Hrabstwo Kent przechodzi na wsparcie aplikacji Oracle i oprogramowania Database oferowane przez Rimini Street

2021-03-05, 10:29
Business Wire - budynek rady hrabstwa Kent
Business Wire - budynek rady hrabstwa Kent

LAS VEGAS I LONDYN--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że rada hrabstwa Kent, największa rada hrabstwa w Anglii, przechodzi na wsparcie pakietu Oracle E-Business Suite 12.1 i Oracle Database oferowane przez Rimini Street.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005642/en/

Transformacja cyfrowa możliwa również przy ograniczonych budżetach IT

Podobnie jak inne organy sektora publicznego w Wielkiej Brytanii rada hrabstwa Kent podlega presji w kierunku efektywnego ulokowania rocznego budżetu w sposób pozwalający na sprostanie wyzwaniom, z jakimi mierzy się hrabstwo. Infrastruktura IT hrabstwa, która obsługuje 1759 użytkowników głównych i 21096 użytkowników systemu samoobsługi w całej organizacji, a także szkoły i zespoły lokalnych urzędów hrabstwa, stanowi znaczną część jego wydatków. Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny opcji modernizacji dotychczasowych aplikacji firmowych i jednoczesnym uzyskaniu dalszych oszczędności zespół wybrał obsługę zewnętrzną Rimini Street w celu zapewnienia wydajności wsparcia produktów Oracle.

Co równie ważne, Rimini Street oferuje wysokiej jakości obsługę, dysponuje zespołem specjalistów złożonym z konsultantów technicznych i solidną infrastrukturą ekspertów technicznych uzupełniających zespół. Rada hrabstwa Kent może kontynuować korzystanie z dotychczasowych aplikacji i oprogramowania baz danych Oracle, które spełniają potrzeby organizacji, przez co najmniej 15 lat od czasu przejścia na usługi Rimini Street, co jest tym bardziej istotne, że hrabstwo rozpoczyna opracowanie długoterminowych planów transformacji. To podejście pozwoli radzie hrabstwa ograniczyć ryzyko, ponieważ skorzystanie z usług Rimini Street daje czas na wybranie odpowiedniej strategii IT na przyszłość.

„Aktualizacja środowiska aplikacji firmowych jest decyzją, którą organizacje podejmują raz na dekadę, a po jej podjęciu są zdane na wybranego dostawcę i muszą ponosić związane z tym koszty – powiedział Vincent Godfrey, komisarz ds. strategii rady hrabstwa Kent. - Nie uważaliśmy za właściwe przeznaczenia istotnych zasobów na aktualizację ani zakłócenia działania stabilnego oprogramowania kluczowego dla naszej działalności jej wprowadzeniem, szczególnie podczas pandemii COVID-19. Przejście do Rimini Street dało nam cenny czas i pozwoliło zaoszczędzić znaczące fundusze, które możemy wykorzystać na wsparcie niezbędnych usług, wiedząc że możemy liczyć na specjalistyczną pomoc, co umożliwi nam odpowiednie zaplanowanie naszej strategii transformacyjnej, aby sprostać potrzebom organizacji”.

Wymuszone, zbędne aktualizacje nie będą już potrzebne

Podczas gdy specjaliści z Rimini Street koncentrują się na wsparciu aplikacji i oprogramowania baz danych Oracle, hrabstwo będzie również miało dostęp do specjalistycznej pomocy w zakresie wykorzystania możliwości dotychczasowych licencjonowanych aplikacji.

„Bardzo się cieszymy ze współpracy z radą hrabstwa Kent i możliwości wspierania jej w realizacji celów biznesowych, umożliwiając organizacji nie tylko uzyskanie wyższej wydajności, ale także modernizacji systemów – czego nie mogliśmy osiągnąć przy dążeniach sprzedawcy oprogramowania do wydania kolejnej jego wersji – Gerard Brossard, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. operacyjnych Rimini Street. - Sektor publiczny w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku mierzył się z ogromnymi wyzwaniami, jednak rada hrabstwa Kent pokazuje, że organy sektora publicznego są dużo bardziej elastyczne, jeśli chodzi o spełnianie prawdziwych potrzeb swoich organizacji. Rok 2021 nie będzie się pod tym względem różnił, ponieważ organy te dążą do uzyskania korzystnego bilansu, a jednocześnie do modernizacji systemów IT, więc uważamy, że wsparcie dostawców zewnętrznych odgrywa istotną rolę w pomyślnym rozwoju sektora publicznego”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 4000 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki, a także działania podejmowane przez spółkę, organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 3 marca 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005642/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.