Demokratyczna Republika Konga

Fot. PAP/EPA/DAI KUROKAWA

Ustrój

Republika niepodległa od 30 VI 1960 r., poprzednio posiadłość belgijska. Do 26 X 1971 r. nosiła nazwę Demokratyczna Republika Konga, następnie Republika Zairu, a 17 V 1997 r. powróciła do poprzedniej nazwy.    
Zgodnie z konstytucją zaaprobowaną w referendum z 18-19 XII 2005 r., która weszła w życie 18 II 2006 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat.
Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament o kadencji 5-letniej, składający się z izby niższej - Zgromadzenia Narodowego i izby wyższej - Senatu. Zgromadzenie Narodowe, liczące 500 deputowanych, wybierane jest w wyborach powszechnych; 108 członków Senatu powołują organa samorządu lokalnego /parlamenty prowincji/. W Senacie zasiada również dożywotnio b. prezydent Joseph Kabila Kabange.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, kierowany przez premiera, którego powołuje prezydent. Członków rządu mianuje prezydent na wniosek premiera.
Kraj podzielony jest na 25 prowincji oraz okręg stołeczny Kinszasa.

Głowa państwa

prezydent - Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO /UDPS-Tshisekedi/ /od 24 I 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Joseph KABILA KABANGE /17 I 2001 - 24 I 2019/

Rząd

utworzony  18 V 2017 r., stan po zmianach z 22 VII 2019 r.

premier - Sylvestre ILUNGA ILUKAMBA /PPRD/ /od 20 V 2019/ 
wicepremier - Henry MOVA SAKANYI 
wicepremier oraz min. transportu i łączności - José MAKILA SUMANDA

ministrowie stanu:
sprawiedliwości oraz strażnik pieczęci oraz p.o. min. spraw zagranicznych i integracji regionalnej - Alexis THAMBWE MWAMBA
planowania - Modeste BAHATI LUKWEBO
gospodarki narodowej - Joseph KAPIKA DIKANKU
ds. budżetu - Pierre KANGUDIA MBAYI
pracy, zatrudnienia i opieki społecznej - Lambert MATUKU MEMAS
decentralizacji i reform instytucjonalnych - Azarias RUBERWA MMANYWA
administracji publicznej oraz p.o. min. obrony narodowej, ds. weteranów i reintegracji - Michel BONGONGO IKOLI
handlu zagranicznego - Jean Lucien BUSSA TONGBA
ds. kontaktów z parlamentem - Jean-Pierre LISANGA BONGANGA

ministrowie:
p.o. min. spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa narodowego - Basile OLONGO
finansów - Henry YAV MULANG
łączności i mediów - Lambert MENDE OMALANGA
ds. poczty, telekomunikacji i nowych technologii informacyjnych - Emery OKUNDJI NDJOVU
górnictwa - Martin KABWELULU
ds. własności gruntów - LUMEYA DHU-MALEGHI
ds. gospodarki przestrzennej i renowacji miast - Félix KABANGE NUMBI
infrastruktury, robót publicznych i odbudowy - Thomas LUHAKA LOSENJOLA
urbanizacji i budownictwa mieszkaniowego - Joseph KOKONYANGI WITANENE
ds. ropy naftowej - Aimé NGOY MUKENA
przemysłu - Marcel ILUNGA LEU
energetyki i zasobów wodnych - INGELE IFOTO
ochrony środowiska i ustawicznego rozwoju - Amy AMBATOBE NYONGOLO
turystyki - Franck Mwe di MALILA APENELA
ds. małych i średnich przedsiębiorstw - Bienvenu LIYOTA NDJOLI
ds. współpracy na rzecz rozwoju - John KWET MWAN KWET
rolnictwa - Georges KAZADI KABONGO
szkolnictwa podstawowego, średniego i zawodowego - Gaston MUSEMENA BONGALA
ds. równouprawnienia, dzieci i rodziny - Chantal SAFU /kob./ 
spraw społecznych - Eugene SERUFULI NGAYABASEKA
solidarności i akcji humanitarnej - Bernard BYANGO SANGO
sportu i rekreacji - PAPY NYANGO IZIAMAY
szkolnictwa wyższego i uniwersyteckiego - Steve MBIKAYI MABULUKI
szkolenia zawodowego i rzemiosła - Pierrot UWEKA UKABA
badań naukowych - HEVA MUAKASA
rozwoju wsi - Justin BITAKWIRA
ds. praw człowieka - Marie-Ange MUSHOBEKWA /kob./
zdrowia - wakat
ds. młodzieży i nowego obywatelstwa - Maguy KIALA BOLENGA /kob./
rybołówstwa i hodowli - PALUKU KISAKA YERE YERE
ds. tradycji - Guy MIKULU POMBO
kultury i sztuki - Astrid MADIYA /kob./
ds. diaspory - Emmanuel ILUNGA NGOIE KASONGO
p/u premiera - TSHIBANGU KALALA
bez teki - Wivine MUMBA MATIPA /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Bruno TSHIBALA NZENZHE /18 V 2017 - 20 V 2019/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodnicząca - Jeanine MABUNDA /kob./

