Szumowski: Zdrowie jednym z priorytetów rządu, kluczowe zwiększenie nakładów

2018-12-05 13:06 aktualizacja: 2018-12-05, 15:53
Fot. PAP/Jacek Turczyk
Fot. PAP/Jacek Turczyk
Zdrowie to jeden z priorytetów rządu. Kluczowa jest decyzja o zwiększeniu nakładów. Istotne działania dotyczą poprawy sytuacji kadr medycznych, zmniejszenia biurokratyzacji, dialogu społecznego i informatyzacji – powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podsumowując działania resortu zdrowia, jego szef akcentował budowę systemu nastawionego na pacjenta i poprawę jakości opieki nad nim.

"Zdrowie jest jednym z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego i te priorytety znajdują swoje potwierdzenie w realnych działaniach" – powiedział minister. Wskazał, że od 2018 do 2024 r. będzie to około 830 mld zł. Dla porównania, jak podał, w latach 2008-2014 było to 460 mld zł.

Szumowski podkreślił, że wzrost finansowania przekłada się na poprawę jakości leczenia pacjentów i przyczyni się do lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Zaznaczył jednocześnie, że konieczne jest racjonalne wydawanie pieniędzy.

"To jest fantastyczna wiadomość dla pacjentów, fantastyczna wiadomość dla wszystkich w systemie ochrony zdrowia, żeby w sposób sensowny, racjonalny te pieniądze wydać" – wskazał. "Mówiąc językiem takim bardzo kolokwialnym, ja mam nastoletnich synów, +jeżeli coś obiecujemy, to to dowozimy+. Jeżeli popatrzycie na odsetek nakładów w 2019 r. w proponowanym budżecie w 2019 r., to nie jest 4,86 proc. jak nakłada na nas ustawa, to jest prawie 4,9 proc., czyli przeznaczane jest więcej niż ustawa 6 proc. na nas nakłada. To pokazuje, że nie tylko obiecujemy, ale realizujemy" – podkreślił Szumowski.

Nowe programy pilotażowe

Minister ocenił, że poprawa jakości opieki nad pacjentami dotyczy m.in. onkologii, chorób sercowo-naczyniowych i psychiatrii. Szumowski przypomniał, że w grudniu br. zacznie obowiązywać rozporządzenie dające podstawę do uruchomienia w woj. świętokrzyskim i dolnośląskim pilotażu krajowej sieci onkologicznej. Tam początkowo realizowany będzie pilotaż. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie go o dwa kolejne województwa.

Nowy model organizacji opieki onkologicznej zakłada, że niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent będzie miał zapewniony ten sam standard leczenia, kompleksową opiekę i koordynatora, który poprowadzi go przez cały proces leczenia. Nowa organizacja opieki ma poprawić wyniki leczenia onkologicznego. W ramach programu analizowana będzie i oceniana kompleksowość diagnostyki i postępowania terapeutycznego w pięciu wybranych typach nowotworów – najczęściej występujących w Polsce – raka piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. Istotnym elementem pilotażu ma być uruchomienie tzw. call center dla pacjentów onkologicznych.

Minister, mówiąc o poprawie jakości opieki nad pacjentami, wskazał także pilotaż kompleksowej opieki nad osobami z niewydolnością serca (KONS). W Polsce na niewydolność choruje około 1 mln osób, a zagrożonych jest, jak się szacuje, około 12 mln. Dzięki planowanym w pilotażu zmianom rozpoznanie i leczenie niewydolności serca będzie możliwe na wcześniejszym etapie choroby. Spowoduje to, że będzie ono skuteczniejsze, spowolni przebieg choroby i pozwoli uniknąć długotrwałych i kosztownych hospitalizacji. Dwuletni pilotaż przeprowadzony będzie przez sześć ośrodków koordynujących. Opieka koordynowana dla pacjenta z niewydolnością serca będzie oparta na stałej współpracy lekarzy specjalistów z ośrodka wysokospecjalistycznego i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy są blisko pacjenta.

Wśród opracowanych przez resort działań jest pilotaż trombektomii mechanicznej – metody terapeutycznej w leczeniu udarów mózgu. Intencją pilotażu jest wdrożenie procedury trombektomii, jej upowszechnienie i ustandaryzowanie oraz zapewnienie jej realizacji odpowiednio do potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce. Zabiegi tego typu będą wykonywane podczas 24-godzinnych dyżurów tak jak stosowane od wielu lat zabiegi kardiologii interwencyjnej w ostrych zawałach serca.

Poprawa opieki, jak akcentował Szumowski, dotyczy także psychiatrii. Trwa – zaplanowany na trzy lata – pilotaż środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, oparty na tzw. centrach zdrowia psychicznego. Ministerstwo Zdrowia podaje, że nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w 2018 r. wyniosły 2,91 mld zł. Dla porównania w 2014 – było 2,33 mld. Dzięki działalności centrów pacjenci będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę psychiatryczną (doraźną, ambulatoryjną, środowiskową, dzienną i całodobową). Łączna liczba populacji do objęcia opieką przez 28 centrów to około 3 mln osób z całej Polski.

Kierownictwo resortu wśród swoich działań wymienia także sprawną realizację ustawy o pomocy niepełnosprawnym. Od lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach, która wprowadziła uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej oraz prawo do wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Niepełnosprawni uzyskali również dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymogu uzyskania skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. MZ podaje, że od lipca do października ponad 11,5 tys. pacjentów skorzystało z nowych uprawnień, w tym z rehabilitacji leczniczej prawie 8,5 tys.

