Połączenie z Przedsiębiorstwem Wydawniczym „Rzeczpospolita” Sp. z o.o.

W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PWR”), ze Spółką Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Polska Agencja Prasowa”) w wyniku którego doszło do przeniesienia całego majątku PWR na Polską Agencję Prasową. W konsekwencji doszło również do ustania bytu prawnego PWR.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w miejsce PWR jako strony umów zawartych z dotychczasowymi kontrahentami, wstąpi Polska Agencja Prasowa. Skutek, o którym mowa powyżej nastąpi z mocy prawa, a w wyniku planowanego procesu działalność prowadzona aktualnie przez PWR będzie kontynuowana przez Polską Agencję Prasową. Spółka ta stanie się również właścicielem wszelkich składników majątkowych PWR związanych z wykonywaniem zawartych umów z kontrahentami. Na Polską Agencję Prasową przejdą także wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz wszelkie zobowiązania PWR. Jednocześnie zawiadamiamy, że planowane połączenie pozostanie bez wpływu na uwarunkowania majątkowe i finansowe działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez PWR.

Sądowa rejestracja wyżej opisanego połączenia nastąpiła w dniu 31 stycznia 2019 r. Kontrahentów PWR prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów obciążeniowych począwszy od dnia 1 lutego 2019 r. na Polską Agencję Prasową. Jednocześnie informujemy, że ewentualne dokumenty obciążeniowe w miejsce PWR będą wystawiane przez Polską Agencję Prasową.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacji udziela Anna Bucholc, e-mail: A.Bucholc@pap.pl