Podział mandatów po wyborach z 30 grudnia 2018 r.: PPRD 52, AFDC-A 41, UDPS-Tshisekedi 32, AAB 30, MS 23, AABC 22, MLC 22, PPPD 21, ADRP 21, AMK 20, PALU 17, UNC 14, ACO 12, RRC 11, wakat 15, inne 147. Razem 500.

Demokratyczna Republika Konga Zgromadzenie Narodowe

Senat /Sénat/
p.o. przewodniczący - Léon Mamboleo MUGHUBA

Podział mandatów po wyborach z 14 marca 2019 r.: Wspólny Front na rzecz Kongo 91, Koalicja Lamuka 6, Koalicja na rzecz Zmiany 3, senator honorowy 1, wakat 8. Razem 109.

Demokratyczna Republika Konga Senat

Partie

Związek na rzecz Demokracji i Postępu Społecznego /l'Union pour la Démocratie et le Progres Social - UDPS-Tshisekedi/ - utworzony na emigracji w Belgii 15 lutego 1982 r.; od 1990 r. w kraju; przewodn.: Jean-Marc KABUND.

Ludowa Partia na rzecz Odbudowy i Demokracji /Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie - PPRD/ - utworzona 31 marca 2002 r.; sekr.: Emmanuel RAMAZANI SHADARY.

Sojusz Sił Demokratycznych Konga i Stowarzyszeni /Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés /AFDC-A/ 

Akcja Alternatywna na rzecz Dobrobytu i Zmiany /Action Alternative pour le Bien-etre et le Changement - AAB/

Ruch Społeczny /Mouvement Social - MS/  
 
Sojusz Uczestników na rzecz Dobrego Zarządzania Kongiem /Alliance des Acteurs pour la Bonne Gouvernance du Congo - AABC/ 

Ruch na rzecz Wyzwolenia Konga /Mouvement de Libération du Congo - MLC/ - utworzony 30 września 1998 r.; przewodn.: Jean-Pierre BEMBA GOMBO; sekr. gen.:  Eve BAZAIBA MASUDI /kob./. 

Partia Ludowa na rzecz Pokoju i Demokracji /Parti du Peuple pour la Paix et la Démocratie - PPPD/
 
Sojusz Demokratów na rzecz Odnowy i Postępu /Alliance des Démocrates pour le Renouveau et le Progres - ADRP/

Sojusz Ruchów Konga /Alliance des Mouvements du Kongo - AMK/

Zjednoczona Partia Lumumbistów /Parti Lumumbiste Unifié - PALU/ - utworzona 22 sierpnia 1964 r.; przywódca: Antoine GIZENGA.

Związek na rzecz Narodu Kongijskiego /L’Union pour la Nation Congolaise - UNC/ - utworzony 19 czerwca 2010 r.; przywódca: Vital KAMERHE.

Przyszłość Konga /Avenir du Congo - ACO/

Zgromadzenie na rzecz Odbudowy Konga /Rassemblement pour la Reconstruction du Congo - RRC/
    
Koalicja Demokratów Kongijskich /Coalition des Démocrates Congolais - CODECO/

Kongijski Ruch Narodowy Lumumba / Mouvement National Congolais Lumumba - MNC/L/ - utworzony w 1958 r.; przywódca: François LUMUMBA.

Zgromadzenie Konga na rzecz Demokracji - Goma /Rassemblement Congolais pour la Démocratie - RCD-G/ - utworzone w 1998 r.; przywódca: Azarias RUBERWA Manywa.

Konwencja Chrześcijańskich Demokratów /Convention des Démocrates Chrétiens - CDC/

Demokratyczna Partia Społeczno-Chrześcijańska /Parti Démocrate et Social-Chrétien - PDSC/ - utworzona w 1990 r.; przywódca: André Bo-Boliko LOKONGA.

Ruch na rzecz Wyzwolenia Konga /Mouvement pour la Libération du Congo - MLC/ - utworzony w listopadzie 1998 r.; przywódca: Jean-Pierre BEMBA.

Siły na rzecz Odnowy /Forces du Renouveau  - FR/ - przewodn.: Antipas MBUSA NYAMWISI.

Związek Demokratów Mobutystów /Union des Démocrates Mobutistes - UDEMO/ - przywódca: François Joseph MOBUTU ZANGA NGBANGAWE.

Związek Federalistów i Niezależnych Republikanów /l'Union des Fédéralistes et Républicains Indépendant - UFERI/ - utworzony w sierpniu 1990 r. z połączenia Niezależnej Partii Republikańskiej /Parti Républicain Indépendant - PRI; zał. VI 1990/ z Krajową Federacją Zdeklarowanych Demokratów /Fédération Nationale des Démocrates Convaincus - FENADEC/; dzieli się na 2 frakcje; przywódcy: Lokambo OMOKOKO, Adolph Kishwe MAYA.

Siły Przyszłości /Forces du Futur - FF/ - przewodn.: Arthur Z'AHIDI NGOMA.
                                                                                    *
Wspólny Front na rzecz Kongo /Coalition Front Commun pour le Congo - FCC/ - koalicja partii popierających b. prezydenta Josepha Kabilę; koordynator krajowy: Nehemie MWILANYA.

Koalicja Lamuka /Coalition Lamuka/

Koalicja na rzecz Zmiany /Coalition Cap pour le Changement - CACH/ - koalicja partii popierających prezydenta Félixa Tshisekedi.

Związki zawodowe

Krajowy Związek Pracowników Konga /l'Union Nationale des Travailleurs du Congo - UNTC/ - utworzony 22 VI 1967 r. z połączenia trzech istniejących poprzednio central związkowych: Powszechnej Federacji Pracy Konga /Fédération Générale du Travail du Congo - FGTC; zał. 1951/, Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Konga /Confédération des Syndicats Libres du Congo - CSLC; zał. 1961/ i Zrzeszenia Pracowników Kongijskich /l'Union des Travailleurs Congolaise - UTC; zał. 1960/.

Prasa

L'Avenir Quotidien

Boyoma - dziennik, Kisangani.

Elima - dziennik wieczorny, Kinszasa, zał. 1928.

Etudes Zairoises - kwartalnik polityczny, Kinszasa, zał. 1961.

Horizons 80 - tygodnik gospodarczy, Kinszasa.

JUA - tygodnik, Bukawu.

KYA - tygodnik, Kinszasa, zał. 1984.

Mjumbe - dziennik poranny, Lubumbaszi, zał. 1963.

L'Opinion - tygodnik, Kinszasa.

Le Patriote

Le Phare

Politique Hebdo - tygodnik.

Le Potentiel - dziennik niezależny.

Pot Pourri

La Référence Plus - gazeta niezależna.

Salongo - dziennik poranny, dawna nazwa "Le Progres", Kinszasa; nakł. 10 000.

La Société

Le Soft

Telema - kwartalnik chrześcijański, Kinszasa, zał. 1974; nakł. 3000.

La Tempete des Tropiques

Umoja - tygodnik, Kinszasa.

La Vision

Zaire-Afrique - ilustrowany miesięcznik o tematyce ekonomiczno-społeczno-kulturalnej, Kinszasa, zał. 1961; nakł. 5500.

Zaire Business - tygodnik, Kinszasa, zał. 1973.


Agencje prasowe

Agence Congolaise de Presse /ACP/ - agencja oficjalna.

Documentation et Informations Africaines /DIA/ - agencja katolicka, Kinszasa, zał. 1972.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Demokratyczna Republika Konga

Flaga

Godło

 • Demokratyczna Republika Konga, République Démocratique du Congo
 • Obszar: 2 345 410 km2
 • Ludność: 91 931 000 (2019)
 • Stolica: Kinszasa
 • Ludność stolicy: 11 855 000 (2017) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: francuski
 • Święto narodowe: 30 VI - rocznica proklamowania niepodległości (1960)
 • Jednostka monetarna: 1 frank kongijski (CDF) = 100 centymów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), NAM, AU, WHO, WTO
 • Policyjny robot w Kinszasie, Kongo Fot. PAP/EPA/ANDREAS HAJDU
  Policyjny robot w Kinszasie, Kongo Fot. PAP/EPA/ANDREAS HAJDU
 • Miasto Goma zniszczone erupcją wulkanu Niyaragongo Fot. PAP/EPA/MARCO LONGARI
  Miasto Goma zniszczone erupcją wulkanu Niyaragongo Fot. PAP/EPA/MARCO LONGARI