Praworządność w Słowenii: europosłowie podsumowali pierwszą misję w tym kraju

2021-10-19, 06:44 aktualizacja: 2021-10-19, 16:00
© European Union 2013 - EP
© European Union 2013 - EP
Od 13 do 15 października delegacja Parlamentu Europejskiego przebywała na Słowenii, gdzie odbyła szereg spotkań z władzami krajowymi, dziennikarzami i organizacjami pozarządowymi na temat poszanowania wartości UE i praworządności.

Podsumowując wizytę w Słowenii przewodnicząca delegacji Sophie in 't Veld stwierdziła, że „ogólnie instytucje publiczne działają dobrze”. Wskazała jednak, że delegacja doświadczyła w kraju atmosfery wrogości, nieufności i głębokiej polaryzacji, co podważa zaufanie do różnych organów publicznych i między nimi.

„Wielu naszych rozmówców wyrażało obawy lub opisywało naciski ze strony rządu na instytucje publiczne i media, w tym poprzez kampanie oszczerstw, oszczerstwa, dochodzenia karne, a także strategiczne procesy sądowe przeciwko udziałowi społecznemu (SLAPP). Istnieje duże ryzyko, że te próby zdyskredytowania lub zastraszenia instytucji mogą wpłynąć na ich autorytet. Delegacja podkreśla, że organy publiczne, takie jak Biuro Rzecznika ds. Informacji, Komisja ds. Zapobiegania Korupcji, Trybunał Obrachunkowy i Rzecznik Praw Obywatelskich muszą być niezależne i odpowiednio finansowane” – podkreśliła in 't Veld.

W odniesieniu do finansowania słoweńskiej agencji prasowej (STA), która znajduje się obecnie w tragicznej sytuacji, delegacja wezwała rząd do pełnego wykonania wyroku Sądu Najwyższego i podjęcia kroków umożliwiających jej standardowe działanie, w tym wznowienie finansowania bez dalszej zwłoki.

Ogólnie rzecz biorąc, członkowie Grupy Monitorowania Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych PE (DRFMG) są zaniepokojeni opóźnieniami, a w niektórych przypadkach niechęcią do przestrzegania orzeczeń sądowych. Dlatego wezwali rząd do zapewnienia ich szybkiego wdrożenia.

Zdaniem przewodniczącej delegacji, podczas wizyty uwidoczniła się pilna potrzeba reform legislacyjnych, właściwego wdrożenia i większej przejrzystości w wielu obszarach, w tym prawa medialnego, ustawy o sygnalistach, a także odpowiednich przepisów dotyczących koncentracji mediów. 

Według in 't Veld opóźnione powołanie dwóch prokuratorów delegowanych do Prokuratury Europejskiej (EPPO), a także wielu prokuratorów w Słowenii, pozostaje poważnym problemem, który należy pilnie rozwiązać.

Na koniec delegacja wyraża ubolewanie, że ani prezydent rządu Republiki Słowenii, ani żaden z jego ministrów nie byli dostępni do osobistej wymiany poglądów. DRFMG przypomina, że na szereg pytań pisemnych, które zostały przekazane rządowi Słowenii w kwietniu 2021 r., nie udzielono jeszcze odpowiedzi, i przyjmuje ofertę dwóch sekretarzy stanu dotyczącą przesłania dalszych pytań na piśmie.  Jednocześnie delegacja z zadowoleniem przyjęła dodatkowe materiały, które kilku rozmówców zgodziło się przesłać, jako uzupełnienie jej działań monitorujących.

mp/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.