Ustrój

Od 3 XI 1978 r. niepodległa republika wchodząca w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio, od 1 III 1967 r., państwo stowarzyszone z Wielką Brytanią, posiadające całkowitą autonomię wewnętrzną, a przedtem terytorium zależne Wielkiej Brytanii. 
Zgodnie z konstytucją, która weszła w życie 3 XI 1978 r., głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament na 5 lat. 
Władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzenia (parlament) o kadencji 5-letniej. W skład Izby wchodzi obecnie 31 deputowanych w tym: 21 wyłanianych w wyborach powszechnych, 9 z nominacji (w tym prokurator generalny) oraz spiker. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier mianowany przez prezydenta. Członków rządu zatwierdza prezydent na wniosek premiera.

Głowa państwa

prezydent - Charles Angelo SAVARIN /DLP/ /od 2 X 2013; reelekcja 1 X 2018/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Eliud WILLIAMS /niezal./ /17 IX 2012 - 2 X 2013/

Rząd

utworzony 13 XII 2014 r., stan po zmianach z 12 IV 2018 r.

premier oraz min. finansów, inwestycji, budownictwa mieszkaniowego i ds. gruntów - Roosevelt SKERRIT /DLP/
wicepremier oraz min. rolnictwa, wyżywienia i rybołówstwa - Reginald AUSTRIE

ministrowie:
spraw zagranicznych i ds. CARICOM-u - Francine BARON-ROYER /kob./
sprawiedliwości, imigracji i bezpieczeństwa narodowego - Rayburn BLACKMORE
robót publicznych, zarządzania zasobami wodnymi i portów - John Colin McINTYRE
ochrony środowiska, ds. odporności na zmiany klimatyczne, zarządzania w sytuacjach kryzysowych i rewaloryzacji zabudowy miejskiej - Joseph ISAAC 
zdrowia i służb społecznych - Kenneth DARROUX 
planowania i rozwoju gospodarczego - Miriam BLANCHARD /kob./
turystyki i kultury - Robert TONGE
ds. kościołów, rodziny i równouprawnienia - Catherine Lady DANIEL /kob./
młodzieży, sportu i ds. konstytucyjnych - Justina CHARLES /kob./
handlu, energetyki i zatrudnienia - Ian DOUGLAS
oświaty i rozwoju zasobów ludzkich - Petter SAINT-JEAN
handlu wewnętrznego, ds. przedsiębiorstw i rozwoju drobnego biznesu - Roselyn PAUL /kob./
informacji, nauki, telekomunikacji i technologii - Kelver DARROUX
ds. Kalinago - Cassius DARROUX
budownictwa mieszkaniowego i gruntów - Johnson DRIGO
prokurator generalny - Levi A. PETER
                                                                                    *
poprzedni premier - Roosevelt SKERRIT /DLP/ /9 I 2004 - 9 XII 2014/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Alix BOYD KNIGHTS 

Podział mandatów po wyborach z 8 grudnia 2014 r.: DLP 15, UWP 6. Razem 21.

Parlament Dominika

Partie

Partia Pracy Dominiki /Dominica Labour Party - DLP/ - utworzona w 1985 r. w wyniku połączenia Demokratycznej Partii Pracy Dominiki /Dominica Democratic Labour Party - DDLP/ ze Zjednoczoną Partią Pracy Dominiki /United Dominica Labour Party - UDLP/; przywódca: Roosevelt SKERRIT. 

Zjednoczona Partia Robotnicza /United Workers' Party - UWP/ - założona w 1988 r.; przywódca: Lennox LINTON. 

Partia Wolności Dominiki /Dominica Freedom Party - DFP/ - partia konserwatywna; przywódca: Judith PESTINA /kob./.

Związki zawodowe

Związek Zawodowy Dominiki /Dominica Trade Union - DTU/ - centrala związkowa założona w 1945 r.; liczy ok. 800 członków. 

Połączony Związek Robotników Dominiki /Dominica Amalgamated Workers' Union - DAWU/ - założony w 1960 r.; liczy ok. 1000 członków. 

Krajowy Związek Robotników /National Workers' Union - NWU/ - założony w 1977 r.; liczy ok. 800 członków.

Prasa

The Chronicle - tygodnik, Roseau, zał. 1996.

Official Gazette - oficjalny tygodnik rządowy, dostępny wyłącznie w subskrypcji e-mailem.

The Sun - tygodnik, Roseau, zał. 1998.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Dominika

Flaga

Godło

  • Wspólnota Dominiki, The Commonwealth of Dominica
  • Obszar: 754 km2
  • Ludność: 72 820 (2017)
  • Stolica: Roseau
  • Ludność stolicy: 16 582 (2007)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 3 XI - rocznica proklamowania niepodległości (1978)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar wschodniokaraibski (XCD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, IMF (MFW), OAS (OPA), WHO, WTO