Od nowego roku - nowe standardy okołoporodowe

Szef MZ przypominał w środę, że od stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej. Nowe standardy okołoporodowe to – jak ocenia MZ – kodeks praw pacjentki. Kobieta ma wiedzieć co jej przysługuje i co ją czeka w trakcie porodu i później.

Szumowski wskazał, że dzięki zmianie planu finansowego NFZ na 2018 r. zwiększono wydatki na ambulatoryjną opiekę Specjalistyczną o 296,4 mln zł, z przeznaczeniem na zapewnienie większego dostępu w czwartym kwartale br. do świadczeń AOS. W ramach rozporządzenia NFZ zostało zwiększone finansowanie niektórych świadczeń, w tym pierwszorazowe wizyty u specjalistów. MZ podnosi także, że zwiększono rolę podstawowej opieki zdrowotnej. Uruchomiono pilotaż programu "POZ plus". Daje on lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej znacznie więcej kompetencji w zakresie zlecania badań medycznych. Program przewiduje dodatkowy "budżet powierzony", który placówki będą mogły przeznaczyć wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne.

W nawiązaniu do braków kadrowych w służbie zdrowia resort podnosi, że kolejny raz zwiększono liczbę miejsc na studiach medycznych. W roku akademickim 2018/2019 limit wszystkich miejsc na kierunku lekarskim określono na poziomie 8094. Dla porównania w roku 2014 było 5352. Od 1 lipca 2018 r. lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako niepriorytetowa mogą otrzymać wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa – o 700 zł miesięcznie. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze lekarz musi zobowiązać się do przepracowania – w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lat w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie musi wynieść co najmniej 6750 zł, pod warunkiem że będzie on pracował tylko u jednego pracodawcy, czyli w jednym szpitalu.

Minister wskazał, że z funduszy europejskich zostało przekazane ponad 97 mln zł na "Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa". Fundusze zostały przekazane na 28 projektów, których celem jest zachęcenie do studiowania na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Stypendia – 800 zł miesięcznie – mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat, oraz 1000 zł miesięcznie – absolwenci wchodzący do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Wzrost wydatków na ratownictwo medyczne

Szumowski wskazał wśród działań także na upublicznienie ratownictwa medycznego. Od kwietnia 2019 r. realizatorem świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego wykonywanych przez zespoły ratownictwa będzie mógł być wyłącznie podmiot leczniczy z całkowitym lub większościowym udziałem kapitału publicznego. Od 1 listopada 2017 r. wszystkie dyspozytornie medyczne w kraju (obecnie 42) funkcjonują na podstawie jednolitego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Minister wskazał też, że wzrastają też wydatki na ratownictwo medyczne. W 2019 roku ministerstwo zakłada wzrost nakładów na zespoły ratownictwa medycznego o 44 mln zł w porównaniu z rokiem 2018.

Szef MZ podniósł na konferencji, że ze środków unijnych powstało 12 centrów symulacji medycznej o wartości ponad 264 mln zł. Kolejne sześć centrów powstanie w Polsce do 2023 r., a ich wartość wyniesie ponad 84 mln zł.

Minister przypominał, że Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka lekowa państwa 2018–2022". Określa on priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Podkreślił, że od stycznia 2018 r. resort zdrowia objął refundacją 24 innowacyjne terapie w ramach programów lekowych. Są to albo nowe cząsteczki albo nowoczesne cząsteczki w nowych, dotąd nierefundowanych wskazaniach.

Szef MZ akcentował, że lista bezpłatnych leków dla seniorów od listopada br. roku zawiera 2043 pozycje obejmujące 151 substancji czynnych w 62 grupach limitowych. Od początku programu "Leki 75 plus", czyli od 1 września 2016 r. do końca września 2018 r. wydano 1,07 mld zł. Z darmowych leków dla seniorów skorzystało już ponad 2,4 mln seniorów. Zgodnie z założeniami projektu "75 plus" kwota przeznaczona na finansowanie wzrasta z każdym kolejnym rokiem.

Minister wskazywał, że wśród priorytetów również e-zdrowie. Jego zdaniem wprowadzane zmiany w dziedzinie cyfryzacji, obejmujące m.in. e-receptę, e-zwolnienia i e-skierowanie, pozwolą przebudować system ochrony zdrowia w Polsce.

Podsumowując działania Ministerstwa Zdrowia, Szumowski mówił również o walce z dopalaczami. Przypomniał, że posiadanie, wytwarzanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu nowych substancji psychoaktywnych zaczęło podlegać sankcjom karnym. Osoby trudniące się handlem dopalaczami będą karane jak handlarze narkotyków.

Minister mówił, że w trakcie pierwszych dwóch lat funkcjonowania przepisów ustawy o zdrowiu publicznym zanotowano poprawę sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej, obserwowaną od 1991 r. Między 2015 r. a 2017 r. oczekiwana długość życia kobiet wzrosła z 81,6 do 81,8 lat, a mężczyzn z 73,6 do 74 lat. Wskaźnik dobrej samooceny stanu zdrowia wzrósł w tym samym czasie z 58,3 proc. do 60,7 proc., przy jednoczesnym spadku wskaźnika złej samooceny z 13,7 proc. do 12,9 proc.

MZ podało, że w 2017 r. liczba zgonów w wyniku samobójstw zmniejszyła się o około 7 proc. w porównaniu z 2015 r. W ocenie resortu do czynników, które przyczyniły się do tej poprawy, należy z pewnością poprawa sytuacji materialnej (zaobserwowano m.in. duży spadek liczby osób poniżej granicy ubóstwa), poziomu wiedzy o zdrowiu i zmiana struktury niektórych zachowań zdrowotnych (np. wzrost spożycia owoców).

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/
 

TEMATY: