogółem siedemnaście zadań inwestycyjnych. Dwanaście z nich dotyczy bezpośrednio rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W czerwcu br. zakończyły się ostatnie inwestycje związane z sieciową częścią tego przedsięwzięcia.

Chodzi o przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach: Saturna, Neptuna i Plutona. Właściciele położonych tam posesji mogą już podłączać je do sieci kanalizacyjnej. Informację, doradztwo oraz – w miarę możliwości – pomoc w tym zakresie można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich – tel. 85 74 58 170, e-mail: bok@wobi.pl. Do ostatniego etapu zadań zrealizowanych na terenie miasta należy też przebudowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci w ulicy Składowej. Efektem wspomnianych działań – poza wygodą użytkowników, jaką daje bieżący, bezproblemowy i całodobowy odbiór ścieków oraz ich odprowadzanie w bezpieczny dla środowiska sposób – jest lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Tak jest też w pozostałych rejonach miasta, gdzie tego typu prace zostały wcześniej wykonane.

„Pełną parą” idą roboty na obiektach Wodociągów Białostockich: Stacji Uzdatniania Wody Wasilków oraz w Oczyszczalni Ścieków. Na pierwszym z wymienionych trwa modernizacja stawów infiltracyjnych, gdzie woda z rzeki Supraśl jest gromadzona i pobierana do procesów uzdatniania. To zadanie polega głównie na przebudowie wszystkich sześciu zbiorników (w dwóch zespołach po trzy, połączone ze sobą) – usunięcie namułów, przebudowa skarp i infrastruktury technicznej, wymiana złoża filtracyjnego. Prace są tak prowadzone, żeby nie było przeszkód w transportowaniu rurociągami wody do odbiorców (poprzez SUW Pietrasze). Na obecnym etapie jeden ze stawów ma już wymienioną pierwszą warstwę filtracyjną, trwa układanie nowej w kolejnym zbiorniku. 

Prowadzone są intensywne prace przy hermetyzacji i dezodoryzacji dziesięciu obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków, które emitują najbardziej uciążliwe zapachy. Hermetyzacja polega na budowie specjalnych przykryć, zaś dezodoryzacja – na montażu zaawansowanych technicznie instalacji, efektywnie oczyszczających zgromadzone w zbiornikach powietrze (ograniczając powstający fetor o około 95 procent). Obecnie zakładane są urządzenia do neutralizacji złowonnych zapachów przy pompowni głównej, trwa naprawa i zabezpieczenie betonów tworzących konstrukcję jednego z dwóch zagęszczaczy osadu surowego (pierwszy został już w pełni zhermetyzowany). Są też montowane chromatografy – urządzenia do analizy w systemie online powietrza złowonnego i zneutralizowanego.

Tymczasowo lokalizację zmieniła stacja zlewna, gdzie są opróżniane beczkowozy przywożące do oczyszczalni nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb). Pojazdy obecnie stoją na wolnym powietrzu, ale zmieni się to po zakończeniu budowy szczelnej hali spełniającej najnowsze standardy w zakresie hermetyzacji procesu spuszczania ścieków dostarczanych do oczyszczania oraz pomiaru ich składu.

Nazwa beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN 

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie
 

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie