Ustrój

Od 19 XII 1980 r. terytorium zamorskie W. Brytanii, posiadające szeroką autonomię wewnętrzną. Wielka Brytania odpowiada za sprawy obrony i politykę zagraniczną. Poprzednio państwo członkowskie federacji Saint Christopher - Nevis, która od 27 II 1967 r. była stowarzyszona ze Zjednoczonym Królestwem. Przedtem kolonia Wielkiej Brytanii. 
Zgodnie z konstytucją z 1 IV 1982 r., modyfikowaną 30 V 1990 r., monarchę brytyjskiego reprezentuje mianowany przezeń gubernator, który jest odpowiedzialny za sprawy obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji oraz politykę zagraniczną. 
Władza ustawodawcza w zakresie spraw lokalnych należy do Izby Zgromadzenia o kadencji 5-letniej. W jej skład wchodzi 11 deputowanych: 7 wybieranych w wyborach powszechnych, 2 z urzędu i 2 mianowanych przez gubernatora po konsultacji z głównym ministrem (w tym 1 po konsultacji z przywódcą opozycji). 
Władza wykonawcza należy do Rady Wykonawczej, w której skład wchodzi 2 członków z urzędu (prokurator generalny i z-ca gubernatora) oraz I minister i 3 ministrów mianowanych przez gubernatora spośród członków Izby Zgromadzenia.

Głowa państwa

gubernator - Christina SCOTT /kob./ /od 23 VII 2013/

Rząd

Rada Wykonawcza
utworzona 24 IV 2015 r. 

I minister oraz min. finansów, rozwoju gospodarczego, ds. inwestycji i turystyki - Victor BANKS /AUF/

ministrowie: 
spraw wewnętrznych, bogactw naturalnych, ds. gruntów i planowania przestrzennego - Cora RICHARDSON-HODGE /kob./ 
infrastruktury, łączności, budownictwa i zakładów użyteczności publicznej - Curtis RICHARDSON 
rozwoju społecznego - Evans McNiel ROGERS
                                                                                    *
poprzedni I minister - Hubert HUGHES /AUM/ /16 II 2010 - 23 IV 2015/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/

Podział mandatów po wyborach z 22 kwietnia 2015 r.: AUF 6, niezależni 1. Razem 7.

Parlament Anguilla

Partie

Demokratyczna Partia Anguilli /Anguilla Democratic Party - ADP/ - utworzona w 1984 r. na bazie Ludowej Partii Anguilli /Anguilla People's Party - APP; zał. 1981/; przywódca: Victor BANKS. 

Narodowy Sojusz Anguilli /Anguilla National Alliance - ANA/ - partia utworzona w 1980 r.; przywódca: Osbourne FLEMING. 

Zjednoczony Ruch Anguilli /Anguilla United Movement - AUM/ - partia utworzona w 1979 r., poprzednio nosiła nazwę Zjednoczona Partia Anguilli /Anguilla United Party - AUP/; przywódca: Ellis WEBSTER. 

Postępowa Partia Anguilli /Anguilla Progressive Party - APP/ - przewodn.: Brent DAVIS. 

Strategiczny Sojusz Anguilli /Anguilla Strategic Alliance - ANSA/ - partia utworzona 21 lutego 2005 r. 

Patriotyczny Ruch Anguilli /Anguilla Patriotic Movement - APM/ - utworzony w 2000 r. 

Ruch na rzecz Demokracji /Movement for Grassroots Democracy - MFGR/ - partia utworzona w 2000 r.
                                                                                    *
Zjednoczony Front Anguilli /Anguilla United Front - AUF/ - koalicja wyborcza, utworzona 7 stycznia 2000 r.; w jej skład weszły: Demokratyczna Partia Anguilli i Narodowy Sojusz Anguilli; przywódca: Victor BANKS.

Prasa

Anguilla Life Magazine - kwartalnik, The Valley.

The Anguillian - niezależny tygodnik informacyjny, The Valley, zał. 1999.

The Light - tygodnik, The Valley, zał. 1993.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.